Gåva

Man måste betala gåvoskatt när egendom överförs till en annan person som gåva och värdet av gåvorna är 4 000 euro eller mera. Man måste betala gåvoskatt även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 4 000 euro.

För vilka gåvor ska man betala gåvoskatt?

Man måste betala gåvoskatt då egendom överförs till en annan person som gåva och

  • den som mottar eller ger gåvan vid tidpunkten för gåvan är bosatt i Finland, eller
  • gåvan gäller fast egendom som finns i Finland eller aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland

Gåvoskatt ska betalas på all slags egendom när den som ger eller mottar gåvan eller båda bodde i Finland när gåvan gavs.

Gåvoskatten omfattar fastigheter samt lösöre såsom bilar, båtar, börsaktier och aktier i bolag som inte är noterade, bostadsaktier, pengar, andel i dödsbo, avstående från besittningsrätt, utlandsresor och djur.

Man måste även betala gåvoskatt i Finland på egendom som finns utomlands, t.ex. en bostad i Spanien när den som ger eller får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Även en gåva som fåtts från utlandet omfattas av finsk gåvoskatt, t.ex. pengar av en person bosatt utomlands, när den som får gåvan vid tidpunkten för gåvan var bosatt i Finland.

Eventuellt  måste man betala gåvoskatt fastän båda parterna i gåvan bor utomlands. Gåvoskatt ska betalas när fast egendom som finns i Finland ges som gåva samt för aktier eller andelar i samfund vars tillgångar till mer än 50 procent består av fast egendom i Finland.

Läs mera om arvs- och gåvobeskattningen i internationella situationer

Värdet på gåvan är minst 4 000 euro

Du måste betala gåvoskatt, om värdet på en enskild gåva är 4 000 euro eller mera. Om gåvogivarna är flera räknas gåvoskatten separat för varje gåva av respektive gåvogivare.

Exempel: Anders ger en gåva på 7 500 euro åt sin dotter Lisa.  Lisa betalar gåvoskatt enligt skatteklass 1. Gåvoskatten för 2015 är 380 euro.

Men om Anders och hans hustru Tina ger 7 500 euro åt dottern Lisa på så sätt att båda ger 3 750 euro behöver Lisa inte betala gåvoskatt.

Om Anders och hans hustru Tina ger 8 500 euro åt dottern Lisa på så sätt att båda ger 4250 euro ska Lisa betala gåvoskatt enligt skatteklass 1. Gåvoskatten för 2015 på 4 250  euro enligt skatteklass 1 är 116 euro. Lisa betalar gåvoskatt sammanlagt 116 * 2 = 232 euro.

Gåvor som fåtts under tre år räknas samman

Du ska betala gåvoskatt när du av samma gåvogivare inom tre år får gåvor till ett totalt värde av minst 4000 euro. Gåvorna som getts under tre år räknas ihop även om de är olika slags egendom.

Exempel: Anders har 19.1.2015 gett Lisa en bostadsaktie värd 75 000 euro som Lisa betalat skatt på enligt skatteklass 1, 8 270 euro. Anders ger en fastighet värd 200 000 euro som gåva åt Lisa 27.4.2015.

Gåvorna har fåtts av samma gåvogivare inom tre år varför värdet på gåvorna räknas samman (75 000 + 200 000 = 275 000 euro).  Skatten på en gåva värd 275 000 euro enligt skatteklass 1 år 2015 är 35 810 euro. Från detta belopp dras av den gåvoskatt som Lisa betalat på den tidigare gåvan, 8270 euro, alltså ska hon betala 27 540 euro i gåvoskatt.

Om Anders hade gett bostadsaktien åt Lisa 27.4.2012 eller tidigare, hade denna gåva inte slagits samman med gåvan som gavs 27.4.2015. Då hade Lisa behövt betala gåvoskatt endast på gåvan värd 200 000 euro, alltså 25 770 euro.

Med beaktande av de tidigare gåvorna dras den betalda gåvoskatten av från den skatt som fastställs på gåvornas gemensamma värde.

Exempel: Anders har 11.1.2015 gett Lisa en gåva på 5 000 euro som Lisa betalat skatt på enligt skatteklass 1, 180 euro. Anders ger 8.4.2015 en gåva värd 20 000 euro åt dottern Lisa. Gåvorna har fåtts av samma gåvogivare inom tre år varför värdet på gåvorna räknas samman (5 000 + 20 000 = 25 000 euro).  Skatten på en gåva värd 25 000 euro enligt skatteklass 1 år 2015 är 2 020 euro. Från detta belopp dras av den gåvoskatt som Lisa tidigare betalat för gåvan, 180 euro, alltså ska hon nu betala 1840 euro i gåvoskatt.

Då man räknar ut värdet på gåvor som fåtts under tre år tar man även hänsyn till gåvor som är värda mindre än 4 000 euro. Om du under en treårsperiod har fått gåvor för mindre än 4 000 euro totalt och inte tidigare har gjort en gåvoskattedeklaration ska du deklarera för de tidigare gåvorna vars värde inte uppgår till 4 000 euro i punkt VI Övriga gåvor vars värde underskrider 4000 euro och som du fått av samma gåvogivare under de tre senaste åren på gåvoskattedeklarationen.

Exempel: Anders ger 3.1.2012 en gåva i pengar på 1500 euro åt sin dotter Lisa. Dessutom har Anders gett Lisa 2000 euro i gåva 1.5.2014 och 2 000 euro 2.1.2015.  Det sammanlagda värdet på gåvorna är 5 500 euro alltså måste Lisa göra en gåvoskattedeklaration för gåvan hon fått 2.1.2015. Lisa deklarerar för de tidigare gåvorna hon fått, 3.1.2012 och 1.5.2014. Lisa betalar gåvoskatt på det totala värdet (5 500 euro) enligt skatteklass 1, 220 euro.

