Äritegevuse alustamine Soomes – välismaine ettevõte (Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa - ulkomainen yritys)

Äritegevuse alustamine Soomes eeldab üldjuhul seda, et ettevõte esitab ettevõtte registreerimiseks asutamisteate. Asutamisteatega ettevõte registreerub või esitab registreerimisavalduse sõltuvalt oma tegevusest maksameti tulumaksukohustuslaste registrisse, tööandjate registrisse ja ettemaksuregistrisse. Üksikute tööülesannete puhul võib ettevõte registreerimise asemel taotleda maksubüroost tuluallikamaksukaarti.

Soome Vabariigi ametlikud riigikeeled on soome ja rootsi keel. Ebaselgetes olukordades lähtutakse teksti originaalsest versioonist.

Asutamisteade

Kui ettevõtte äritegevust alustatakse, tuleb ettevõttel maksuametile ning patendi- ja registriametile esitada asutamisteade ühisel Y-blanketil. Välismaiste ettevõtete asutamisteate blankett on Y1. Soome täisühingutele (näiteks täis- ja usaldusühingud) vastavad välismaised ettevõtted kasutavad blanketti Y2 ning välismaised füüsilisest isikust ettevõtjad blanketti Y3. Y-blanketid leiate aadressilt www.ytj.fi

Välismaisel ettevõttel tuleb asutamisteatele lisada välismaise ettevõtte Soomes teostatava tegevuse kohta selgitus lisablanketil 6204e Välismaise ettevõtte Soomes teostatava tegevuse kirjeldus – Blanketi Y1 ja Y2 lisa (Selvitys ulkomaisen yrityksen Suomessa harjoittamasta toiminnasta) Soomes teostatava tegevuse kohta selgituse blankettill 6206e Selgitus välismaise füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse kohta Soomes – Tulumaksukaardi-/ maksukaarditaotluse blanketi Y3 lisa (Selvitys ulkomaisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan toiminnasta Suomessa).

Asutamisteate lisana tuleb esitada ka välismaise ettevõtte koduriigi ametkonna poolt väljastatud Soome äriregistri väljavõttele vastav väljavõte. Asutamisteate ja lisaandmete alusel otsustab maksuamet, kas ettevõttel tekib püsiv tegevuskoht Soomes. Püsiva tegevuskoha tekkimist ei ole alati võimalik otsustada kohe tegevuse alguses. Sellisel juhul selgitatakse püsiva tegevuskoha tekkimise eeldused ettevõtte esimese maksustamisaasta maksustamise käigus.

Ettemaksuregister

Välismaist ettevõtet saab kanda ettemaksuregistrisse, kui ettevõte tegeleb Soomes ettevõtlusega ja Soomel on ettevõtte asukohariigiga maksustamise leping või ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht. Kui ettevõte ei ole kantud ettemaksuregistrisse, nõutakse ettevõtte Soomest saadud töötasudelt tavaliselt tuluallikamaksu, kui ettevõte pole vastava avalduse alusel saanud tuluallikamaksukaarti, mille alusel on kinnipeetava maksu määr 0%.

Kui Soomes tulumaksukohustust omav ettevõte on kantud ettemaksuregistrisse, vastutab see ettevõte ise tulumaksu tasumise eest ettemaksuna. Kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht, määrab maksuamet ettevõttele registreerimise käigus püsiva tegevuskoha maksustatava tulu põhjal ettemaksu. Prognoos tulevase käibe ja maksustatava tulu kohta esitatakse asutamisteates. Kui lõplik tulemus prognoosist erineb, võib taotleda ettemaksu muutmist. Pelgalt ettemaksuregistrisse registreerumine ei tekita ettevõttele tulumaksukohustust Soomes.

Tuluallikamaksukaart registreerimise asemel

Välismaine ettevõte võib üksikute tööülesannete puhul taotleda tuluallikamaksukaarti. Sellisel juhul ei ole ettevõttel vaja esitada asutamisteadet ega registreeruda ettemaksuregistris. Tuluallikamaksukaardi puhul on sissenõutava maksu määraks 0%. Välismaise ettevõttele võidakse väljastada tuluallikamaksukaart juhul, kui ettevõttel ei teki Soomes püsivat tegevuskohta ning ettevõte tegutseb Soomes vaid lühiajaliselt üksikute tööülesannete raames. Kui ettevõttel on Soomes mitmeid tööülesandeid, kuid tegevuse alustamisel ei saa ettevõte veel neid kõiki nimetada või ettevõttel tekib püsiv tegevuskoht, tuleks ettevõttel registreeruda ettemaksuregistrisse.

