Välisriigist Soome tööandja teenistusse (Ulkomailta Suomeen suomalaisen työnantajan palvelukseen)

Validity
In force until further notice

Soomes töötamise puhul tuleb tulumaks maksta tavaliselt Soomes. Selleks läheb vaja maksukaarti, mille taotlemiseks saab Soome isikukoodi magistraadist või maksuametist. Soome saabudes tuleks võtta ühendust maksuametiga.

Soomes saadud palk maksustatakse tavaliselt Soomes ka siis, kui seal viibitakse lühikest aega. Ka Soomes tegutsev välismaine tööandja, kellel on Soomes püsiv tegevuskoht, võrdsustatakse Soome tööandjaga. Erandid:

Lisateavet isikukoodi taotlemise kohta saab lugeda siit

Soomes maksimaalselt 6 kuud viibivad isikud maksavad tuluallikamaksu

Soomes ajutiselt viibivad isikud on piiratud maksukohuslased. Palgast arvestatakse maha 35% maksu ehk nn tuluallikamaks. Maksuametist võib taotleda tuluallikamaksukaardi. Sellele võib märkida ka tuluallikamaksu mahaarvestuse, mis on 510 eurot kuus või 17 eurot päevas.

Et tööandja saaks teha palgast tuluallikamaksu mahaarvestuse, tuleb talle esitada tuluallikamaksukaart. Maksukaart tuleb anda tööandjale originaaleksemplaris. Tuluallikamaks on lõplik maks ning töötasu kohta ei ole Soomes vaja tuludeklaratsiooni esitada.

Näiteks: Kui kuupalk on 2000 eurot, on tuluallikamaks ilma tuluallikamaksukaardita 35% ehk 700 eurot. Kui tööandjale on esitatud tuluallikamaksukaart, millel on märgistus tuluallikamaksu mahaarvestuste kohta, arvestatakse palgast maha tulumaksu 521,50 eurot ((2000 eurot – 510 eurot) x 35%). Tuleb meeles pidada, et palga hulka arvestatakse lisaks rahapalgale ka loonuspalk, näiteks toitlustussoodustus ja eluasemesoodustus.

Tõendi A1/E101 puudumisel arvestatakse palgast maha kindlustusmaksud

Lisaks tuluallikamaksule arvestatakse palgast maha pensioni- ja töötuskindlustusmaksud. Soomes vähemalt 4 kuud töötavad isikud on kindlustatud Soomes ning nende palgast arvestatakse maha lisaks veel haiguskindlustusmaks (tervishoiumaks + haiguspäevarahamaks).

Juhul kui isikul on elukohariigist saadud tõend A1/E101, mis tõendab isiku kindlustamist teises riigis, siis ei arvestata kindlustusmakse maha.

Soomes saadud sissetulekud tuleb teatada elukohariigi maksuametile

Elukohariigil on tavaliselt õigus maksustada isikut nii elukohariigis kui välismaal teenitud sissetulekutelt. Soomes saadud sissetulekud tuleb teatada elukohariigi maksuametile. Tööandjalt saab tõendi palga ja sellest maha arvestatud tuluallikamaksu kohta. Tõendit võib vaja minna elukohariigi maksustamisel. Kui elukohariik maksustab välismaal saadud sissetulekuid, kõrvaldab ta topeltmaksustamise.

Võid taotleda progressiivset maksustamist

Isik, kes elab Euroopa majandusühendusse kuuluvas või Soomega maksulepingu sõlminud riigis, võib tuluallikamaksu asemel taotleda oma sissetulekute progressiivset maksustamist ehk maksustamist samal viisil kui Soomes üle kuue kuu viibivatel isikutel. Progressiivsel maksustamisel mõjutab maksuprotsenti aasta sissetulekute ja väljaminekute suurus. Progressiivseks maksustamiseks tuleb taotleda maksuametilt piiratud maksukohuslase maksukaarti.

Avalduses tuleb esitada kõik Soomest saadavad sissetulekud, elukohariigis maksustatavad sissetulekud ning nendest tehtavad mahaarvestused. Soome maksustab ainult Soomes saadavaid sissetulekuid, kuid elukohariigis saadavad maksustatavad sissetulekud tõstavad Soomest saadavate sissetulekute makse. Elukohariigis maksustatavateks sissetulekuteks on näiteks palk, sotsiaaltoetused (töötutoetus, õpperaha) ja pensionid.

Võta arvesse ka mahaarvestused

Sissetulekutest võib maha arvestada enne maksustamist näiteks järgmised kulud:

  • elukoha ja töökoha vahelised sõidukulud
  • sissetuleku hankimisega seotud kulud
  • pensioni- ja töötuskindlustusmaksud
  • eluasemelaenu intressid

Kui elukohariigis maksustatavad aasta sissetulekud ja neist tehtavad mahaarvestused ei ole avalduse esitamisel veel elukohariigi maksuametnikele teada, tuleb avalduse lisas esitada näiteks palgatõend, tõend töötuspäevaraha kohta, pensioni otsus või muu usaldusväärne selgitus sissetulekute kohta. Avaldusele võib lisada ka maksutõendi elukohariigis viimati kinnitatud maksustamise kohta.

