a a a

Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland

Har getts: 1.6.2013
Giltighet: Tills vidare

Meddelande till finländska arbetsgivare

1 Försäkringspremier i korthet 

(anvisningarna för 2013 ges i tabellform på sista sidan)

Arbetspensionspremien och olycksfallsförsäkringspremien ska betalas då en person som kommer från utlandet arbetar i Finland för en finsk arbetsgivares räkning. Av arbetstagaren ska också uppbäras arbetstagarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgift. Premierna uppbärs inte om arbetstagaren uppvisar ett för detta arbete från hemstaten erhållet intyg för utsänd arbetstagare A1 (E 101) eller motsvarande. Finländska transportföretag och rederi- eller flygbolag kan ifråga om sina resande arbetstagare ibland ha betalningsskyldighet även i det fallet att en arbetstagare som bor utomlands arbetar utomlands (se tabellen). Information om arbetspensionsförsäkringen fås på Pensionsskyddscentralen www.etk.fi och på arbetspensionsanstalterna. Olycksfallsförsäkringsbolagen står till tjänst med information om olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringen.

Om arbetet i Finland pågår minst 4 månader, måste det finska företaget betala förutom de ovannämnda premierna och avgifterna även arbetsgivares socialskyddsavgift på basis av lönen. Därtill på lönen till begränsat skattskyldig som kommit till Finland för minst 4 månader (person som har källskattekort) ska arbetsgivaren ta ut förutom den eventuella källskatten också den försäkrades sjukförsäkringspremie (2,04 % år 2013, inbegriper både sjukvårdspremien och dagpenningspremien). Då det gäller arbetstagare som har skattekort, ingår den eventuella sjukförsäkringspremien i förskottsinnehållningsprocenten. Några avgifter eller premier behöver inte betalas om arbetstagaren uppvisar intyget A1 (E 101) eller motsvarande. Det behöver inte betalas någon arbetsgivares socialskyddsavgift för arvoden till idrottsman. Se också utredningen om undantagsfall.

2 Personer som vistas högst 6 månader i Finland, dvs. begränsat skattskyldiga

De viktigaste frågorna i korthet

En person som kommer till Finland för högst 6 månader är begränsat skattskyldig. På inkomst av en person som bor i Finland stadigvarande verkställs förskottsinnehållning men hos begränsat skattskyldiga uppbärs källskatt. Finska prestationsbetalare uppbär en slutlig källskatt enligt 35 % på prestationen som den begränsat skattskyldige erhåller. Även naturaförmåner som uppskattas i enlighet med Skattestyrelsens beslut utgör källskattepliktig inkomst. Utbetalaren får, innan han tar ut skatten, göra ett källskatteavdrag från det sammanlagda beloppet av penninglönen och naturaförmånerna om avdraget nämns på källskattekortet. Avdraget är 510 €/mån. eller, om lönen betalas för en kortare tid än en månad, 17 €/dag. Eventuell arbetsgivares socialskyddsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie betalas för det belopp från vilket källskatteavdraget ännu inte dragits av. Avdraget får inte göras från styrelsearvoden o.d.

Om källskatt för artister och idrottsmän har stadgats särskilt, se punkt 2.3.

Över de utbetalda posterna ska utbetalaren till Skatteförvaltningen lämna en särskild årsanmälan över prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809r) och en verifikation till inkomsttagaren. Utbetalaren ska från arbetstagaren be uppgift om personbeteckning eller skattenummer (Tax identification number, TIN) i hemstaten. Årsanmälan har egen punkt för koden.

Källskattekort i stället för skattekort

Källskattekort utgör skattemyndighetens anvisning till prestationsbetalare för uppbärande av källskatt. Källskattekort ansöks med blankett 6201. Källskatteavdraget och de lättnader som under vissa förutsättningar beviljas t.ex. lärare och studerande förutsätter en anteckning därom på källskattekortet.

Om inkomsttagaren inte företer något källskattekort, måste betalaren försäkra sig på något annat sätt om att han för årsanmälan får reda på bl.a. mottagarens födelsetid och adress på utlandet samt på personbeteckning eller beskattningsnummer som givits i hemstaten.

Rättelse av källskatt

Ibland företes källskattekortet med anteckning om lättnad först efter att löneutbetalningen ägt rum. Då kan utbetalaren rätta till uppbörden i samband med en senare prestation under samma år. Om rättelsen inte verkställts, kan arbetstagaren med blankett 6203r hos Skatteförvaltningen ansöka om återbäring av källskatt som uppburits till för stort belopp.

