Skatteåterbäring

Skatteförvaltningen betalar förskottsåterbäringar och andra skatteåterbäringar. Skatteförvaltningen skickar ett meddelande till kunden om återbäringen och dess belopp. Återbäringarna betalas in på kundens bankkonto, om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter.

Denna anvisning gäller samfundskunder. Samfundskunderna omfattar exempelvis aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser.

Räntor som betalas på återbäringarna

På de flesta skatteåterbäringar betalas ränta. Ränta betalas om det föreskrivs särskilt om detta i lagen. Ränta beräknas i allmänhet från den dag då skatten har betalts fram till den dag då återbäringen betalas. Återbäringsräntan är den samma för de olika skatteslagen: den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Som referensränta används den för halvårsperioden före kalenderåret fastställda referensräntan enligt räntelagen. Återbäringsräntan är dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan fastställs årligen. Åren 2015 och 2016 betalas en ränta på 0,5 % på skatteåterbäringarna.

På skattekontot används också krediteringsränta. Den räknas på skattekontots saldo, om saldot är positivt. Krediteringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 procent. Åren 2015 och 2016 är krediteringsräntan 0,5 procent. Krediteringsräntan och återbäringsräntan är lika höga.

Minsta återbäring som betalas

Ingen skatteåterbäring betalas, om återbäringsbeloppet underskrider 5 euro. Lägre belopp betalas inte. Om det sammanlagda beloppet av återbäringar understiger 20 euro på skattekontot, återbärs det inte utan förvaras på skattekontot och används som betalning för kommande skatter. Om beloppet uppgår till 20 euro, återbärs det i sin helhet.

Snabbare återbäring om kontonumret är rätt

Återbäringarna betalas in på ett bankkonto, om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om kunden inte har anmält något kontonummer till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av en betalningsanvisning via OP. En återbäring som betalas till ett bankkonto står till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än en återbäring som betalas i form av en betalningsanvisning.

En skattekvittning kan minska återbäringsbeloppet

Om den skattskyldige har obetalda skatter, gör Skatteförvaltningen en skattekvittning, dvs. använder skatteåterbäringen för de obetalda skatterna. Skatteåterbäringen kan användas också för de skatteskulder som den skattskyldige ansvarar för. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld man använder återbäringen får alltid ett meddelande om skattekvittningen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar gäldenären om utmätningen.

Samfunds skatteåterbäringar

Om ett samfund har betalt för mycket förskottsskatt, får det förskottsåterbäring (skatteåterbäring). På skatteåterbäringen betalas ränta.

Övriga återbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringen kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar.

Betalning av återbäring från skattekontot

Skatteförvaltningen betalar den moms som berättigar till återbäring samt övriga skatter och räntor som återbärs utan dröjsmål från skattekontot, om inte kunden har fastställt en återbäringsgräns för skattekontot.

Återbäring av överlåtelseskatt

Om du har betalt överlåtelseskatt utan grund eller för hög överlåtelseskatt, återbär Skatteförvaltningen den skatt som har betalts till för stort belopp. Återbäring av överlåtelseskatt ska dock ansökas separat.

Ändring av bankkontonummer – företag och samfund

Om rätt bankkontonummer finns i Skatteförvaltningens uppgifter påskyndas återbäringen.


Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 10.2.2016