Välismaa renditööettevõte Soomes (Ulkomainen vuokratyöyritys Suomessa)

Välismaa renditööettevõttel tekivad tööandja kohutused, kui ettevõte rendib enda töötaja Soomes olevale ettevõttele.

Tööandja kohustused on veidi teistsugused, kui tegemist on välismaa ettevõttega, millel on Soomes alltöövõtte. Kohutused on erinevad ka siis, kui välismaisel ettevõttel tekib tulumaksustamise mõttes Soome püsiv tegevuskoht. Nende kohta lugege leheküljelt Välismaise ettevõtte tööandjakohustused (Ulkomaisen yrityksen työnantajavelvollisuudet).

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Tööjõu rentimiseks loetakse olukorda, kus tööjõudu rendile andev ettevõte annab oma töötaja teise ettevõtte kasutusse. Rendile võttev ettevõte tegutseb töö teostajana ehk nö. kasutajaettevõttena. Välismaise tööjõudu rentinud ettevõtte ja soomlasest töö teostaja vahel on ärileping.

Töötajal on töösuhe välismaise ettevõttega, kes rendib tööjõudu välja ning see ettevõte maksab ka töötajale palka. Töö iseenesest aga sooritatakse reeglina tööjõudu rendile võtnud ettevõtte juhtimise ja järelevalve all ning selle ettevõtte ruumides ja töövahendeid kasutades.

Tähelepanu: alltöövõtu korral kuulub töö juhtimise ja järelevalve õigus välismaa alltöövõtuettevõttele. Reeglina organiseerib see ettevõte ka töötajale töövahendid ja materjalid.

Enne töö teostaja esimest maksu - ettemaksuregister

Soovitame välismaisel tööjõudu rentival ettevõttel registreeruda Soome ettemaksuregistris. Kui teenuse kasutajaettevõte Soomes tasub saadud teenuse eest, ei pea ta kinni pidama 13% allikamaksu juhul, kui renditööettevõte on registreeritud ettemaksuregistris. Renditööettevõte saab taotleda ettemaksuregistrisse kandmist Y-blanketiga (www.ytj.fi). Välisriigi äriühingute avaldused esitatakse blanketil Y1. Soome täis- ja usaldusühingutele vastavad välisriigi äriühingud kasutavad blanketti Y2 ning välisriigi füüsilisest isikust ettevõtjad blanketti Y3. Registreerimine eeldab, et renditööettevõte asub riigis, millega Soome on sõlminud maksulepingu.

Lisaks taotlusele tuleb esitada Soomes praktiseeritava äritegevuse kirjeldus, välismaise äriregistri vastav väljavõte ning selle soome, rootsi või inglise keelne tõlge ning nimekiri isikutest, kes on asukohariigi seaduste kohaselt volitatud antud ettevõtet esindama. Taotlusele tuleb lisada ka Soomes praktiseeritava tegevuse kohta sõlmitud teenuseleping. Kui ettevõttel puudub Soome äriregistri kood, antakse see ettevõttele registreerimise käigus. Ettemaksuregister ei tähenda seda, et renditööettevõte peab maksma tulumaksu Soome – renditööettevõte on maksukohustuslane Soomes alles siis, kui ettevõttele tekib Soomes püsiv tegevuskoht.

Enne palkade maksmist Soomes: registreerumine tööandjaks

Välismaine ettevõte peab registreeruma Soome tööandjate registrisse, kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht ning ettevõte maksab palka nimetatud tegevuskohas. Välismaine ettevõte võib vabatahtlikult registreeruda Soome tööandjate registrisse ka siis, kui ettevõttel puudub Soomes püsiv tegevuskoht. Kui välismaine ettevõte on Soome tööandjate registris, ei pea Soomes töötavad töötajad ise hoolitsema maksude tasumise eest ettemaksudena.

Kui ettevõte on kantud tööandjate registrisse, peab ettevõte tulumaksu kinni töötajate palgast ning tasub maksud maksuametile. Kinnipeetav tulumaks sooritatakse vastavalt töötaja maksukaardi andmetele. Kui välismaa töötaja viibib Soomes kuni kuus kuud, saab ta maksubüroost tuluallikamaksukaardi. Kui viibimine Soomes kestab enam kui kuus kuud, saab töötaja maksukaardi, mille arvestus põhineb progressiivsele maksustamisele.

Ühe kuu jooksul pärast töö alustamist: töötaja registreerimine

Renditöötaja kohustub tasuma Soomeks tulumaksu oma palgalt alates esimesest tööpäevast, kui ta saabub Soome alljärgnevatest riikidest:
Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Norra, Taani, Island, Moldova, Gruusia, Valgevene, Mani saar, Guernesey, Bermuda, Jersey, Poola või Kasahstan.  Või riigist, millel puudub maksuleping Soomega.

