Tuluallikamaksu tagastamine välismaisele ettevõttele (Lähdeveron palauttaminen ulkomaiselle yritykselle)

Välismaine ettevõte peab tasuma Soomes makse Soomes saadud tuludelt. Tuluallikamaksu peab kinni tulu maksja. Maksu suurust mõjutab Soome ja välismaise ettevõtte asukohariigi omavaheline maksuleping. Välismaisel ettevõttel tuleks esitada Soome maksjale oma asukohariigi ametkondadelt saadud asukohatõend, et tuluallikamaks peetaks kinni maksulepingu järgselt. Kui tuluallikamaksu on kinnipeetud liiga suurel määral, võib välismaine ettevõte taotleda tuluallikamaksu tagastamist Soome maksuametilt või teatud eeldustel tulu maksjalt.

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Tuluallikamaks äritulust

Kui soomlasest töö teostaja tasub välismaisele ettevõttele tasu Soomes tehtud töö eest, võib töö teostajal olla kohustus pidada tasust kinni tuluallikamaks. Selleks, et välismaine ettevõte ei peaks tuluallikamaksu tasuma, tuleks ettevõttel registreeruda ettemaksuregistrisse või taotleda 0% tuluallikamaksu kaarti võimalikul varases staadiumis, võimalusel juba enne tegevuse ja arvelduste alustamist Soomes.

Kui välismaisel ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta, ei ole Soomel reeglina õigust maksustada ettevõtte Soomes saadud äritulu. Kui välismaine ettevõte ei ole ettemaksuregistris registreeritud ning ettevõte ei ole ka esitanud töö teostajale 0% tuluallikamaksu kaarti, on töö teostaja võinud kinni pidada tasust tuluallikamaksu.

Kui välismaisel ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta ning ettevõttele makstud töötasust on kinni peetud tuluallikamaks, võib ettevõte taotleda maksu tagastamist.

Maksu tagastamiseks on kaks võimalust

1. Maksu kinni pidanud Soome ettevõte tagastab maksu välismaisele ettevõttele

Välismaine ettevõte võib anda Soome töö teostajale selgituse selle kohta, et tuluallikamaksu ei oleks vaja olnud kinni pidada. Selline selgitus on praktikas maksubüroo poolt väljastatud tagasiulatuv tuluallikamaksu kaart, mille maksuprotsent on 0%. Selgituseks ei sobi see, et ettevõte on hiljem kantud ettemaksuregistrisse. Kui välismaine ettevõte on esitanud 0% tuluallikamaksu kaardi, võib tööde Soome teostaja tagastada varem kinnipeetud tuluallikamaksu välismaisele ettevõttele maksuaasta jooksul ning esitada selle kohta perioodilise deklaratsiooni. Kui maksu ei ole võimalik tagastada maksuaasta jooksul, tuleb välismaisel ettevõttel endal taotleda maksu tagasi maksuametilt.

2. Välismaine ettevõte taotleb maksu tagasi maksuametilt... 

Välismaine ettevõte võib taotleda maksu tagastamist maksuametilt. Tagastamist taotletakse blanketil 6203 Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi (Taotlus Soome tuluallikamaksu tagastamiseks). Taotlusele tuleb lisada tasu maksja antud tõend tulust ja kinnipeetud maksust ning maksja kinnitus selle kohta, et ta ei ole taotlejale tuluallikamaksu tagastanud. Taotlusele tuleb alati lisada ka selgitus taotleja tegevusest Soomes ning võimalikku tasumist puudutav leping või töövõtuleping. Vajalik informatsioon on täpsemalt lahti selgitatud blanketil Välismaise ettev�tte Soomes teostatava tegevuse kirjeldus – Blanketi Y1 ja Y2 lisa (6204e)

Neid viise ei saa aga kasutada juhul, kui Soomel on õigus ettevõte tulu maksustada seoses püsiva tegevuskoha tekkimisega või kui Soomes viibitud aeg on pikem kui 183 päeva või kui ettevõte on pärit riigist, millega Soomel puudub maksuleping. Sellisel juhul tuleb ettevõttel esitada Soomele maksudeklaratsioon ning kinnipeetud tuluallikamaks loetakse Soome tulumaksustamisel ettevõtte kasuks. Maksudeklaratsioonile tuleb lisada maksjalt saadud tõend kinnipeetud tuluallikamaksu kohta.

Tuluallikamaks intressidelt, dividendidelt ja kasutustasudelt (rojaltid)

Kui välismaine ettevõte saab Soomest dividende, intresse või rojalteid, tuleb maksjal tulust kinni pidada 28% suurune tuluallikamaks, kui maksuleping ei sätesta väiksemat maksuprotsenti või kui tulu ei ole tuluallikamaksust vabastatud. Maksja võib järgida maksulepingu järgseid maksuprotsente või jätta tuluallikamaksu kinnipidamata vaid juhul, kui tulu saaja esitab maksjale selgituse tulu maksuvabastusest (näiteks teatud Euroopa Majanduspiirkonna dividendid) või selle kohta, et maksulepingu kohaldamiseeldused on täidetud. Tulu saajal tuleb maksjale esitada ka saaja identifitseerimiseks vajalik teave.

Liigselt kinnipeetud tuluallikamaksu on võimalik hiljem korrigeerida. Dividendidelt liigselt kinnipeetud tuluallikamaksu on võimalik maksuaastal korrigeerida vaid Soomes tegutseva kontohaldajaettevõtte poolt ehk panga poolt, kus Soome ettevõtte poolt jaotatavate dividendide maksmine toimus. Kui kinnipeetud makse ei korrigeerida maksuaasta jooksul, võib dividendide saaja taotleda ülemakstud tuluallikamaksu tagasi Soome maksuametilt dividendide maksmisele järgneval aastal. Tagastamist taotletakse blanketil 6203 Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi (Taotlus Soome tuluallikamaksu tagastamiseks). Kui tuluallikamaks on kinni peetud muudelt tuludelt (mitte dividendidelt), võib makse saaja taotleda tagastamist juba samal maksuaastal.

Soomest välismaale makstavate muu hulgas dividendide tuluallikamaksu protsendid Suomesta ulkomaille maksettavien mm. osinkojen lähdeveroprosentit.