Kostnadsersättningar och dagtraktamenten

Om en person med fast arbetsplats utomlands har kallats till Finland för en kort tid (t.ex. föreläsare eller expert), kan arbetsgivaren skattefritt betala ett dagtraktamente som motsvarar dagtraktamentet i hemlandet enligt finska regler. Man kan också mot verifikat utan skatt ersätta hans eller hennes inkvarteringsutgifter samt på basis av affärsidkarens intyg resebiljetter och fraktavgifter. Det sistnämnda gäller för en byggarbetare som kommer från utlandet, oberoende av om han eller hon har egentlig arbetsplats utomlands.

Om en begränsat skattskyldig person däremot har sin huvudsyssla i Finland, han t.ex. arbetar på en firma, ett ämbetsverk eller en produktionsinrättning här, kan detta ställe betraktas som hans egentliga arbetsplats. Förutsättningarna för skattefria kostnadsersättningar finns då inte. Detsamma gäller även för studerande och praktikanter, som inte har någon egentlig arbetsplats någon annanstans. Till dem kan dagtraktamenten, resebiljetter eller inkvarteringskostnader inte betalas utan källskatt, om det inte är fråga om arbetsresor i Finland till ett tillfälligt arbetsställe.

Arbetsersättningar

(Arbetsersättningar som utbetalts för artisters verksamhet, se punkt 2.3)

Arbetsersättningar till begränsat skattskyldiga privatpersoner som kommit till Finland från utlandet är i regel källskattepliktiga enligt 35 %. Källskatteavdraget får göras på basis av källskattekort. Eftersom ersättningen inte utgör lön, utgår ingen arbetsgivares socialskyddsavgift för ersättningen. Om Finland har ett skatteavtal med inkomsttagarens hemstat, utgör skatteavtalet vanligtvis ett hinder för beskattning av arbetsersättningen i Finland, om inte verksamheten bedrivs utgående från ett här beläget fast (drift)ställe. Vid behov kan man söka källskattekort för arbetsersättningen. Oberoende av om man uppbär skatt på ersättningen, ska utbetalaren lämna in en årsanmälan 7809r över ersättningen. För årsanmälan ska utbetalaren från inkomsttagarens be bl.a. uppgift om personens födelsetid, adress i hemstaten, samt om eventuellt skattenummer som givits i hemstaten.

Om en begränsat skattskyldig privatperson undantagsvis bedriver verksamhet från ett fast (drift)ställe i Finland, ska källskatt uppbäras på ersättningen om inkomsttagaren inte kan uppvisa ett utdrag av förskottsuppbördsregistret.

Ersättningar för föreläsningar

I Finland anses ersättningar för föreläsningar vid av andra arrangerade tillställningar inte utgöra arbetsersättning utan löneinkomst. Källskatten måste vanligtvis uppbäras fastän inkomsttagaren skulle ha en egen firma i utlandet. En föreläsare kan dock ibland vara berättigad till skattelättnad i Finland på basis av lärarartikel i skatteavtal, se punkt 2.2.

Utlänningar som arbetar utomlands

Om en permanent utomlands bosatt utländsk medborgare arbetar i utlandet, kan till denne betalda löner och arbetsersättningar vanligtvis inte beskattas i Finland om inte arbetet utförs på ett finländskt fartyg eller luftfartyg. För att kunna låta bli att uppbära skatt, bör det finska företaget med tanke på årsanmälan dock erhålla uppgift om bl.a. inkomsttagarens adress i hemstaten och födelsetid samt om utländskt skattenummer. Se närmare punkt 2.1. Även om prestationen inte beskattas i Finland, är bl.a. finländska transportföretag, flygbolag eller rederier skyldiga att betala arbetsgivares socialskyddsavgift till Finland och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie på lönen om det är fråga om ett undantagsfall som avses i tabellen.

Exempel 1.
Ett finskt aktiebolag anställer en estländare som är bosatt i Estland att arbeta i Estland. Ingen finsk källskatt uppbärs på lönen och för lönen betalas varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift till Finland. Arbetstagaren deklarerar lönen i sin egen estländska skattedeklaration. Den finska betalaren anmäler inkomsttagarens namn, födelsetid, estländska adress och prestationsbeloppet i årsanmälan 7809.

Det kan bli aktuellt att beskatta lönen i Finland, om prestationen utbetalas av finska staten eller något annat offentligt samfund i Finland. Om Finland har ingått ett skatteavtal med den stat där arbetet utförs, kan avtalet dock utgöra hinder för Finlands beskattningsrätt. Vid behov bör man kontakta skattebyrån för att utreda skatteavtalets inverkan. Om en utlänning arbetar utomlands men inte som utsänd från Finland, är han inte försäkrad i Finland. Detta medför att varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift behöver betalas till Finland.

Om personen i fråga är en finsk medborgare som är varaktigt bosatt utomlands, är det skäl att hos skattebyrån i Finland ansöka om källskattekort för att utreda huruvida personen ska betraktas som begränsat skattskyldig.

