a a a
Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens anvisningar > Förskottsinnehållningsuppgifter för år 2012 till förmånsbetalare

Förskottsinnehållningsuppgifter för år 2012 till förmånsbetalare

Har getts: 14.10.2011
Diarienummer: A52 /7101/2011
Giltighet: Tills vidare

Skatteförvaltningen 
Avdelningen för informationstjänster
PB 325
00052 SKATT 

Arbetslöshetskassor, Försäkringsbolag och deras ADB-servicecentraler samt Folkpensionsanstalten
Diarienummer

Överlämnande av förskottsinnehållningsuppgifter för år 2012

Skatteförvaltningen kan i enlighet med 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) lämna ut nödvändiga uppgifter om alla allmänt skattskyldiga personer för verkställandet av förskottsinnehållningen åt instans som betalar ut skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner.

Uppgifterna kan lämnas ut bara under förutsättning att den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning över vad uppgifterna används till och hur användningen av uppgifterna övervakas. Onödiga uppgifter skall utplånas och Skattestyrelsen underrättas om att uppgifterna har utplånats.

Begäran om förskottsinnehållningsuppgifter

Förskottsinnehållningsuppgifterna begärs av Skatteförvaltningen.  

Förskottsinnehållningsuppgifterna kan begäras med bifogade beställningsblankett (bilaga 1) eller med en fritt formulerad begäran.

Om ni använder förskottsinnehållningsuppgifter via en ADB-servicecentral kan ADB-servicecentralen göra beställningen centralt på uppdrag av de instanser som kommit överens om servicen.

Utredning som gäller datasekretess

Instanserna som använder förskottsinnehållningsuppgifterna samt ADB-servicecentralerna måste ge en utredning som gäller datasekretessen till Skatteförvaltningen.  

Utredningen måste ges bara om ingen utredning getts tidigare eller om väsentliga förändringar skett i de uppgifter som getts.

Blanketterna i bilaga 2 (utbetalare av förmåner) och bilaga 3 (ADB-servicecentraler) kan användas när utredningen ges. Utredningen kan också formuleras fritt. Utredningen som formuleras fritt måste ändå svara på de frågor som tas upp på blanketterna.

Skickande av beställning och eventuell sekretessutredning

Beställningen och den eventuella sekretessutredningen ska skickas till Skatteförvaltningen senast 8.11.2011 till adressen:

Skatteförvaltningen
Avdelningen för informationstjänster
PB 325
00052 SKATT

Överlämnande av uppgifter

Uppgifterna överlämnas från Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningsuppgifterna är sekretessbelagda beskattningsuppgifter och personuppgifter som gäller den skattskyldiga. Av sekretesskäl överlämnar Skatteförvaltningen inte datamedier med sådan information per post. De som begär uppgifter får noggrannare anvisningar om hur uppgifterna hämtas av Skatteförvaltningen.

Användningen av de överlämnade uppgifterna

Den som tar emot uppgifterna måste ta hänsyn till följande skyldigheter som ställs av lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen:

 • uppgifterna som överlämnats för förskottsinnehållningen är sekretessbelagda
 • i skyldigheten att iaktta sekretess ingår sekretessplikten och förbudet mot utnyttjande av uppgifter den som är skyldig att iaktta sekretess får inte yppa information åt utomstående eller använda informationen för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan.
 • skyldiga att iaktta sekretess är:
  • personer som verkställer förskottsinnehållningen
  • personer som arbetar för dessa
  • personer som utför uppdragsuppgifter
 • det är straffbart att bryta mot sekretessplikten
 • uppgifterna får endast användas för verkställandet av förskottsinnehållning'
 • användandet av uppgifterna till något annat är förbjudet (som t.ex. för direktmarknadsföring, kontroll av kunduppgifter eller verkställande av anställdas förskottsinnehållning)
 • användandet av uppgifterna måste vara övervakat och med övervakning i efterhand ska det gå att utreda:
  • vem som har använt de förskottsinnehållningsuppgifter som överlämnats
  • vems uppgifter som har frågats
  • när uppgifterna har frågats
 • de överlämnade uppgifterna måste utplånas när de inte längre behövs för att verkställa förskottsinnehållningen

Lagrum

1, 4 och 17 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999)

22 och 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

5, 6, 7 och 32 § i personuppgiftslagen (523/1999)

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation om beställning och överlämnande av uppgifter ges av Överinspektör Heidi Oikarinen tfn 020 6125288 / heidi.oikarinen(at)vero.fi).

Om ni använder Tyvi-tjänsten för att beställa skattekortsuppgifter ber vi att ni meddelar om detta per telefon 020 6125288 eller e-post (heidi.oikarinen(at)vero.fi). Tilläggsinformation om Tyvi-tjänsten finns på sidan Elektronisk deklarering (www.skatt.fi -> Detaljerade skatteanvisningar -> Elektronisk kommunikation -> Elektronisk deklarering).  

Bilagor:

Bilaga 1: blankett för uppgiftsbegäran (doc)
Bilaga 2: utredningsblankett för utbetalare av förmåner (doc)
Bilaga 3: utredningsblankett för utbetalare av förmåner (doc)

Biträdande direktör Ulla-Maija Heikkilä

Överinspektör Heidi OikarinenOrdlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 14.10.2011