Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Lagändringar inom personbeskattningen 2014

Lagändringar inom personbeskattningen 2014

Har getts: 28.1.2014
Giltighet: Tills vidare

Inkomstskatteskala, kommunal- och kyrkoskattestater samt den försäkrades sjukförsäkringspremie 2014

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt till staten på sin beskattningsbara förvärvsinkomst i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala. Riksdagen bestämmer årligen om lagen om inkomstskatteskalan. I den föreskrivs om den progressiva inkomstskatteskala som ska tillämpas vid statsbeskattningen. Följande inkomstskatteskala har fastställts för 2014.  

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den överstigande inkomstdelen, %
16 300– 24 300 8  6,5
24 300–39 700 528 17,5
39 700–71 400 3 223 21,5
71 400–100 000 10 038,50 29,75
100 000– 18 547 31,75

Fysiska personer ska fr.o.m. 1.1.2013 betala 6 procent i tilläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen överskrider 45 000 euro. Tilläggsskatten gäller pensioner som beskattas som förvärvsinkomst. Tilläggsskatten betalas utöver den skatt som normal tas ut på pensionen. Tilläggskatten ska betalas även för dödsåret.

Fysiska personer och dödsbon betalar inkomstskatt på sina beskattningsbara förvärvsinkomster vid kommunalbeskattningen till sin boendekommun. De som hör till en församling betalar dessutom kyrkoskatt på sina förvärvsinkomster. Skatten tas ut på basis av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen. Kommunerna och församlingarna fastställer årligen de inkomstskattesatser enligt vilka kommunalskatten och kyrkoskatten tas ut. Inkomstskattsatserna som fastställts för 2014 finns i följande tabell: Kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014.

Personer som inte hörde till kyrkan vid tidpunkten för sin död är inte längre skyldiga att betala kyrkoskatt för sin i kommunalbeskattningen beskattningsbara inkomst fr.o.m.1.1.2013 (1013/2012).

Av dem som är sjukförsäkrade i Finland uppbärs utöver skatter även den försäkrades sjukvårdspremie. Den försäkrades sjukförsäkringspremie består av dagpenningspremie och sjukvårdspremie. Premiebeloppen fastsälls årligen genom Statsrådets förordning. År 2014 är dagpenningspremien 0,84 procent och sjukvårdspremien 1,32 procent. Den försäkrades sjukförsäkringspremie utgör alltså sammanlagt 2,16 procent. På pensioner, förmåner och andra inkomster som inte påförs någon dagpenningspremie uppbärs en sjukvårdspremie som är förhöjd med 0,17 procentenheter. Förhöjningen av företagares dagpenningspremie är 0,13 procent.

Avdrag som görs av skattemyndigheten

Grundavdraget vid kommunalbeskattningen beviljas på grundval av nettoförvärvsinkomsten vid beräkningen av den beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Grundavdragets maximibelopp höjs från 2 880 euro till 2 930 euro från och med år 2014. Bestämmelserna om avdraget är i övrigt oförändrade. När nettoförvärvsinkomsten är större än fullt grundavdrag (2 930 euro) ska avdraget minskas med 19 procent av den överskjutande inkomsten. Därmed blir höjningen av maximibeloppet i första hand en skattelättnad för småinkomsttagare vars förvärvsinkomst t.ex. består av sociala förmåner och pensioner.

Arbetsinkomstavdrag beviljas på grundval av löner och arbetsersättningar samt andra förvärvsinkomster från företagsverksamhet. Arbetsinkomstavdragets maximibelopp har stigit från 970 euro till 1 010 euro. Avdragets kumulativa beräkningsgrund höjs från 7,3 procent till 7,4 procent. Då nettoförvärvsinkomsten uppgår till ca 124 500 euro, beviljas det inte något avdrag.

Skatteförvaltningen beviljar grundavdrag och arbetsinkomstavdrag till de avdragsberättigade utan att avdraget behöver yrkas separat.

Avdrag för räntor på bostadslån

En fysisk person har rätt att från sina kapitalinkomster dra av räntorna på ett lån som tagits för köp av egen eller familjens stadigvarande bostad. Om summan av räntorna överstiger summan av kapitalinkomsterna kan räntorna med vissa begränsningar dras av från skatten på förvärvsinkomst som en underskottsgottgörelse. Fram till år 2011 kunde man dra av hela räntan på bostadslånet från kapitalinkomsterna.

Inkomstskattelagen har ändrats så att man år 2014 får dra av högst 75 procent av räntorna. Från och med år 2015 får höst 70 procent av räntorna dras av. Bestämmelserna om ränteavdrag är i övrigt oförändrade.

Begränsningen av avdragsrätten av räntor för bostadslån gäller både avdrag från kapitalinkomsterna och underskottsgottgörelsen vid avdrag från förvärvsinkomst. Från och med år 2012 är underskottsgottgörelsen således 30 procent av det räntebelopp som får dras av. Maximibeloppet höjs med 2 procentenheter till den del det är fråga om ränta på bostadslån för förvärv av den första bostaden. Om man t.ex. betalar 1 000 euro i ränta på bostadslånet under 2014 blir underskottsgottgörelsens belopp 225 euro (75 % x 1 000 x 30 %).

