Webbtjänsten Skattekonto och periodskattedeklarationen togs ur bruk vid ingången av 2017

Deklarationer av moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ ska lämnas elektroniskt exempelvis i webbtjänsten MinSkatt.

Startsida > Företags- och samfundskunder > Momsbeskattning

Momsbeskattning

Mervärdesskatten (moms) är en konsumtionsskatt som säljaren lägger till på försäljningspriset av en vara eller en tjänst. Säljaren tar ut skatten hos köparen i samband med försäljningen och redovisar den till staten. Alla som idkar rörelsemässig försäljning och uthyrning av varor eller tjänster, eller bedriver verksamhet som kan jämföras med detta är momsskyldiga. Även den primärproduktion som bedrivs av jordbruksföretagare och skogsägare utgör momspliktig verksamhet.

Moms tas ut hos köparen varje gång en vara eller en tjänst säljs. Säljaren lägger momsen till priset på varan eller tjänsten pris och redovisar momsen på sin försäljning till Skatteförvaltningen. När den momsskyldige förvärvar en vara eller en tjänst för sin momspliktiga rörelse får denne dra av den moms som ingår i inköpspriset. Detta förutsätter att både säljaren och köparen är momsskyldiga. Det är alltså i slutändan konsumenten som betalar momsen, och på detta sätt fördubblas inte skatten i konsumentpriserna.

Registrera dig som momsskyldig

Den som bedriver momspliktig verksamhet ska anmäla sig till registret över momsskyldiga. Anmälan behöver dock inte göras om omsättningen under redovisningsperioden (12 månader) är högst 10 000 euro. Ett företag eller ett samfund kan likväl också i detta fall ansöka om registrering om det bedriver försäljning i form av rörelse.

Om räkenskapsperioden är kortare eller längre än 12 månader ska räkenskapsperiodens omsättning räknas om så att den motsvarar en omsättning under 12 månader (omsättningen multipliceras med 12 och divideras med antalet faktiska, hela månader).

Läs mer om att registrera sig som momsskyldig

Verksamhet som inte omfattas av momsbeskattningen

Vissa verksamheter som räknas upp i mervärdesskattelagen omfattas inte av momsbeskattningen. Om ett företag säljer endast dessa varor eller tjänster kan det inte registrera sig som momsskyldig och det kan således inte heller dra av moms från förvärven som hänför sig till den momsfria verksamheten. Dessa verksamheter är bland andra:

  • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
  • hälso- och sjukvård samt socialvård
  • utbildningstjänster som räknas upp i mervärdesskattelagen
  • finansiella tjänster och försäkringstjänster
  • ersättningar för upphovsrätt och framträdanden enligt vad som föreskrivs i mervärdesskattelagen
  • allmänna posttjänster.

En fastighetsägare eller en fastighetsinnehavare kan dock ansöka om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätten till fastighet om fastigheten eller en del av den används fortlöpande för momspliktig verksamhet.

Läs mer i anvisningen Ansökan om skattskyldighet för mervärdesskatt vid upplåtelse av fastighet

Allmännyttig verksamhet är momsfri

Allmännyttiga föreningar eller stiftelser är inte momsskyldiga för den allmännyttiga verksamheten och inte heller för annan verksamhet som betraktas som momsfri verksamhet. Då läggs ingen moms till priset på tjänsten eller varan. En stiftelse eller förening kan då å andra sidan inte heller dra av momsen på sina inköp.

Ett allmännyttigt samfund är ändå momsskyldigt för viss verksamhet:

  • sådan verksamhet som i inkomstbeskattningen anses utgöra skattepliktig näringsverksamhet. Verksamhet i liten skala (omsättningen under räkenskapsperioden är högst 10 000 euro) faller dock utanför momsbeskattningen.
  • serveringstjänster som tas i eget bruk.
  • eget bruk av tjänst som avser fastighetsinnehav.

