Återbäring av skatter

Denna anvisning gäller företags- och samfundskunder. 

Rätt bankkontonummer bidrar till snabbare återbäring

Återbäringen betalas i första hand på kundens bankkonto om Skatteförvaltningen vet kontonumret. Kontonummer ska anmälas elektroniskt via MinSkatt. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder.

Betalningsdag för återbäring

Rörelseidkare och yrkesutövare, öppna bolag och kommanditbolag, jordbruksföretagare och skogsägare

Skatteåterbäringarna betalas in på bankkonton 5.12.2017. 

På skatteåterbäringar betalas en ränta på 0,5 % för tiden 1.2–31.10.2017.

Aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser 

Beskattningen av samfund slutförs 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad. Skatteåterbäringarna betalas till samfund den 7:e dagen i den andra månaden efter den månad då beskattningen slutförts. Är återbäringsdagen inte en bankdag sker betalningen följande bankdag.

Om till exempel ett bolags räkenskapsperiod går ut 31.12.2016 slutförs beskattningen 31.10.2017 och förskottsåterbäringen betalas 7.12.2017.

På skatteåterbäringen betalas en samfundsränta på 0,5 % från dagen efter att skattedeklarationen skulle vara inlämnad till utgången av månaden före den månad då återbäringen betalas ut.

Räntor som betalas på återbäring

På skatteåterbäringar betalas återbäringsränta. Räntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Den är dock alltid minst 0,5 %. Räntans storlek justeras årligen. År 2017 är återbäringsräntan 0,5 %.

Krediteringsränta betalas för skatter på eget initiativ. Krediteringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Året 2017 är krediteringsräntan 0,5 %. Krediteringsräntan och återbäringsräntan är lika stora.

Varför har inte återbäringen kommit in på kontot?

Skatteförvaltningen har inte kontonumret

Om Skatteförvaltningen inte vet kontonumret betalas återbäringen via OP i form av en betalningsanvisning. Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer.

En avi om betalningsanvisningen skickas till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Mottagaren av återbäringen måste ha en adress i Finland för att betalningsanvisningen ska kunna förmedlas.Efter att ha fått avin om betalningsanvisningen kan kunden inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen lösa in skatteåterbäringen på ett kontor i Finland som erbjuder kassatjänster åt OP-gruppen. Närmare instruktioner finns i betalningsanvisningen från banken.


När skatteåterbäringen betalas till ett bankkonto står den till förfogande tidigare än om den betalas i form av en betalningsanvisning. 

Skatteåterbäringar under 5 euro betalas inte ut

Återbäring betalas ut om beloppet är minst 5 euro. Skatter, som betalas på eget initiativ, det minsta beloppet som återbärs är 20 euro.

Användning av återbäringen till obetalda skatter och utmätning kan minska återbäringsbeloppet

Om mottagaren av återbäringen har obetalda skatter, använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan också använda skatteåterbäringen som betalning för de skatteskulder som mottagaren av återbäringen ansvarar för. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld återbäringen används får alltid ett meddelande om användningen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar gäldenären om utmätningen.

Skatteförvaltningen samarbetar inte med företag som beviljar snabblån

Om du anmäler ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, stannar detta företags kontonummer kvar i dina kunduppgifter tills du anmäler ett nytt kontonummer.

I Skatteförvaltningens uppgifter kan det inte samtidigt finnas flera kontonummer för en och samma kund.

Andra skatteåterbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringar kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar. Kunden får ett beslut om ändringen där återbäringsbeloppet meddelas. Återbäringen betalas i allmänhet inom en vecka från datumet för återbäringsbeslutet på det bankkonto kunden uppgett.

Återbäring av överlåtelseskatt

Om du har betalt överlåtelseskatt utan grund eller för hög överlåtelseskatt, återbär Skatteförvaltningen den skatt som har betalts till för stort belopp. Återbäring av överlåtelseskatt ska dock ansökas separat.

Ändring av bankkontonummer – företag och samfund

Om rätt bankkontonummer finns i Skatteförvaltningens uppgifter påskyndas återbäringen.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 1.4.2017