Välismaise ettevõtte maksudeklaratsioon (Ulkomaisen yhteisön veroilmoitus)

Soomes tegutseval välismaisel ettevõttel võib olla kohustus esitada maksuametile maksudeklaratsioon. Ehitus- või montaažitöödega tegeleval välismaisel ettevõttel tuleb siiski maksudeklaratsioon esitada igal aastal. Välismaistel ettevõtetel tuleb maksudeklaratsioon maksuametile esitada ka seda arvestades.

Millisel juhul tuleb välismaisel ettevõttel esitada maksudeklaratsioon?

Välismaisel ettevõttel tuleb esitada Soomes maksustamise alla kuuluvate tulude ja maksustamisel vähenduskõlblike kulude kohta maksudeklaratsioon, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest.

Ettevõttel on

  • alaline tegevuskoht Soomes;
  • alaline omand Soomes (kinnisvara või korteriomand);
  • osa kontsernituludest Soomes;
  • asukohariigiks on riik, millega Soomel puudub maksuleping.

Maksudeklaratsiooni esitamine elektrooniliselt

Välismaisel ettevõttel tuleb esitada maksudeklaratsioon 6U elektrooniliselt. Selleks on mitu võimalust.

  • Deklareerige maksudeklaratsiooni andmed teenuse OmaVero kaudu (vero.fi/omavero).
  • Saatke maksudeklaratsioon raamatupidamisprogrammis koostatud faili kujul teenuses Ilmoitin.fi.
  • Võite kasutada Tyvi-kommertsteenuseid.

OmaVero on ettevõtete maksudeklaratsiooniteenust muutnud. Alates 01.11.2017 saab välismaine ettevõte esitada maksudeklaratsiooni paberil ainult erijuhtudel, näitaks siis, kui elektrooniline deklareerimine ei ole tehnilistel põhjuste tõttu võimalik. Lisateave muudatuste kohta:

Maksudeklaratsioon ja kõik selle lisad tuleb saata elektrooniliselt. Seega saatke elektrooniliselt ka kõik maksudeklaratsiooni lisablanketid (näiteks lisa 62) ja lisafailid (näiteks kasumiaruanne ja bilanss). Kui elektroonilises maksudeklaratsioonis ei ole muudatusi, kuid täiendate seda tagantjärele lisafailiga, saatke ainult lisa. Maksudeklaratsiooni ei pea uuesti saatma.

Elektroonilise deklaratsiooni esitamiseks on vaja Katso-tunnust

Välismaistel ettevõtetel on elektrooniliseks asjaajamiseks vaja Katso-tunnust. Sellega saate registreeruda elektroonilistes klienditeenindustes.

Lugege lisateavet välismaise ettevõtte Katso-tunnuse kohta

Millal tuleb maksudeklaratsioon esitada?

Maksudeklaratsioon tuleb esitada nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemise kuu lõppu. Välismaise ettevõtte alalise tegevuskoha majandusaasta määratletakse peaettevõtte majandusaasta järgi.

Näide. Aktsiaseltsi majandusaasta lõpeb 15.03.2017. Maksudeklaratsioon tuleb esitada hiljemalt 31.07.2018. Kui viimane esitamispäev oleks laupäev või pühapäev, võib maksudeklaratsiooni esitada sellele järgneval tööpäeval.

Maksudeklaratsioonis 6U esitatavad andmed

Välismaine ettevõte esitab maksudeklaratsioonis 6U andmed kogu alalise tegevuskoha majandustegevuse tulu, kulu, vara ja võlgnevuse kohta. Kui ettevõttelt on selliste tulude eest kinni peetud tuluallikamaksu, tuleb maksudeklaratsioonis esitada teave kinnipeetud tuluallikamaksu kohta. Maksuamet võtab neid andmeid lõpliku tulumaksu arvutamisel arvesse.

Blanketi tulumaksuaruandes (EVL) deklareeritakse alalise tegevuspaigaga seotud tulu ja kulu.

Majandustegevuse maksustatava tulu arvutamiseks lahutatakse maksustamise alla kuuluvatest tuludest (punkt 4 „Majandustegevuse tulud“) majandustegevuse vähenduskõlblikud kulud (punkt 5 „Majandustegevuse kulud“). Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum näidatakse punktis 6 (Maksustatav kasum või kinnitatav kahjum).