Ett allmännyttigt samfund kan ansöka om registreringen i registret över momsskyldiga även om det inte bedriver skattepliktig näringsverksamhet. Verksamheten ska dock vara sådan affärsverksamhet som avses i mervärdeskattelagen. Verksamheten som registreringen gäller ska på ett naturligt sätt gå att särskilja från den övriga verksamheten. Ansökan utvidgas då inte till att gälla sökandens andra verksamheter som står helt utanför den verksamhet som ansökan avser. Att äga skog och att idka rörelse i anknytning till detta är ett typexempel på verksamhet som man kan ansöka om att bli separat momsskyldig för.

Ytterligare information ansökan om momsskyldighet

Läs mer om allmännyttiga samfunds skattefria verksamhet och näringsverksamhet

Deklarera och betala moms

En momsskyldig ska på eget initiativ deklarera och betala momsen i enlighet med företagets eller samfundets skatteperiod. Momsen kan deklareras och betalas i e-tjänsten MinSkatt.

Till MinSkatt 

Läs mer om hur moms och andra skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas

Verksamhet i liten skala kan berättiga till lättnad vid den nedre gränsen

Om man bedriver momspliktig verksamhet i liten skala, dvs. räkenskapsperiodens (12 mån.) omsättning understiger 30 000 euro, kan man få en lättnad vid den nedre gränsen på den moms som ska betalas.

Vid beräkning av lättnad vid den nedre gränsen beaktas inte alla försäljningar eller skatter. Till den omsättning som berättigar till lättnad räknas exempelvis inte vederlag från skogsbruk. På motsvarande sätt beaktas inte skatt som ska redovisas för skogsbruk.

Läs mer om lättnad vid den nedre gränsen för moms

Momsbeloppet

Säljaren räknar ut det momsbelopp som ska läggas på produktpriset genom att multiplicera skattegrunden med skattesatsen för produkten och sedan dividera resultatet med 100. Skattegrunden är det momsfria pris som debiteras hos köparen.

Läs mer om hur man räknar ut momsbeloppet  

Skattesatser för varor och tjänster

24 %

den allmänna skattesatsen: de flesta varorna och tjänsterna

14 %

en reducerad skattesats: livsmedel, foder, restaurang- och cateringtjänster

10 %

en reducerad skattesats: böcker, läkemedel, motionstjänster, biografföreställningar, inträde till kultur- och nöjesevenemang, persontransport, inkvarteringstjänster samt ersättningar för tv- och rundradioverksamhet

Köparen ska ges en faktura

En momsskyldig säljare ska ge en faktura till köparen. Fakturan ska innehålla de anteckningar som fastställts i mervärdesskattelagen.

För att köparen ska kunna dra av momsen på sina inköp måste denne ha fått en faktura eller en annan verifikation som kan betraktas som faktura av säljaren och som gäller den köpta varan eller tjänsten.

Läs mer om faktureringskraven vid momsbeskattningen

Nedläggning av momspliktig verksamhet

Om den momspliktiga verksamheten slutar, lämna omedelbart en nedläggningsanmälan.

Läs mer om upphörande av momspliktig verksamhet

Anmälan om skattskyldighet – föreningar och stiftelser

En förening och en stiftelse måste anmäla sig som momsskyldiga om räkenskapsperiodens omsättning är över 10 000 euro och det inte är frågan om verksamhet på vilken mervärdesskatt inte betalas.

Anmälan om momsskyldighet – lantbruksföretagare och skogsägare

Lantbruksföretagare och skogsägare ska anmäla sig som momsskyldiga till Skatteförvaltningens register, om räkenskapsperiodens omsättning överskrider 10 000 euro.

Anmälan om momsskyldighet – aktiebolag eller andelslag

Ett aktiebolag och ett andelslag ska anmäla sig till registret över momsskyldiga om omsättningen under redovisningsperioden överskrider 10 000 euro och det inte är fråga om momsfri verksamhet.

Särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop)

Från början av 2015 beskattas teletjänster, radio- och televisionssändningstjänster och elektroniska tjänster som säljs åt konsumenter i det land där köparen är etablerad.

Hur räknar jag ut momsbeloppet?

Momsbeloppet som du ska lägga på priset på en produkt får du då du multplicerar skattegrunden med den gällande momssatsen.

Avdrag av moms som ingår i inköp

En företagare som bedriver momspliktig verksamhet får dra av den moms som ingår i inköpspriset på en vara eller en tjänst som har köpts av en annan momsskyldig.

Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Affärsverksamhet i liten skala som bedrivs av ett företag har lämnats utanför momsbeskattningen. Gränsen för affärsverksamhet i liten skala fastställs utifrån omsättningen under en 12 månader lång räkenskapsperiod. Om omsättningen uppgår till högst 10 000 euro är företaget inte momsskyldigt för verksamheten. Företaget har ändå möjlighet att frivilligt anmäla sig som momsskyldigt.

Lättnad vid den nedre gränsen för moms

Skattskyldiga, vars omsättning, exklusive momsandelen, under räkenskapsperioden (12 månader) underskrider 30 000 euro, kan beviljas lättnad som ansluter sig till den moms som ska betalas. Under räkenskapsperioden ska momsdeklarationer lämnas in och moms betalas på normalt sätt.

Ansökan om momsskyldighet, dvs. Frivillig skattskyldighet

I vissa situationer har företag beretts möjlighet att ansöka om momsskyldighet även då företaget inte enligt lagen skulle vara momsskyldigt. Förutsättningen är att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Ansökan om momsskyldighet, dvs. frivillig skattskyldighet – föreningar och stiftelser

I vissa situationer har föreningar och stiftelser beretts möjlighet att ansöka om momsskyldighet även då dessa inte är momsskyldiga enligt lagen. Förutsättningen är att verksamheten bedrivs i form av affärsverksamhet.

Momsbeskattningen av privata socialvårdstjänster

Försäljning av hemservice och stödservice inom hemservicen i form av socialvårdstjänster till personer som är i behov av socialvård kan vara momsfri.

Uttag av varor eller tjänster för eget bruk

Också uttag av varor eller tjänster ur ett företag för eget bruk betraktas som momspliktig försäljning. Ett momsskyldigt företag anmäler och betalar skatt för varor eller tjänster som uttagits för eget bruk på samma sätt som när företaget säljer en produkt till en utomstående.

Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen

I momsbeskattningen är den momsskyldige i allmänhet säljaren. Den omvända momsskyldigheten för byggbranschen innebär att det vid försäljning av byggtjänster inte är säljaren utan köparen som ansvarar för mervärdesskatten.

Upphörande av momspliktig verksamhet

När den momsskyldiga verksamheten upphör ska en nedläggningsanmälanlämnas in. Skatteförvaltningen skickar därefter ett skriftligt meddelande om att företaget har avförts från registret över momsskyldiga. En momsdeklaration ska lämnas ännu för den sista skatteperioden, även om någon egentlig verksamhet inte längre har bedrivits.

Anskaffning, användning och försäljning av fordon i momsbeskattningen

Mervärdesskatten på varor eller tjänster får i allmänhet dras av om varan eller tjänsten har köpts för skattepliktig näringsverksamhet av en annan skattskyldig. Det finns dock avdragsbegränsningar för mervärdesskatt på fordon.

Momsbeskattning vid utrikeshandel

Ett företag som bedriver utrikeshandel ska utreda hur försäljning och inköp behandlas i momsbeskattningen: exempelvis om det på försäljningen ska betalas moms i Finland eller i någon annan stat.

Återbäring till utlänningar

Ett företag som har förts in i momsregistret i Finland kan ansöka om återbäring av den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som har förvärvats i ett annat land. Ett utländskt företag kan ansöka om motsvarande momsåterbäring från Finland.

Återbetalning av moms vid försäljning till resande (tax-free-försäljning)

Varor kan säljas i Finland som försäljning till resande som bor utanför EU. Försäljningen till resande (tax-free-försäljning) innebär att köparen kan få tillbaka den moms som ingår i varans pris, om varan förs oanvänd utanför EU.

Momsbeskattning av bloggande

Många frågor har kommit in om momsbeskattningen av bloggar. Här några exempel på praktiska situationer.

Beskattning av ett arbetskonsortium

Två skattskyldiga som idkar näringsverksamhet kan bilda ett arbetskonsortium. Ett arbetskonsortium kan enbart bildas för ett byggprojekt som man kommit överens om på förhand eller för motsvarande arbete av projektkaraktär.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 2.1.2017