2.1 Anmälnings- och redovisningsförfarande

Bokförings- och anteckningsskyldighet

Den som är skyldig att uppbära källskatt förpliktas att föra bok över källskattepliktiga prestationer eller göra anteckningar om dessa prestationer. Härvid efterföljer man bestämmelserna i lagen om förskottsuppbörd samt vad som stadgas med stöd av denna lag om motsvarande ärenden angående de uppgifter som gäller i Finland bosatta inkomsttagare.

Prestationsbetalaren ska föra en enhetlig kalenderårsvis förteckning över varje löntagare med följande uppgifter:

 1. betalningsmottagarens fullständiga namn, yrke eller befattning, födelsetid och eventuell officiell identifikationsuppgift i hemviststaten samt adress i hemviststaten och i Finland;
 2. källskattesatsen separat för varje prestationsslag;
 3. tiden för vilken lönen betalts;
 4. beloppet av penninglönen;
 5. naturaförmåns penningvärde;
 6. studerandeavdrag med stöd av 6 § i källskattelagen eller avdrag med stöd av skatteavtal innan källskatten uppburits;
 7. beloppet på vilket källskatten har uppburits
 8. källskattens belopp;
 9. beloppet av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetspensionspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier som uppburits hos arbetstagaren; samt
 10. dagtraktamenten och beloppen av kostnadsersättningar som erlagts mot verifikation.

Inbetalning av uppburen källskatt

Den som är skyldig att uppbära källskatt ska betala den uppburna skatten och den försäkrades sjukförsäkringspremie senast den 12 dagen i kalendermånaden efter att skatten uppburits. Anvisningar om redovisningen av källskatt finns på sidan Skattekontoinfo.

Arbetsgivaren deklarerar uppgifterna om lönen som betalats till den begränsat skattskyldige och om den betalade arbetsgivares socialskyddsavgift med periodskattedeklarationen, som är gemensam för både moms och arbetsgivarprestationer. Periodskattedeklarationen ska lämnas in den 12 i den kalendermånad som följer efter lönebetalningsmånaden. Om periodskattedeklarationen lämnas in på papper, ska den vara framme hos Skatteförvaltningen senast den 7 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.

Källskatten uppbärs i hela cent. Skatten uppbärs inte om beloppet av kalendermånadens skatt uppgår till högst 10 €. Ifall skattebeloppet faktiskt visar sig att bli så här litet, erlägger arbetsgivare som betalar lön tillfälligt inte heller någon arbetsgivares socialskyddsavgift.

Inkomsttagarens verifikat

Utbetalaren ska ge inkomsttagaren en verifikation. Av verifikationen bör framgå åtminstone inkomsttagaren, inkomstbeloppet och inkomstslaget, betalningsåret, skattens belopp, uppburna försäkringspremier samt betalarens namn. Det rekommenderas att man ger en engelskspråkig version av verifikatet, varvid det kan bättre utnyttjas i inkomsttagarens hemstat t.ex. vid undanröjande av dubbelbeskattning. Ett förslag till verifikat ingår i denna publikation. Man bör samtidigt råda inkomsttagaren att förvara verifikatet för den eventuella skattedeklarationen till hemstaten.

Uppgifter som betalaren ska avge i årsanmälan

Betalaren förväntas i årsanmälan uppge de uppgifter som erfordras för individualisering av den begränsat skattskyldige inkomsttagaren. Betalaren borde därför försäkra sig redan före utbetalningen av prestationen att han har tillgång till alla de uppgifter som behövs senare för avgivandet av årsanmälan. Om den skattskyldige företer källskattekort, som getts av skattebyrån, får man alla behövliga uppgifter utgående från detta kort.

Ifall inget källskattekort företes, måste betalaren se till att han får uppgifterna på något annat sätt. Med individualiserande uppgifter menas den skattskyldiges fullständiga namn, adress och eventuellt skattenummer i hemstaten samt för fysiska personers del även födelsetid. Om betalaren inte får reda på inkomsttagarens adress i hemstaten samt för fysiska personers del även födelsetiden, ska källskatten alltid uppbäras utan tillämpning av eventuella avdrag eller befrielser med stöd av skatteavtal (4 § i F om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet 1305/1996). Detta beror på att man inte kan utreda tillräckligt tillförlitligt att personen i fråga de facto är bosatt utomlands och berättigad till befrielse ifall man inte har erhållit tillräckligt noggranna individualiseringsuppgifter.

Om individualiseringsuppgifterna eller källskattekortet företes först efter det att ersättningen betalts, kan arbetsgivaren rätta till uppbörden i samband med en senare prestation under samma år. (Om rättelsen inte företagits, kan arbetstagaren med blankett 6203r hos Skatteförvaltningen ansöka om återbäring av källskatt som uppburits till för stort belopp.)