Sellisel töötajal tuleb Soome isikukoodi saamiseks registreeruda kohalikus magistraadis. Kui töötamine Soomes kestab mitte rohkem kui aasta, võib töötaja jätta avalduse isikutunnistuse saamiseks ka maksubüroosse. Maksubüroost antakse töötajale maksukaart või ettemaksuteatis, millele on arvestatud tasutava maksu määr.

Kui tööandja ei ole registreeritud Soome tööandjate registrisse, tuleb välismaalt pärit renditöötajal enda teenitud palgalt ise tasuda maksud Soome. Tal tuleb hankida maksubüroost ettemaksuteatised ning tasuda maksud vastavalt sellele.

Kahe kuu jooksul pärast töö alustamist: tööandja teadaanne tööga alustamisest

Tööjõudu rentiv välismaine ettevõte peab esitama andmeid oma Soomes töötavate töötajate kohta. Andmed tuleb esitada iga töötaja kohta eraldi blanketil 6147e Teadaanne renditöötaja kohta, kelle tööandja ja palgamaksja asub välismaal. Teade esitatakse renditöötajate kohta, kes on pärit Eestist, Lätist, Leedust, Rootsist, Norrast, Taanist, Islandilt, Moldovast, Gruusiast, Valgevenest, Mani saarelt, Guernseylt, Bermudalt, Jerseyst, Poolast või Kasahstanist. Lisaks esitatakse andmed ka sellistest riikidest tulevate renditöötajate kohta, millel puudub maksu leping Soomega. Andmed tuleb esitada töö alustamise kuule järgneva kuu lõpuks.

Välismaa renditööandja kohustub esitama oma töötajate kohta töö alustamise teadaande ka siis, kui ettevõte on registreeritud Soome tööandjate registrisse. Kui välismaa renditööandja jätab teate esitamata või esitab teate hilinenult, on maksuametil õigus määrata hooletustrahv suurusega maksimaalselt 15 000 €.

Palga maksmisele järgneval kuul: perioodiline tuludeklaratsioon

Tööandjate registris registreeritud tööandja peab tasuma kinnipeetud tulumaksud maksuametile ja täitma perioodilise tuludeklaratsiooni. Perioodilise tuludeklaratsiooni võib esitada läbi maksukonto teenuse (Verotili).  Maksukonto (Verotili) on võrguteenus omaalgatusliku maksude teavitamise ja tasumise jaoks. Maksukonto kohta leiate täpsemat teavet leheküljelt Maksukonto (Maksukonto) ja perioodilise tuludeklaratsiooni kohta leheküljelt (Perioodilise tuludeklaratsiooni esitamine).

Kui töö Soomes on kestnud üle nelja kuu: sotsiaalkindlustus

Välismaalt tulev töötaja on Soomes kindlustatud, kui ta töötab Soomes vähemalt neli kuud. Soomes peetakse kindlustatult töötajalt kinni tööpensioni-, töötus- ja tervisekindlustusmaksed. Kui töötajal on koduriigis kehtiv A1, E101 või muu lähetatud töötaja tunnistus, ei ole töötaja Soomes kindlustatud ning kuulub seega oma koduriigi kindlustuse alla.

Kui töötaja on Soomes kindlustatud, tuleb tööandjal hoolitseda kindlustuse võtmise eest ning maksta tööandja osa tööpensioni-, töötus- ja õnnetusjuhtumite kindlustuste maksetest. Välismaa tööandjal võib lisaks olla kohustus tasuda palga põhjal ka tööandja sotsiaalkindlustusmaksu. Tööpensionikindlustuste kohta saab teavet Soome Pensionikeskusest ja tööpensioniametitest. Õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustuse kohta saate teavet kindlustusettevõtetelt.

Kalendriaasta lõpus: aastadeklaratsioon

Välismaa tööandja peab esitama aastadeklaratsiooni palkade kohta mida kalendriaasta jooksul on renditöötajatele makstud. Aastadeklaratsioon tuleb esitada kalendriaastale järgneva aasta jaanuarikuu lõpuks. Soomes mitte kauem kui kuus kuud viibivate töötajate puhul esitatakse aastadeklaratsioon piiratud maksukohustuslastele tasutud maksete kohta blankett 7809 Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista ja üle kuue kuu viibivate töötajate kohta üldine aastadeklaratsioon blankett 7801 Vuosi-ilmoituksen erittely ja yhteenveto (ns. työnantajan vuosi-ilmoitus).

Kui välismaa renditööandja jätab aastadeklaratsiooni esitamata või esitab selle hilinenult, on maksuametil õigus määrata hooletustrahv suurusega maksimaalselt 15 000 €.