Skatteåterbäring – personkunder

Skatteförvaltningen betalar förskottsåterbäringar och andra skatteåterbäringar till kunderna. Samtliga skatteåterbäringar grundar sig på beslut som fattats inom Skatteförvaltningen. Återbäringarna betalas in på kundens bankkonto, om Skatteförvaltningen har uppgifter om detta. I annat fall betalas återbäringarna i form av betalningsanvisningar till OP. På de flesta av de skatter som återbärs betalas ränta. År 2016 betalas en återbäringsränta om 0,5 procent.

Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Skatteförvaltningen betalar förskottsåterbäringarna, dvs. skatteåterbäringarna, för år 2015 den 29 november 2016 på det bankkonto som mottagaren anmält. Skatteåterbäringarna är på kundernas konton under dagens lopp den 29 november.

Snabbare återbäring med rätt bankkontonummer

Skatteåterbäringen betalas in på ett bankkonto, om kunden har anmält sitt kontonummer till Skatteförvaltningen. Om kontonumret inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av en betalningsanvisning genom OP. En skatteåterbäring som betalas till ett bankkonto står till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än en skatteåterbäring som betalas i form av en betalningsanvisning.

Minsta skatteåterbäring som återbärs

En skatt som har betalts till ett för högt belopp återbärs om återbäringsbeloppet är minst 5 euro. Om det sammanlagda beloppet av återbäringar understiger 20 euro på skattekontot, återbärs det inte utan förvaras på skattekontot och används som betalning för kommande skatter. Om beloppet uppgår till 20 euro, återbärs det i sin helhet.

Skattekvittning och utmätning kan minska återbäringsbeloppet

Om mottagaren av återbäringen har obetalda skatter, gör Skatteförvaltningen en skattekvittning, dvs. använder skatteåterbäringen för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan också använda skatteåterbäringen som betalning för de skatteskulder som mottagaren av återbäringen ansvarar för. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld man använder återbäringen får alltid ett meddelande om skattekvittningen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar gäldenären om utmätningen.

Personkunders skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar 29.11.2016 skatteåterbäringarna för skatteåret 2015 in på det bankkonto som kunden har anmält.

Övriga återbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringen kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar.

Betalning av återbäring från skattekontot

Skatteförvaltningen betalar den moms som berättigar till återbäring samt övriga skatter och räntor som återbärs utan dröjsmål från skattekontot, om inte kunden har fastställt en återbäringsgräns för skattekontot.

Återbäring av överlåtelseskatt

Om du har betalt överlåtelseskatt utan grund eller för hög överlåtelseskatt, återbär Skatteförvaltningen den skatt som har betalts till för stort belopp. Återbäring av överlåtelseskatt ska dock ansökas separat.

Betalning av återbäring till ett dödsbo

En skatteåterbäring till ett dödsbo betalas in på dödsboets bankkonto, om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om Skatteförvaltningen inte känner till kontonumret, betalas skatteåterbäringen som betalningsanvisning via OP.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 12.8.2016