a a a

Vad är skatterevision?

Skatterevision är specialövervakning som hör till skattekontrollen. Vid skatterevisioner iakttas god skatterevisionssed och förfarandet sker enligt Skatteförvaltningens värderingar: objektivitet, tillförlitlighet och hög yrkeskompetens. Skatterevisionerna genomförs så att de förutom egentliga skatter orsakar så små kostnader och olägenheter som möjligt för kundens ekonomiska verksamhet.

Skatterevisionen är en myndighetsåtgärd vid vilken utreds:

  • natur och omfattning av verksamheten som granskas
  • huruvida bokföringen motsvarar fakta
  • huruvida de uppgifter som framgår av bokföringen har anmälts korrekt till skattemyndigheten

Eftersom skatterevisionen fokuserar i synnerhet på företagets bokföring och övrigt bokföringsmaterial kontrollerar Skatteförvaltningen även tillförlitligheten i bokföringen. Vid skatterevisionen ges råd och handledning samt insamlas jämförelseuppgifter om andra skattskyldiga.

Syftet med skatterevisionen är att trygga inflödet av skatteintäkter, sörja för skattesystemets trovärdighet samt att säkerställa att skattebördan fördelar sig enligt lagen på olika skattebetalare. Genom skatterevisionerna vill man också förhindra fel och missbruk i beskattningen så tidsenligt som möjligt.

Skatteförvaltningens rikstäckande Skatterevisionsenhet samt Koncernskattecentralen svarar för skatterevisionerna

Skatteförvaltningens fem regionala skatterevisionsenheter svarar för den praktiska verksamheten vid skatterevisionen. Enheterna har verksamhetsställen på 25 orter. Skatteinspektionens regionala enheter har rikstäckande behörighet, även om de i första hand sköter revisionsuppgifterna inom sina egna verksamhetsområden. Koncernskattecentralen svarar för sina egna kunders, dvs. storföretagens, skatterevisioner. Skatterevisionsverksamheten styrs av Skatteinspektionens styrnings- och utvecklingsenhet i Helsingfors.

Vad sker i en skatterevision?

Före skatterevisionen tar skatteinspektören kontakt med företaget och kommer överens om revisionen och tidpunkten för denna. Vid revisionen bekantar sig skatteinspektören med företaget och går igenom bokföringen, verifikat, avtal och annat väsentligt material. Över revisionen upprättas alltid en skatterevisionsberättelse.

Vilka skatterevisioner genomförs?

Skatterevisionen fokuserar på den skattskyldiges egen verksamhet. Syftet med jämförelseuppgiftsgranskningen i sin tur är att inhämta sådan information om andra aktörer som påverkar beskattningen.

Vad är en adb-revision?

Vid en adb-skatterevision utnyttjas så mycket som möjligt företagets elektroniskt arkiverade ekonomiförvaltnings- och bokföringsmaterial. Detta påskyndar revisionen och förkortar skatterevisionstiden hos kunden.Lataa

Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Aktiebolag och andelslag

Servicenummer

Aktiebolag 020 697 007
Mervärdesbeskattning 020 697 015
Skattekonto 020 697 057

Sidan har uppdaterats senast 26.4.2011