Gåvoskatt betalas på förskott på arv

En gåva som är större än sedvanligt och som getts åt bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) anses i princip som förskott på arv (presumtion om förskott på arv) om inte gåvogivaren i gåvobrevet särskilt bestämt att gåvan inte ska räknas som förskott på arv.

Man ska betala gåvoskatt på förskott på arv när man får förskottet.

En gåva och ett förskott på arv skiljer sig i beskattningen från varandra endast genom hur de beaktas i arvsbeskattningen och arvskiftet efter att gåvogivaren har avlidit. Man ska alltså betala gåvoskatt på förskott på arv men förskottet beaktas även vid arvsbeskattningen.

Läs mer om gåvor av arvlåtaren

Bostadsaktier eller fastigheter ska ges som gåva i sin helhet eller i bråkdelar

En bostadsaktie eller en fastighet kan ges som gåva endast som en helhet eller som en andel (t.ex. ¼). Det går inte att skänka en andel till ett visst eurobelopp (t.ex. 3 999 euro) av en bostadsaktie eller fastighet.

Försäkringsersättningar beskattas som gåva

Om du med stöd av ett förordnande om förmånstagare har fått en försäkringsersättning är detta en gåva.

Däremot betalas gåvoskatt inte på ersättningar betalda från den avlidnes livförsäkring eller frivilliga pensionsförsäkring på grund av dödsfall. Dessa ersättningar beaktas i arvsbeskattningen.

En försäkringsersättning anses inte vara en gåva till den del ersättningen beskattas som inkomst i mottagarens inkomstbeskattning. Gåvoskatt ska betalas endast på försäkringsersättningens sparbelopp. Inkomstskatt ska betalas på den ackumulerade avkastningen på försäkringsersättningen. Försäkringsersättningar beskattas enligt inkomstskattelagen även när förmånstagaren i förhållande till gåvogivaren (den försäkrade) hör till skatteklass 2.

Se vilka som hör till skatteklass 2

När en försäkringsersättning har fåtts vederlagsfritt med stöd av ett förmånstagarförordnande tas gåvoskatt ut först då ersättningarnas sammanlagda belopp överskrider 8 500 euro under en tidsperiod om tre år om försäkringen har upphört eller sagts upp före 1.1.2013. Försäkringsersättningarna från samtliga olika gåvogivare räknas samman i det skattefria beloppet om 8 500 euro.

Lån eller gåva

Ett lån kan anses som gåva då man av omständigheterna kan konstatera att det från första början inte har funnits någon avsikt att betala tillbaka lånet.

Lånet kan vara räntefritt. Man måste upprätta en återbetalningsplan för lånet och amorteringarna måste kunna verifieras. Lånebeloppet och återbetalningsplanen ska vara realistiska med hänsyn till gäldenärens betalningsförmåga. Om ett lån amorteras med hjälp av skattefria gåvor som ges vart tredje år, kan lånet anses utgöra en gåva i beskattningen.

Det är i allmänhet inte möjligt att ett minderårigt barn amorterar ett lån. När föräldrarna lånar åt barnen anses det i princip som gåva om barnet inte har några inkomster att betala tillbaka lånet med.

Skattefria gåvor

Ingen gåvoskatt utgår på sedvanligt hemlösöre som fåtts i gåva om inte värdet på ett enskilt föremål överstiger 4 000 euro. En gåva som getts för utbildning, underhåll eller uppfostran är skattefri förutsatt att gåvan inte kan användas till något annat ändamål.

Köp av gåvokaraktär

När man säljer egendom till ett för lågt pris kan det tolkas som en gåva. Om egendom sålts till ett pris som är lägre än dess gängse värde kan köparen bli tvungen att betala gåvoskatt.

Gåvoskattebeloppet

Gåvoskatten bestäms utgående från egendomens gängse värde, gåvodatum och parternas släktskapsförhållanden. Gåvoskattens belopp påverkas också av vilken slags egendom som ges och tidigare gåvor.

Gåvoskatteskala 2013 -2014

Gåvoskattens belopp när gåvan har mottagits 1.1.2013–31.12.2014

Gemensam gåva

Det är möjligt att ge en gåva gemensamt åt två eller flera personer . En gåva är ändå inte alltid gemensam trots att den mottas av två eller flera personer. Gåvan anses vara gemensam endast då vissa krav uppfylls.

Värdering av gåva

Egendom som fåtts i gåva ska värderas till sitt gängse värde i gåvoskattedeklarationen. Det finns olika sätt att bestämma det gängse värdet.

Lämna in en gåvoskattedeklaration till Skatteförvaltningen

Gåvoskattedeklarationen ska alltid lämnas in då gåvan är värd minst 4 000 euro. Man ska lämna in gåvoskattedeklaration även då man av samma gåvogivare inom tre år har fått gåvor till ett sammanlagt värde på 4 000 euro eller mer.

Betalning av arvs- och gåvoskatten

Till en arvs- eller gåvomottagare skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut och giroblanketter med det skattebelopp som ska betalas inklusive förfallodagen.

Förbehåll för besittningsrätt i gåvobeskattningen

Gåvogivaren kan förbehålla sig besittningsrätten till egendom som ges som gåva. Om besittningsrätten förbehålls begränsar det gåvomottagarens rätt att använda den överlåtna egendomen. Detta beaktas när gåvoskatten fastställs.

Avstående från besittningsrätt

Man kan förbehålla besittningsrätten till en viss egendom på livstid eller för viss tid. Om någon avstår från sin besittningsrätt handlar det om en gåva. Gåvans värde i gåvobeskattningen bestäms utifrån tidpunkten när man avstår från besittningsrätten.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 24.6.2015