Varade aruandes deklareeritakse ettevõtte alaise tegevuspaigaga seotud varad, võlgnevused ja omakapital.
Isegi kui välismaisel ettevõttel ei ole Soomes alalist tegevuskohta, on ettevõte kohustatud maksma tulumaksu tulult, mille on saanud Soomes asuvalt kinnisvaralt või korteriomandilt. Need tulud deklareeritakse blanketil 7A (Ettevõtte isikliku tuluallika tulu eritlus).

Maksudeklaratsioonile tuleb lisada alalise tegevuskoha kasumiaruande ja bilansi koopia. Kasumiaruande ja bilansi koostamisel tuleb kohalduvates osades järgida Soome raamatupidamisseadust.

Lisateave:

Kui alaline tegevuskoht ei moodustu Soomes

Välismaisel ettevõttel ei ole vaja maksta Soomes tulumaksu, kui ettevõttel ei moodustu Soomes alalist tegevuskohta. Kui ettevõtte arvates sellist tegevuskohta ei moodustu, peab ettevõte sellest teada andma maksudeklaratsiooni 6U punktis 2 ja lisama maksudeklaratsioonile blanketi 80 (Tegevuse selgitus – välismaine ettevõte), millel välismaine ettevõte esitab andmed oma tegevuse kohta. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb esitada nelja kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemise kuu lõppu.

Tegevuse selgitus – välismaine ettevõte

Maksudeklaratsiooni ja lisablanketti 80 ei ole vaja esitada, kui ettevõte on varem saanud maksuameti otsuse selle kohta, et ettevõttel ei moodustu Soomes alalist tegevuskohta. Ettevõte on võinud saada sellise otsuse varasema aasta tulumaksustamise käigus või siduvas eelteabeotsuses. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb siiski otsusest hoolimata esitada juhul, kui ettevõtte tegevuses on toimunud muudatus või aruannet on eraldi nõutud. Muudatusega on tegemist näiteks siis, kui Soomes praktiseeritav tegevus jätkub oletatavast kauem või kui ettevõte alustab uut äritegevust.

Ehitus-, paigaldus- ja montaažitöödega tegelevad ettevõtted peavad aruande esitama igal aastal

Soomes ehitus-, paigaldus- ja montaažitöödega tegelevad välismaised ettevõtted peavad maksudeklaratsiooni 6U ja lisablanketil 80 aruande tegevuse ja töövõttude kohta Soomes esitama igal aastal. Maksudeklaratsioon ja lisablankett 80 tuleb esitada ka siis, kui ettevõttel ei moodustunud eelmisel aastal Soomes alalist tegevuskohta.

Maksustamisotsuses teatatakse tagastatava tulumaksu või maksude puudu oleva summa määr

Ettevõtte maksuarvutus lõpeb kümne kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Kui maksuarvutus on lõpetatud, saadab maksuamet ettevõttele maksustamisotsuse. Maksustamisotsusest selgub ettevõtte maksustatav kasum või kinnitatud kahjum.

Maksustamisotsusest on näha, kas ettevõte saab tulumaksutagastust või peab maksma puudu oleva maksusumma. Ettevõttel võib olla vaja maksta puudu olev maksusumma juhul, kui ettevõte on maksnud liiga vähe avansilist tulumaksu ega ole teinud avansilisi lisamakseid. Puudu olevale maksusummale lisaks peab ettevõte maksma ka viivisintressi.

Ettevõtete ja ühistute tulumaksustamisel arvestatakse intressi varasemast erinevalt

Mis juhtub, kui maksudeklaratsiooni ei esitata?

Kui ettevõte jätab maksudeklaratsiooni täiesti esitamata, siis on üldiselt tagajärjeks maksutõus ja ettemaksuregistrist kustutamine. Lisaks võib maksudeklaratsiooni puudumine kaasa tuua hinnangulise maksustamisotsuse. Sel juhul määrab maksuamet maksustatava kasumi suuruse hinnanguliselt. Alalise tegevuskoha maksustamine võidakse teha hinnanguliselt ka juhul, kui alalise tegevuskoha kohta ei ole peetud eraldi raamatupidamist või raamatupidamine ei ole usaldusväärne.

Maksutõusu määramine, ettemaksuregistrist kustutamine ja hinnanguline maksustamine eeldavad alati ettevõtte enda seisukoha ärakuulamist.