Välismaine ettevõte taotleb tuluallikamaksukaarti blanketil „Välismaise ettevõtte taotlus tuluallikamaksukaardi saamiseks 6202e Välismaise ettevõtte taotlus tulumaksukaardi saamiseks (Ulkomaisen yhtiön lähdeverokorttihakemus), millele tuleb lisada välismaise äriregistri vastav väljavõte ja koopia töövõtu-, tööjõurendi- või muust tellimuslepingus, mis puudutab töid, mille jaoks tuluallikamaksukaarti taotletakse. Tuluallikamaksukaart väljastatakse alati tähtajaliselt ja nimetatud tööülesannete jaoks.

Käibemaksukohustuslaste register

Käibemaksustatavat äritegevust teostav välismaine ettevõte peab registreerima end käibemaksukohustuslaste registrisse juhul, kui ettevõttel on Soomes käibemaksustamise mõttes arvestatav püsiv tegevuskoht. Kui välismaisel ettevõttel ei ole Soomes püsivat tegevuskohta, tasub maksu üldreeglina ostja (pööratud maksukohustus).

Alljärgnevalt nimetatud olukordade puhul on välismaine ettevõte siiski kohustatud alati end Soome käibemaksukohustuslaste registrisse registreerima ja pööratud maksukohustust ei rakendata.

1. Ostja on välismaalane, kellel ei ole Soomes püsivat tegevuskohta ja keda ei ole kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

2. Ostja on eraisik.

3. Tegemist on teisest ELi liikmesriigist Soome suunatud kauba kaugmüügiga eraisikutele või nendega võrdsustatavatele subjektidele. (Lisateavet kaugmüügi kohta leiate süvendatud juhises: Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa, kaugmüüki puudutavad tulumaksuregulatsioonid Soomes.)

4. Tegemist on reisijateveo teenustega.

5. Müüdav teenus annab õiguse osaleda koolitus-, teadus-, kultuuri-, meelelahutus- ja spordiüritustel, messidel, näitustel ja muudel vastavatel üritustel.

Tööandjaregister

Püsiv tegevuskoht Soomes

Tööandjate registrisse kantakse Soomes regulaarselt palka maksvad tööandjad. Kui välisriigi ettevõttel on Soomes tulumaksustamise mõttes püsiv tegevuskoht, võrdsustatakse ettevõte Soome tööandjaga. Kui välismaine ettevõte maksab Soomes regulaarselt palka kahele või enamale palgasaajale või ajutise lühiajalise iseloomuga töösuhte puhul samaaegselt vähemat kuuele palgasaajale, peab ettevõte registreeruma tööandjate registris.

Välismaine ettevõte peab kinni tulumaksu vastavalt töötaja poolt esitatud maksukaardile. Soomes kuni kuus kuud asuv välismaa töötaja saab maksubüroost tuluallikamaksu kaardi. Kui töötaja maksukaarti ei esita, tuleb palgast kinni pidada tuluallikamaks 35%. Üle kuue kuu Soomes olev välismaa töötaja saab nn. tavalise maksukaardi. Kui töötaja maksukaarti ei esita, kinnipeetava tulumaksumäär on kinni 60%.

Püsiv tegevuskoht Soomes puudub

Kui välismaisel ettevõttel ei ole Soomes tulumaksustamise mõttes püsivat tegevuskohta, ei ole ettevõttel Soomes tööandjakohustusi ning ettevõtet ei pea registreerima tööandjate registris. Sellisel juhul ettevõtte töötajad vastutavad ise palgast maha arvatava maksu maksmise eest Soomes ettemaksuna. Välismaisel ettevõttel on siiski kohustus esitada palkade kohta aastaaruanne, kui ettevõtte teenistuses olevad isikud viibivad Soomes kauem kui kuus kuud.

Soovi korral võib ettevõte siiski end vabatahtlikult tööandjate registrisse registreerida. Tööandjate registrisse kuuluv ettevõte peab töötaja palgast kinni tuluallikamaksu või tulumaksu, seda vastavalt maksukaardile. Sellisel juhul töötaja ei pea ise hoolitsema ettemaksude tasumise eest maksuametile.