Årsanmälan 7809r

Årsanmälan lämnas till det skatteverk inom vars tjänsteområde betalarens hemkommun är belägen. Årsanmälan borde inlämnas elektroniskt. Om det inte är möjligt, inlämnas anmälan med blankett 7809r.

Ansvaret hos den som är skyldig att uppbära källskatt

Ouppburen källskatt debiteras hos den som är ansvarig för skattens uppbärande. Ifall man inte uppburit någon källskatt på källskattepliktig inkomst men i stället verkställt förskottsinnehållning på inkomsten, beaktas detta som avkortning på skattebeloppet. Dröjsmålsräntan beräknas på differensen mellan den ouppburna källskatten och den verkställda förskottsinnehållningen.

Den som är skyldig att uppbära källskatt ansvarar för skatten också när han inte uppburit skatten till följd av en felaktig tolkning av skatteavtalets bestämmelser. Källskattekortet skyddar en betalare som är i god tro.

Endast naturaförmån

Källskatt kan ibland inte uppbäras därför att penninglön inte betalas utan man endast ger naturaförmån. Förmånsgivaren eller arbetstagaren ska då kontakta skattebyrån för att källskatten ska kunna fastställas för arbetstagaren (16 § i källskattelagen). Förmånsgivaren ska för förmånen betala arbetsgivares socialskyddsavgift och lämna in årsanmälan.

Ovannämnda skyldigheter finns inte om arbetet i Finland inte utförs för förmånsgivarens räkning och kostnaderna som förorsakas av förmånen inte belastar förmånsgivarens bokföring, utan de faktureras en arbetsgivare som arbetstagaren samtidigt har utomlands.

Tillgodoräknande av källskatt som förskottsinnehållning Om man uppburit källskatt hos en allmänt skattskyldig, räknas källskatten denne till godo såsom förskottsinnehållning.

Källskatt uppburits till för litet belopp

Ifall källskatten uppburits till ett för litet belopp, kan den som är skyldig att uppbära källskatt förhöja en senare uppbörd under samma kalenderår. Utan inkomsttagarens medgivande får uppbörden dock inte höjas med mer än 10 % av det belopp som ska erläggas vid den senare tidpunkten.

2.2 Studerande, lärare och forskare, gränsgångare

Nedan beskrivs undantagsfall där lön till lärare, praktikant eller gränsgångare som vistas högst 6 månader i Finland kan vara delvis eller helt fri från inkomstskatt i Finland.

En eventuell skattefrihet inverkar inte på huruvida arbetsgivaren på lönen ska ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie och betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Betalningsskyldigheten i fråga om dessa avgifter och premier är i regel beroende av om arbetstagaren kommer till Finland för minst 4 månader eller inte (se tabellen).

Studerande

Vissa skatteavtal inkluderar bestämmelser om lättnader för studerande. Dessa lättnader kan vara förmånligare än källskatteavdraget som beskrivs på s. 1. För dessa lättnader redogörs närmare i anvisningen Utländska studeranden och praktikanter.

Lärare och forskare

Lärare eller forskare som kommer från vissa stater kan på basis av skatteavtal vara helt befriade från finsk inkomstskatt. Också de som vistas i Finland över sex månader kan bli befriade från skatt. Följande gäller år 2013:

Befrielsen förutsätter vistelse i Finland i högst två års tid om läraren eller forskaren kommer från någon av följande stater: Egypten k), Japan, Spanien k) och Storbritannien x). Överstiger vistelsen i Finland två år, förloras rätten till befrielse.

k=befrielsen förutsätter att en finsk vetenskaplig forskningsinstitution eller en högre läroanstalt har kallat personen till Finland; befrielsen gäller dessutom endast för det uppdrag som nämns i kallelsen
x=befrielsen förutsätter intyg om beskattningen i hemstaten och den beviljas endast åt professorer eller lärare

Lärare/forskare från Frankrike befrias från skatt för de två första åren trots att vistelsen i Finland fortsätter en längre tid.

Gränsgångare

Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas arbete i gränskommun endast i arbetstagarens hemviststat. Det är fråga om arbete i gränskommun då en person bor stadigvarande i Sverige eller i Norge i en kommun som ligger intill Finlands landgräns och arbetar i en liknande kommun i Finland. Inkomstskatter på dylika löner betalas inte i Finland. Den finländska arbetsgivaren ska dock på basis av lönen som han utbetalat erlägga arbetsgivares socialskyddsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie. Skyldigheterna existerar inte om arbetsförhållandet varar en kortare tid än 4 månader eller om arbetstagaren har intyg A1 (E 101).

Om arbetstagaren utför en del av arbetet någon annanstans i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lön som hänför sig till detta arbete på normalt sätt i Finland.

Gränskommunerna invid gränsen mellan Finland och Sverige är Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå i Finland samt Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå i Sverige.

Gränskommunerna invid gränsen mellan Finland och Norge är Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland samt Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana i Norge.

