Arv

Arvsskatt ska betalas för egendom som man fått genom arv eller testamente, om arvlåtaren eller arvingen eller testamentstagaren vid dödstillfället var bosatt i Finland.

Lämna in en kopia av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningen får veta om dödsfallet från Befolkningsdatasystemet. De anhöriga behöver alltså inte informera Skatteförvaltningen om det. Dödsboets delägare är skyldiga att förrätta bouppteckning inom tre månader efter arvlåtarens död och lämna in en kopia av bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen inom en månad efter bouppteckningen. Behandlingstiden för bouppteckningsinstrument är i allmänhet max 12 månader.

Posta en kopia av bouppteckningsinstrumentet och dess bilagor till:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Vid behov kan du också lämna dokumenten personligen till skattebyrån.

Läs mera om bouppteckning och bouppteckningsinstrument.

Ingen skatt utgår på arv under 20 000 euro

Arvingar och eventuella testamentstagare betalar arvsskatt. Arvsskatten påförs skilt för varje arvinge och beloppet bestäms på basis av storleken på arvingens arvslott. Också arv- eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidne inverkar på beloppet av arvsskatten. Man behöver inte betala skatt på arv som är mindre än 20 000 euro. Arvlåtarens sedvanliga bohag är skattefritt upp till 4 000 euro.

Arvsskatten bestäms på basis av arvet och släktskapsförhållandet:

I skatteklassen från 1.1.2015, gäller också år 2016

 Arvets värde Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
20 000 - 40 000      100 8
40 000 - 60 000   1 700 11
60 000 - 200 000   3 900 14
200 000 - 1 000 000  23 500 17
1 000 000 - 159 500 20

I skatteklassen 1.1.2013 - 31.12.2014

 Arvets värde Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
20 000 - 40 000    100 7
40 000 - 60 000  1 500 10
60 000 - 200 000  3 500 13
200 000 - 1 000 000  21 700 16
1 000 000 - 149 700 19
  • arvlåtarens äkta make
  • arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led (barn, barnbarn, förälder, mor- eller farföräldrar osv.)
  • makes arvinge i rakt nedstigande led
  • Arvlåtarens trolovade som får ett bidrag som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken.

Som äkta make betraktas även en person som lever i gemensamt hushåll i äktenskapsliknande förhållande med arvlåtaren och som har tidigare varit gift med arvlåtaren eller har eller har haft ett gemensamt barn med arvlåtaren. Adoptivbarn och -föräldrar jämställs skattemässigt med de biologiska släktingarna.

II skatteklassen från 1.1.2015

   Arvets värde  Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
20 000 - 40 000      100 21
40 000 - 60 000   4 300 27
60 000 - 1 000 000   9 700 33
1 000 000 - 319 900 36

II skatteklassen 1.1.2013 - 31.12.2014

   Arvets värde  Skatt vid nedre gränsen Skatteprocent för den överstigande delen
20 000 - 40 000 100 20
40 000 - 60 000 4 100 26
 60 000 - 1 000 000 9 300 32
1 000 000 - 310 100 35
  • Andra släktingar samt personer utanför släkten och familjen.

Gör en uppskattning av arvsskattens belopp med hjälp av räknaren (skatt.fi/arvsskatteraknare).

Exempel: Den avlidne har tre vuxna barn. Han hade inte gjort testamente. Barnen ärver vart en lika stor andel (1/3) av den avlidnes egendom. Egendomens värde enligt bouppteckningsinstrumentet är 150 000 euro. Då man drar av den avlidnes skulder och andra vid arvsbeskattningen avdragbara kostnader som dödsboet ska betala (t.ex. begravningskostnaderna) från egendomen, får arvingarna sammanlagt 90 000 euro. Varje barn ärver 1/3, dvs. 30 000 euro. Varje barn betalar 900 euro i arvsskatt (år 2015).

Läs mera om hur arvsskatten bestäms.

Skatteförvaltningen skickar beskattningsbeslutet

Behandlingstiden för bouppteckningsinstrument är i allmänhet max 12 månader. När arvsbeskattningen har verkställts, får arvingarna ett beskattningsbeslut om arvsskattebeloppet. Av beskattningsbeslutet framgår om egendomsvärdet och avdragen som antecknats i bouppteckningsinstrumentet har godkänts som grund för arvsbeskattningen. Om arvsskatt inte påförs, kan beskattningsbeslutet skickas till endast ombudet som antecknats i bouppteckningsinstrumentet.

Vi rekommenderar att beskattningsbeslutet förvaras tillsammans med bouppteckningsinstrumentet. Arvsbeskattningsvärdet som antecknats i beskattningsbeslutet kan behövas senare om man säljer den ärvda egendomen. Beskattningsvärdet används som den ärvda egendomens anskaffningspris i beräkningen av överlåtelsevinsten eller -förlusten.

Läs mera om betalningen av arvs- och gåvoskatten.

Beskattningsbeslutet kan överklagas

Arvsbeskattningen kan överklagas genom ett rättelseyrkande. Rättelseyrkandet ska framställas till Skatteförvaltningen inom fem år räknat från början av det år som följer året under vilket arvsbeskattningen verkställdes. Arvsskatten ska trots detta betalas inom den utsatta tiden.

Läs mera om ändringssökande i arvs- och gåvobeskattningen.

Beloppet av arvsskatt

Som arvets värde betraktas vid arvsbeskattningen det gängse värde som egendomen hade vid den avlidnes dödsdag. Med gängse värde avses egendomens sannolika försäljningspris.

Bouppteckning och bouppteckningsinstrument

Bouppteckning ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet. Bouppteckningsinstrumentet ska lämnas in till Skattebyrån inom en månad efter det att bouppteckning förrättats.

Arvsbeskattning i internationella situationer

Skatt på fast egendom som erhållits i arv eller genom testamente ska alltid betalas till Finland även om arvlåtarens eller -tagarens bosättningsstat är utomlands.

Gåvor som man fått från arvlåtaren

Gåvor som en arvlåtare har gett till sina arvingar kan utgöra antingen förskott på arv eller betraktas som vanliga gåvor.

Betalning av arvs- och gåvoskatten

Till mottagare av arv eller gåva skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut och giroblanketter med skattebeloppet som ska betalas, förfallodagen och övriga individualiserande uppgifter.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 21.12.2015