Startsida > Personkunder > Från Finland till utlandet

Från Finland till utlandet

Många faktorer inverkar på din beskattning om du flyttar från Finland till utlandet. Bland annat längden på vistelsen utomlands och speciellt huruvida du flyttar permanent eller tillfälligt från Finland inverkar på beskattningen.

Om du är en finländsk medborgare och du är utomlands tillfälligt eller under en kort tid, inverkar inte vistelsen på din beskattning i Finland. Om du flyttar utomlands permanent är du allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren (den s.k. treårsregeln). Du betalar skatt till Finland på dina inkomster från såväl Finland som utlandet. Efter tre år är du vanligen begränsat skattskyldig i Finland. I så fall betalar du skatt till Finland endast på dina inkomster från Finland.

Medborgarskap och anknytningar till Finland

Den begränsade skattskyldigheten kan börja redan under de tre första åren, om du kan bevisa att du inte har väsentliga anknytningar till Finland. Med väsentliga anknytningar avses t.ex. en bostad som blir kvar i Finland eller att du omfattas av det finländska socialskyddet.

Om du är utländsk medborgare och flyttar permanent från Finland, blir du vanligen begränsat skattskyldig från flyttningsdagen. Om du däremot är utomlands endast tillfälligt, påverkas inte din beskattning i Finland.

Även andra faktorer än längden på vistelsen utomlands inverkar på beskattningen av en person som flyttar utomlands. Nedan kan du välja den anvisning som lämpar sig bäst för din situation.

Att arbeta utomlands

Om du reser utomlands för att arbeta, ska du ändå lämna in en skattedeklaration i Finland. Du ska även lämna in uppgifter om den lön som du har tjänat utomlands, även om lönen inte alltid beskattas i Finland. Beskattningen av övriga inkomster ändras vanligen inte under den tid då du arbetar utomlands. Du ska t.ex. betala skatt på kapitalinkomster till Finland i vanlig ordning.

Studier utomlands

Att enbart studera utomlands inverkar inte på din beskattning i Finland och fordrar inte något meddelande till Skatteförvaltningen. Om du däremot arbetar utomlands vid sidan om studierna, ska du beakta frågor som gäller beskattningen av utlandsinkomster. Du ska även reda ut skattefrågor om du reser för att arbeta tillfälligt utomlands.

Pension från Finland till utlandet

Du ska vanligen betala skatt på finländska pensioner till Finland även om du flyttar utomlands.

Tjänstgöring på utländska fartyg

Om du arbetar ombord på ett utländskt fartyg i internationell trafik, ska du i regel betala skatt även utomlands.

Finländska medborgare och treårsregeln

Om du är finländsk medborgare och flyttar utomlands, är du vanligen allmänt skattskyldig i Finland under flyttningsåret och de tre följande åren (den s.k. treårsregeln).

När en utländsk arbetstagare flyttar från Finland

Om du är utländsk medborgare eller en person utan medborgarskap upphör din allmänna skattskyldighet i Finland så fort du flyttar från Finland. En tillfällig frånvaro från Finland inverkar däremot inte på beskattningen.

Hyresinkomster från Finland för personer som bor utomlands

Hyresinkomster från Finland beskattas vanligen i Finland. Även om du bor utomlands, ska du betala skatt på hyresinkomster till Finland om den uthyrda lägenheten är belägen i Finland.

Dividender, räntor och royaltyer som ska betalas till utlandet

Skatt på dividender, räntor och royaltyer från Finland ska vanligtvis betalas till Finland. Skatt som på basis av ett skatteavtal tagits ut i en annan stat avräknas i hemviststaten.

Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att utlandsinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i källstaten för inkomsten. Man ska ansöka om återbäring av sådan överbetald skatt från källstaten.

Undanröjande av dubbelbeskattning av utlandsinkomster för en privatperson

Om du bor i Finland ska du betala skatt på dina utlandsinkomster även till Finland. Dubbelbeskattning undanröjs genom att man avräknar utlandsinkomsten eller befriar den från skatt i Finland.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 14.5.2011