Momsbeskattning

Momsen är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till försäljningspriset på en vara eller en tjänst. Säljaren debiterar skatten av köparen i samband med försäljningen och redovisar skatten till staten. Alla som idkar rörelsemässig försäljning eller uthyrning av varor eller tjänster, eller verksamhet som kan jämföras med detta, är momsskyldiga.

Se närmare anvisningar på de egna sidorna för jordbruksföretagare och skogsägare eller för föreningar och stiftelser på skatt.fi:

Gränsen som i momsbeskattningen tillämpas på verksamhet i liten skala och den övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad höjdes den 1 januari 2016. Ändringar gäller de räkenskapsperioder som har börjat 1.1.2016 eller senare. Den nya nedre gränsen för momsskyldighet är 10 000 euro (tidigare gränsen var 8 500 euro) och den nya övre gränsen för en omsättning som berättigar till skattelättnad är 30 000 euro (tidigare gränsen var 22 500 euro).

Med vara avses ett materiellt föremål samt el, gas, värme- och kylenergi samt andra därmed jämförbara energiprodukter. Med tjänst avses allt annat som kan säljas i form av rörelse.

Moms tas ut av köparen varje gång en vara eller en tjänst säljs. Säljaren lägger momsen till varans eller tjänstens pris och redovisar momsen på sin försäljning till Skatteförvaltningen. När en företagare skaffar en vara eller tjänst för sin skattepliktig rörelse, får företagaren dra av momsen som ingår i inköpspriset från momsen på försäljningen. Detta förutsätter att både säljare och köpare är momsskyldiga. Det är alltså i slutändan konsumenten som betalar momsen och på detta sätt fördubblas inte skatten i konsumentpriserna.

Momspliktig verksamhet kräver registrering

Ett företag som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Företaget behöver inte anmäla sig om omsättningen inte överstiger 10 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 8 500 euro) under räkenskapsperioden (12 månader). Företaget kan ändå låta registrera sig om det bedriver försäljning i form av rörelse.

Är företagets räkenskapsperiod kortare eller längre än 12 månader, ska räkenskapsperiodens omsättning räknas om så att den motsvarar en omsättning under 12 månader (multipliceras med 12 och divideras med antalet faktiska, hela månader).

Läs mer om hur man registrerar sig som momsskyldig

Momsbeloppet

Säljaren räknar ut det momsbelopp som ska läggas på produktpriset genom att multiplicera skattegrunden med skattesatsen för produkten. Skattegrunden är det momsfria priset som debiteras av köparen.

Läs mer om hur man räknar ut momsbeloppet

Skattesatser för varor och tjänster

allmän skattesats: de flesta varor och tjänster 24 %
reducerad skattesats: livsmedel, foder, restaurang- och måltidstjänster 14 %
reducerad skattesats: böcker, läkemedel, motionstjänster, biografföreställningar, inträde till kultur- och nöjesevenemang, persontransport, inkvartering och ersättningar för televisions- och radioverksamhet 10 %

Deklaration och betalning av moms

Ett företag som har förts in i registret över momsskyldiga ska deklarera uppgifterna om momsen med periodskattedeklarationen och betala momsen enligt försäljning till skattekontot. Företaget ska deklarera och betala enligt den egna deklarations- och betalningsperioden; antingen månads-, kvartals- eller kalenderårsvis. Det skattebelopp som ska redovisas räknas ut genom att man från skatten på deklarationsperiodens försäljning drar av skatten som ingår i deklarationsperiodens avdragsgilla inköp.

Läs mer om om att lämna in periodskattedeklaration

Läs mer om betalning av skatter till skattekontot

Läs mer om deklarations- och betalningsperioder

Ett momsskyldigt företag kan få lättnad (vid den nedre gränsen) om den moms som ska betalas när omsättningen för räkenskapsperioden (12 mån) utan momsens andel inte överstiger 30 000 euro (till 31.12.2015 var gränsen 22 500 euro).