Au pairer

Fickpengar som au pairer som kommer från utlandet får utgör skattepliktig löneinkomst. Om en person som kommer från utlandet har mindre arbetsinkomster än 1134,00 €/mån. eller om arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, betalas arbetsgivares socialskyddsavgift eller försäkrads sjukförsäkringspremie inte i Finland. Arbetstagaren blir då inte försäkrad i Finland.  Om han eller hon kommer till Finland för längre tid än 2 år, ska socialskyddsavgifterna och sf-premierna betalas, förutom i sådant fall att personen har FPA:s intyg om, att han eller hon inte är försäkrad i Finland.

2.3 Sportutövare och uppträdande konstnärer

Då en begränsat skattskyldig artist uppträder i Finland eller en begränsat skattskyldig sportutövare här deltar i ett sportevenemang, är ersättningen som betalts för sådan personlig verksamhet skattepliktig inkomst i Finland. Den omständighet till vem ersättningen betalas saknar i allmänhet betydelse. Skatten som i Finland betalas på ersättningen är 15 % oberoende av om ersättningen utgör lön eller annan inkomst. Skatten är 15 % också då ersättningen för verksamheten betalas till en utländsk programbyrå eller ett annat utländskt samfund. Varken källskatteavdrag eller andra avdrag kan göras. Fr.o.m. 2010 får artister eller idrottsmän från ett EES-land dock dra av direkta kostnader, varvid skatten beräknas enligt den progressiva inkomstskatteskalan, om detta räknesätt är förmånligare för honom än skatten enligt 15 %. Skattebyrån kan på begäran undersöka saken och ge ett källskattekort där de ovannämnda ändringarna har beaktats i skattesatsen.

Man kan likväl utan skatt betala verifierade inkvarteringskostnader samt resebiljettskostnader och fraktavgifter enligt trafikföretagets verifikation samt betala dagtraktamenten som motsvarar dagtraktamentet i hemlandet.

Med personlig verksamhet avses att en artist eller en sportutövare personligen uppträder, spelar eller tävlar i Finland. Här avsedda artister eller sportutövare är inte t.ex. teaterregissörer, koreografer, scenografer, tävlingsdomare eller idrottstränare. Av deras förvärvsinkomst betalas källskatt enligt 35 %.

Exempel 2.
En begränsat skattskyldig idrottsman uppträder i en televisionsreklam som gjorts i Finland. Då fungerar han inte som sportutövare. Av lönen utgår källskatt enligt 35 % i Finland. Innan skatten tas ut, kan man göra källskatteavdraget om det på skattekortet finns en anteckning om det.

Exempel 3.
En utländsk artist uppträder i Finland och fungerar samtidigt i ett undervisningsuppdrag. På ersättningen som han får för undervisningen betalas skatt enligt 35 %. Innan skatten tas ut, kan man göra källskatteavdraget om det på skattekortet finns en anteckning om det.

Källskatt ska betalas på ersättning för artisters eller sportutövares verksamhet oberoende av om ersättningen ska anses som lön eller till vem ersättningen betalas. Man får således inte från ett källskattepliktigt belopp dra av det belopp som en artist eller en sportutövare eller dennes organisation betalt till agenten.

Exempel 4.
Ett rederi betalar till en svensk programbyrå ersättningar för fyra svenska artisters uppträdanden under två månaders tid ombord på rederiets fartyg. Rederiet innehåller källskatt enligt 15 % på ersättningen. Eftersom arbetsförhållandet varar en kortare tid än 4 månader, betalas varken den försäkrades sjukförsäkringspremie eller arbetsgivares socialskyddsavgift. På årsanmälan och inkomsttagarens verifikat antecknas programbyrån som inkomsttagare. Om rederiet meddelas hur stort arvode varje artist får, ska verifikaten och anmälan skrivas på varje artists eget namn.

Exempel 5.
Arrangör av en sommarfest betalar ersättning till en utländsk symfoniorkester. Ersättningen utgör inkomst för symfoniorkestern, av vilken arrangören innehåller källskatt enligt 15 %. Orkestern är skyldig att betala skatt för inkomsten i sin hemstat, där också dubbelbeskattningen upphävs. Månadslönen som symfoniorkestern betalar till sina medlemmar är inte skattepliktig inkomst i Finland.

Högsta förvaltningsdomstolen har år 2001 tagit ställning till källbeskattning då det gällde en stor utländsk operaproduktion. Ett utländskt bolag var ansvarigt för hela produktionen, dvs. för artisterna, ljud, belysning, kostymerna, transporterna, hotellen osv. Operaproduktionen hade sin egen organisation och artisterna utgjorde bara en del av produktionen. I sitt avgörande HFD 2001/139 ansåg HFD att en källskatt om 15 % under dessa omständigheter måste uppbäras på endast den del av den till bolaget erlagda ersättningen som motsvarade ersättningarna till artisterna.