Saad eeltäidetud tuludeklaratsiooni

Progressiivselt maksustatud isikud saavad töötamise aastale järgneval aastal eeltäidetud tuludeklaratsiooni, millele on märgitud maksustamise aluseks olnud sissetulekud ja mahaarvestused ning lõplikud maksud. Isik peab ise tuludeklaratsiooni üle kontrollima ning vajadusel parandatud deklaratsiooni tagasi saatma. Parandatud tuludeklaratsiooni tagastanud isikud saavad sügisel uue maksustamisotsuse.

Isikud, kes on aasta alguses töötanud Soomes ja esitanud hinnangu ülejäänud aasta sissetulekute kohta elukohariigis, peavad tuludeklaratsiooni üle kontrollima ning elukohariigis saadud sissetulekud õigeks parandama. Kui isik on aasta lõpupoole sissetulekud hinnanud liiga suureks, on ta tõenäoliselt Soomes liiga palju makse maksnud. Siis saadetakse parandatud maksustamisotsus, kus teatatakse tagastatavate maksude summa.

Kui aga isik on aasta lõpupoole sissetulekud hinnanud liiga väikseks, on ta tõenäoliselt Soomes liiga vähe makse maksnud. Siis saadetakse parandatud maksustamisotsus, millel teatatakse tagantjärele makstavate maksude summa.

Näiteks: Kui teenid aastas umbes 25 000 eurot, on maksuprotsent 15% (lisaks tulumaksule võidakse palgast arvestada maha ka pensioni- ja töötuskindlustusmaksud).

Kui isik ei ole taotlenud progressiivset maksustamist ning palgast on makstud tuluallikamaksu, võib progressiivset maksustamist taotleda ka tagantjärele, tagastades tuludeklaratsiooni. Lisa tuludeklaratsioonile avaldus astmeliseks maksustamiseks.

Lisateavet piiratud maksukohuslase palga maksustamise kohta

Soomes üle 6 kuu töötavate isikute sissetulekud mõjutavad maksuprotsenti

Soomes üle 6 kuu töötavad isikud on üldised maksukohuslased. Maksuprotsent arvestatakse progressiivselt kogu kalendriaasta sissetulekute põhjal. Selleks peab maksuametist taotlema tavalise maksukaardi. Selle jaoks läheb vaja Soome isikukoodi. Maksukaart tuleb anda tööandjale originaaleksemplaris.

Maksuprotsendi võib arvestada ette tulumaksuprotsendi arvestiga. Juhul kui isikul ei ole tõendit A1 või E101, arvestab tööandja lisaks kinnipeetavale tulumaksule palgast maha ka haiguskindlustusmaksu (tervishoiumaks + haiguspäevaraha maks), töötuskindlustusmaksu ja pensionikindlustusmaksu (kokku umbes 7–8%). Tõenditega A1 ja E101 osutatakse, et isik on kindlustatud teises riigis. Sellisel juhul kindlustusmakse palgast maha ei arvestata.

Esita Soomes tuludeklaratsioon

Soomes üle 6 kuu töötavad isikud on kohustatud esitama Soomes tuludeklaratsiooni. Soome maksuamet saadab töötamisele järgneva aasta aprillis eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Kui tuludeklaratsiooni blanketil ei ole eeltäidetud andmeid sissetulekute kohta, tuleb tuludeklaratsioon ise ära täita ja maksuametisse saata. Eeltäidetud tuludeklaratsioon tuleb üle kontrollida ning vead ära parandada ja lisada puuduvad andmed. Ka Soomes töötamise ajal välismaalt saadud sissetulekud tuleb deklareerida. Kui eeltäidetud tuludeklaratsioonil ei ole vigu ega puudusi, ei ole seda vaja tagastada. Kui eeltäidetud tuludeklaratsiooni ei saadeta, tuleb tuludeklaratsioon esitada omal algatusel. Kasutada tuleb tuludeklaratsiooni vormi 3001.

Kui eeltäidetud tuludeklaratsioonis tehakse parandusi, tuleb tuludeklaratsioon allakirjastatult maksuametile tagastada. Tagastusaadress on toodud tuludeklaratsioonil. Uus maksustusotsus saadetakse sügisel ning selles on märgitud maksude lõplik summa. Vajadusel saadetakse ka lisamaksu maksmise juhendid. Saad ka juhised võimaliku parandamisnõude esitamiseks.

Tavaliselt ei pea Soomes deklareerima sissetulekuid, mis on teenitud enne Soome kolimist või pärast Soomest äraminekut. Nende sissetulekute pealt ei ole Soomes vaja ka makse maksta. Siiski on pärast töötamise lõppemist Soomes töötamise alusel saadud sissetulekud tavaliselt Soomes maksustatavad. Sellisteks sissetulekuteks on näiteks Soomes töötamise ajal kogunenud optsioonid.

Soomest ärakolimisel

Soomest ärakolimisel pead esitama magistraadile teate aadressi muutumise kohta ühe nädala jooksul pärast kolimist. Soovitatav on lahkumisest teatada ka Soome maksuametile.  Maksuametist saab ka kontrollida, kas kõnealuseks aastaks arvestatud maksude summa muutub. Samaaegselt võib esitada ka andmed sissetulekute ja väljaminekute kohta, mis on vajalik viimaste Soomes töötamise ajal saadud tulude maksustamiseks. Ärakolimisaasta kohta tuleb esitada maksuametile ka tuludeklaratsioon. Tasub ka kontrollida, kas Soome maksuametil on sinu välisriigi pangakonto õige number. Siis saadetakse võimalik maksutagastus otse pangakontole.