Läs mer om lättnad vid den nedre gränsen för moms

Verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen

Vissa verksamheter som särskilt omnämns i mervärdesskattelagen omfattas inte av momsbeskattningen. På anskaffningar i samband med dessa beviljas inget momsavdrag. Dessa verksamheter är bland andra:

  • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
  • hälso-, sjuk- och socialvård
  • försäljning av utbildningstjänster såsom omnämnts i mervärdesskattelagen
  • finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • ersättningar för upphovsrätt och framträdanden enligt vad som omnämnts i mervärdesskattelagen
  • allmänna posttjänster.

Om ett företag endast säljer dessa varor eller tjänster är det inte skyldigt att betala moms och behöver inte heller registrera sig som momsskyldigt.

Man ska ge en faktura till köparen

En momsskyldig säljare ska vanligtvis ge en faktura till köparen. Fakturan ska innehålla de anteckningar som fastställts i mervärdesskattelagen.

För att köparen ska kunna dra av momsen på inköp måste denne av säljaren ha fått en faktura eller en annan verifikation som uppfyller kraven i mervärdesskattelagen och som gäller den köpta varan eller tjänsten.

Läs mer om faktureringskraven vid mervärdesbeskattningen

Anmälan om skattskyldighet – föreningar och stiftelser

En förening och en stiftelse måste anmäla sig som momsskyldiga om räkenskapsperiodens omsättning är över 10 000 euro och det inte är frågan om verksamhet på vilken mervärdesskatt inte betalas.

Särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop)

Från början av 2015 beskattas teletjänster, radio- och televisionssändningstjänster och elektroniska tjänster som säljs åt konsumenter i det land där köparen är etablerad.

Hur räknar jag ut momsbeloppet?

Momsbeloppet som du ska lägga på priset på en produkt får du då du multplicerar skattegrunden med den gällande momssatsen.

Avdrag av moms som ingår i inköp

Ett företag som bedriver momspliktig verksamhet får dra av den moms som ingår i inköpspriset för en vara eller en tjänst som har köpts av en annan momsskyldig.

Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Affärsverksamhet i liten skala har lämnats utanför momsbeskattningen. Gränsen för verksamhet i liten skala är en årlig omsättning på 10 000 euro.

Lättnad som ansluter sig till momsskyldighetens nedre gräns

Skattskyldiga, vars omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 30 000 euro, kan beviljas lättnad som ansluter sig till den moms som ska betalas.

Ansökan om momsskyldighet, dvs. Frivillig skattskyldighet

I vissa situationer har företag beretts möjlighet att ansöka om momsskyldighet även då företaget inte skulle vara momsskyldigt enligt lagen.

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri.

Uttag av varor eller tjänster för eget bruk

Också uttag av varor eller tjänster för eget bruk betraktas som momspliktig försäljning.

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

Omvänd momsskyldighet för byggbranschen trädde i kraft 1.4.2011. I vissa situationer med försäljning av byggtjänster är den momsskyldige köpare och inte säljare.

Upphörande av momspliktig verksamhet

Om den momspliktiga verksamheten upphör ska detta anmälas med en nedläggningsanmälan till Skatteförvaltningen.

Anskaffning, användning och försäljning av fordon i momsbeskattningen

Mervärdesskatten på varor eller tjänster får i allmänhet dras av om varan eller tjänsten har köpts för skattepliktig näringsverksamhet av en annan skattskyldig. Det finns dock avdragsbegränsningar för mervärdesskatt på fordon.

Momsbeskattning vid utrikeshandel

Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda hur försäljning och inköp behandlas i momsbeskattningen: exempelvis om det på försäljningen ska betalas moms i Finland eller i någon annan stat.

Återbäring till utlänningar

Ett företag som har förts in i momsregistret i Finland kan ansöka om återbäring av den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som har förvärvats i ett annat land. Ett utländskt företag kan ansöka om motsvarande momsåterbäring från Finland.

Återbetalning av moms vid försäljning till resande (tax-free-försäljning)

Varor kan säljas i Finland som försäljning till resande som bor utanför EU. Försäljningen till resande (tax-free-försäljning) innebär att köparen kan få tillbaka den moms som ingår i varans pris, om varan förs oanvänd utanför EU.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 17.2.2016