Skatteavtalens inverkan på beskattningen av sportutövare och uppträdande konstnärer:

Personer som kommer från Förenta Staterna

Då ersättning betalas till en utländsk sportutövare eller konstnär för personlig verksamhet som idkats i Finland, begränsar skatteavtal normalt inte Finlands rätt till beskattning. Undantag utgörs endast av skatteavtalet med Förenta Staterna. Om arvodet jämte kostnadsersättningarna inte överskrider 20 000 USD under ett skatteår, är ersättningen som en sportutövare eller en artist från Förenta Staterna får för sin personliga verksamhet fri från finsk skatt. Om gränsen överskrids, är hela gottgörelsen skattepliktig inkomst.

Exempel 6.
En finsk arrangör av en tillställning betalar en programbyrå i Förenta Staterna 25 300 € i gemensam ersättning för att fem artister från Förenta Staterna ska uppträda två gånger i tillställningen. Eftersom ersättningen överskrider det belopp som motsvarar 20 000 USD, ska 15 % i källskatt innehållas på den. Om man uppvisar ett intyg över de andelar som tillkommer varje artist, ges årsanmälan och verifikat på varje artists eget namn och källskatt innehålls inte på en enskild artists andel, om hans eller hennes arvode jämte kostnadsersättningar inte överskrider ett belopp som motsvarar 20 000 USD.

Utländska offentliga samfund som arbetsgivare

En utländsk artist eller sportutövare arbetar ibland i Finland för ett offentligt samfund i hans eller hennes hemstat. Om ersättningen betalas till detta samfund, kan den enligt skatteavtalet inte i allmänhet beskattas i Finland. Då förutsätts det likväl att det utländska offentliga samfundet ursprungligen varit avtalspart. Om ett sådant utländskt samfund kräver att källskatt inte ska innehållas, ska man i samband med ansökan om källskattekort uppvisa en utredning om att det är fråga om ett offentligt samfund och att det betalar ifrågavarande artist eller sportutövare lön också för arbete som utförs i Finland. Av arbetsgivarens natur kan slutsatser inte dras enbart på den grunden att det till exempel är fråga om en utländsk ”stadsteater”.

2.4 Förhandsavgörande

Ibland uppkommer meningsskiljaktigheter om huruvida källskatt ska innehållas eller om den skattskyldige är berättigad till ett avdrag eller befrielse. Ifall källskattekortet inte förmår ge ett tillfredsställande svar på frågan kan man med stöd av § 12a i källskattelagen anhålla om Skatteförvaltningens förhandsavgörande. Avgörandet är avgiftsbelagt och kan överklagas hos förvaltningsrätten.

3 Beskattningen och personer som vistas över sex månader i Finland, dvs. allmänt skattskyldiga

Den som kommer till Finland för en längre tid än sex månader beskattas progressivt för sina inkoms-ter på samma sätt som personer som varaktigt bor i Finland. Arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på lönen i enlighet med skattekortet, som skaffas från skattebyrån. Om skattekort eller ett utdrag ur förskottsuppbördsregistret inte uppvisas, är förskottsinnehållningen 60 %. Den som betalar inkomsten inlämnar en årsanmälan och ett sammandrag på samma blanketter som i fråga om dem som bor varaktigt i Finland. Med undantag för arvoden till idrottsmän betalar man arbetsgivares socialskyddsavgift på lönebeloppet. Avgiften betalas inte om den skattskyldige har ett för ifrågavarande arbetsgivare gällande intyg A1 (E 101). Detsamma gäller också då personen har FPA:s intyg över att han inte är försäkrad i Finland.

Om det är oklart huruvida sex månader överskrids eller inte, uppbär man till en början källskatt. Skattekort beviljas då man vet att tidsfristen överskrids. Perioden om sex månader är inte bunden till ett kalenderår. En person som vistas i Finland t.ex. under tiden 15.8.–15.2. är allmänt skattskyldig. Tillfällig frånvaro utgör inte hinder för att vistelsen kan betraktas som oavbruten.

Endast naturaförmån

Förskottsinnehållning kan ibland inte verkställas på grund av att någon penninglön inte betalas utan att man endast ger naturaförmån. Förmånen är också då skattepliktig inkomst för mottagaren. Förmånsgivaren eller arbetstagaren ska då kontakta skattebyrån för att förskottet ska kunna fastställas för arbetstagaren. Man tar samtidigt reda på om förskott också ska fastställas för eventuella löneinkomster från utlandet. Förmånsgivaren lämnar in en årsanmälan över förmånen och betalar arbetsgivares socialskyddsavgift. Intyg A1 (E 101) eller arbetstagarens intyg från FAP slopar skyldigheten att betala socialskyddsavgift.

Det är också möjligt att arbetstagaren inte alls arbetar för förmånsgivarens räkning, utan endast för sin utländska arbetsgivare. Om förmånsgivaren då fakturerar den utländska parten för kostnaderna för anordnandet av förmånen, anses förmånen ha erhållits från den utländska arbetsgivaren. Det finska företaget är då inte skyldigt att betala arbetsgivares socialskyddsavgift. Företaget är dock i egenskap av ställföreträdande betalare skyldigt att lämna in en årsanmälan i Finland.

Penninglön och ställföreträdande betalare

Det är möjligt att en person som i Finland arbetar för en utländsk arbetsgivares räkning får sin penninglön från ett finskt företag som i Finland fungerar som ställföreträdande betalare. Den ställföreträdande betalaren är skyldig att verkställa förskottsinnehållning och lämna in en årsanmälan. Företaget betalar däremot inte arbetsgivares socialskyddsavgift. För förskottsinnehållning skaffas skattekort från skattebyrån, som samtidigt utreder hur skatteavtalet inverkar på beskattningen.

Om lönen i sista hand belastar det finska företagets resultat, anses att det i själva verket är detta företag som är arbetsgivaren och som ska uppfylla alla beskattningsmässiga arbetsgivarförpliktelser.

Specialgrupper

I fråga om en begränsat skattskyldig person kan skattefrihet eller rätt till avdrag tillämpas på basis av ett skatteavtal när det gäller:

 1. lärare eller forskare från vissa länder, se punkt 2.2 ovan
 2. studerande som kommer till Finland från vissa stater, se sidan Utländska studerande och praktikanter.
 3. artister eller sportutövare som kommer från Förenta Staterna, se punkt 2.3 ovan. Skattefrihet beviljas inte sådana artister eller sportutövare som flyttar till Finland med sin familj eller på annat sätt så att Finland bör betraktas som egentlig boningsstat
 4. i vissa fall i fråga om mottagare av arbetsersättning.

Skatteavtal begränsar inte beskattningen i Finland om mottagaren med anledning av ett fast driftställe är införd i förskottsuppbördsregistret eller han på grund av bestämmelserna i skatteavtalet har blivit bosatt i Finland.

Skatteavtalets inverkan i punkterna a-d undersöks på skattebyrån. Betalaren kan beakta en eventuell lättnad endast på basis av skattekortet.

I oklara fall kan man med stöd av 45 § i lagen om förskottsuppbörd låta Skatteförvaltningen avgöra rätten till avdrag eller befrielse. Avgörandet är avgiftsbelagt och kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Utländska nyckelpersoner (temporär lag)

En utlänning som kommer till Finland för en längre tid än sex månader kan i vissa fall för sina förvärvsinkomster betala källskatt enligt 35 % i stället för den progressiva inkomstskatten. Förutsättningen är:

 1. att personen arbetar som lärare eller bedriver forskningsarbete vid någon finländsk högre läroanstalt eller
 2. att hans penninglön uppgår till minst 5 800 €/månad under hela den tid han vistas i Finland och att hans arbetsuppgifter i Finland kräver speciell sakkunskap.

Lagen tillämpas på sådan lön som enligt inkomstskattelagen är inkomst förvärvad i Finland. Då förutsätts att arbetet utförs huvudsakligen i Finland för en härvarande arbetsgivares räkning. Enligt HFD:s avgörande (11.11.2005/2943) kunde lagen dock även tillämpas på lön från arbetsgivare med hemvist inom EES-området när lönen betalades av en finsk ställföreträdande betalare.

Skatten uppbärs som slutlig skatt så att arbetsgivaren drar av skatten från den lön som betalas och redovisar den till Skatteförvaltningen. Utöver skatten uppbärs inte den försäkrades sjukförsäkringspremie. Arbetsgivares socialskyddsavgift och pensions- och o.d. försäkringspremier betalas på normalt sätt om arbetstagaren inte har det i punkt 1 avsedda intyget A1 (E 101) eller motsvarande.

Skattekortsanteckingen som berättigar till förmånen ska ansökas hos skattebyrån inom 90 dagare från arbetets början. Förmånen beviljas för högst de 48 första månaderna för arbetet.

3.1 Om källskatt har tagits ut i början

Om personen har vistats i Finland över ett halvt års tid, betraktas personen såsom allmänt skattskyldig. I en sådan situation ger betalaren årsanmälningsuppgifterna över löner och andra prestationer endast med sammanfattnings- och specifikationsblanketten 7801r. Anmälan ska lämnas in, även om källskatt hade tagits ut från personens lön i början av året. Man gör så här., för att rätta uppgifter om beskattningen skulle fås till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Årsanmälan 7809r lämnas i detta fall inte in.

Exempel. Arbetstagaren kom till Finland 1.2.2011 och avsikten var, att han skulle arbeta i Finland kortare tid än sex månader. Arbetstagaren stannade likväl i Finland över sex månader och arbetet fortsattes hos samma arbetsgivare. Av löntagarens lön innehölls källskatt i början av året enligt källskattekortet. Arbetstagaren fick också källskatteavdraget i början av året. I slutet av året verkställde man likväl förskottsinnehållning på basis av källskattekortet för huvudsyssla, som arbetstagaren hade gett. Arbetsgivaren har antecknat källskatterna som tagits ut från arbetstagaren i periodskattedeklarationens punkt 606). Trots detta arbetsgivaren lämnar in arbetsgivarens årsanmälan med blankett 7801r. Influtna källskatter deklareras som arbetstagarens förskottsinnehållningar. Arbetsgivaren ska korrigera även uppgifterna om källskatter i tidigare periodskattedeklarationer till förskottsinnehållningar.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är P (prestationsslag 7K, om inte försäkrad i Finland)
Punkt 14 (114): Anteckna hela årets bruttolön.
Punkt 15 (115): Anteckna sammanlagda det beloppet av uppburen källskatt och förskottsinnehållningarna Försäkrads sjukförsäkringspremie som tagits ut från arbetstagaren läggs också till punkt 15.
Punkt 16 (116): Anteckna de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut från arbetstagaren.
Källskatteavdraget anmäls inte alls.

Verifikat till begränsat skattskyldig

Arbetstagare som kommer från utlandet för att arbeta hos en finsk arbetsgivare/bestämmandet av socialskyddsavgiften och sf-premien 2013

socialskyddsavgift  = arbetsgivares socialskyddsavgift
sf-premie = den försäkrades sjukförsäkringspremie (dvs. sv-premien + dp-premien)


  socialskyddsavgift och sf-premie  källskatt 35% (artist/sport 15%) förskottsinnehållning
arbetstagare kommer till Finland för en kortare tid än 4 månader ja 1)
arbetstagare kommer till Finland för 4–6 månader ja 2) ja 1)
arbetstagare kommer till Finland för en längre tid än 6 månader ja 2) ja 1)

1) man kan avstå från uppbärandet av skatten endast på basis av en anteckning i källskattekortet eller skattekortet
2) inga avgifter eller premier om arbetstagaren kommer från EU/EES-området eller Schweiz och han har hemlandets intyg A1 eller E 101.

Undantagsgrupperna i fråga om socialskyddsavgiften och sf-premien:

Även om arbetstagaren inte kommer till Finland, måste arbetstagaren, om han saknar hemlandets intyg A1 eller E 101, betala både socialskyddsavgiften och sf-premien i följande situationer:

 1. arbetstagaren arbetar minst 4 månader ombord på ett finskt fartyg. I fråga om person som kommer utanför EU/EES-området eller från Schweiz betalas avgifterna och premierna oberoende av tidsgränsen, om anställningsförhållandet överensstämmer med sjömanslagen
 2. en arbetstagare som arbetar i två eller flera stater (bl.a. långtradarechaufför) är i regel försäkrad i arbetsgivarens hemstat. Personen är likväl försäkrad i sin egen hemstat, om en betydande andel av arbetet utförs där (minst 25 %).

T.ex. au pairer och praktikanter
Om en person som kommer från utlandet har mindre arbetsinkomster än 1134,00 €/mån. eller om arbetstiden är kortare än 18 timmar/vecka, betalas arbetsgivares socialskyddsavgift eller försäkrads sjukförsäkringspremie inte. Arbetstagaren blir då inte försäkrad i Finland. Om han eller hon kommer till Finland för längre tid än 2 år, ska socialskyddsavgifterna och sf-premierna betalas, om FPA:s intyg* saknas.

Personer som kommer från Australien, Chile, Israel, Kanada, Quebec eller USA
Om den som kommer från Israel, Quebec eller USA har från hemlandet med stöd av socialskyddsavtalet erhållet intyg för utsänd arbetstagare, betalas varken socialskyddsavgiften eller sf-premien under den tid intyget är giltigt. Om den som kommer från Australien, Chile eller Kanada har intyg för utsänd arbetstagare, behöver socialskyddsavgiften inte betalas men sf-premien påförs om FPA:s intyg* saknas (avtalen med Australien, Chile och Kanada gäller inte sjukförsäkringen).

* FPA:s intyg om att personen inte är sjukförsäkrad/inte omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland

EU-länderna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike

EES-länderna: Island, Liechtenstein och Norge.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 277r)Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Beskattningsinformation för såväl arbetstagare, arbetsgivare som för företag.

Information om beskattningen i Finland, som har riktats till utländska arbetstagare, arbetsgivare, företag och yrkesutövare.

Annanstans på nätet

 • Nordisk eTax (nordisketax.net/)
  Vill du veta mer om skatt i Norden?
Sidan har uppdaterats senast 5.4.2012