Ändring av progressionen för kapitalinkomsterna

På kapitalinkomsterna utgår en skatt om 30 %. Om den beskattningsbara inkomsten överskrider 40 000 euro är skatten 32 % på den överstigande delen (2014). Motsvarande gräns för år 2013 var 50 000 euro.

Dividend från offentligt noterat bolag

Fr.o.m. ingången av 2014 ska 85 procent av dividend som ett offentligt noterat bolag delar ut utgöra skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst när mottagaren är en privatperson. Utdelning av tillgångar från fonden för fritt eget kapital beskattas som dividend.

Dividend från annat än offentligt noterat bolag

Av dividend som andra än offentligt noterade bolag delar ut utgör 25 procent skattepliktig kapitalinkomst och 75 procent skattefri inkomst till den del som dividendbeloppet motsvarar högst en årlig avkastning på 8 % av aktiens matematiska värde. Om dividendtagarens sammanlagda belopp av sådana dividender under skatteåret överskrider 150 000 euro ska 85 procent av det överskridande beloppet utgöra skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst.

Av den dividend som överskrider 8 procent av aktiens matematiska värde utgör 75 procent skattepliktig förvärvsinkomst och 25 procent skattefri inkomst.

Utdelning av tillgångar från fonden för fritt eget kapital beskattas i regel som dividend. Utdelning av tillgångar från ett icke-listat bolags fond för fritt eget kapital jämställs dock med överlåtelse om bolaget om bolaget återbetalar en kapitalinvestering till en aktieägare inom tio år från att denne gjort investeringen. För skatteåren 2014 och 2015 gäller en övergångsbestämmelse.

Förskottsinnehållning på dividender

Från ingången av 2014 ska förskottsinnehållning verkställas inte bara på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut utan också på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut. Med dividend jämställs också utdelning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet som beskattas som dividend.

  • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut är 25,5 procent.
  • Förskottsinnehållningen på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut är 7,5 procent upp till 150 000 euro. Förskottinnehållningen på den del som överskrider 150 000 euro är 27 procent. Bolaget som betalar dividender ska följa upp om gränsen på 150 000 euro överskrids för dividender som bolaget betalar till samma mottagare.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt ovan nämnda skattesatser om dividendtagaren inte uppvisar ett ändringsskattekort som har beräknats för dividend.

Hushållsavdrag

Vid ingången av 2014 steg maximibeloppet av hushållsavdraget från 2 000 euro till 2 400 euro.

Rundradioskatt

Skatten är inte familje- eller hushållsspecifik utan den betalas skilt för varje skattskyldig. Skatten är inkomstbunden och varierar mellan 51–143 euro. Under år 2013 var skatten 50–140 euro.

Avdrag för studielån och ränteunderstöd

Nya studielånsavdrag beviljas inte efter 31.7.2014. Studielånsavdrag beviljas dock fortfarande de skattskyldiga som tagit emot en studieplats på en högskola och anmält dig som närvarande för första gången under tiden 1.8.2005–1.8.2014 och som enligt lagen om studiestöd är berättigade till studielånsavdrag.

Fr.o.m. 1.1.2014 utgör räntebidrag och studielånskompensation som enligt lagen om studiestöd (65/1994) betalats av statsmedel inte skattepliktig inkomst.

Ränteavdraget för studielån slopas 1.1.2015.

Temporär skattefrihet för fastigheter som överlåts till kommuner

Vinst från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst om en fysisk person eller ett dödsbo överlåter fast egendom till en kommun den 1 oktober 2013 eller därefter, dock senast den 31 december 2014.

Bidrag enligt skoltlagen

Skattefri inkomst är inte fr.o.m. 1.1.2013 bidrag för uppförande, utbyggnad eller grundlig reparation av en byggnad eller konstruktion som behövs i det privata hushållet och stöd i anslutning till ett statligt lån.

Studierelaterade förmåner

Skattefria är polisaspirants dagpenning samt kostnadsfritt underhåll, dagtraktamente, ersättning av resekostnader och andra motsvarande studiesociala förmåner samt ersättningar som betalas med anledning av krävande tjänstgöringsförhållanden för studier som leder till officerstjänst och militäryrkesstudier samt studerande som genomgår grundkursen för gränsbevakare.

Nya skyldigheter att lämna uppgifter inom byggbranschen

Den 1 juli 2014 inleds skyldigheten att lämna månatliga uppgifter om byggarbetsplatsens entreprenader och arbetstagare. Samtidigt börjar fysiska personers skyldighet att lämna uppgifter. Privatpersoners skyldighet att lämna uppgifter gäller alla hushåll om byggandet kräver ett bygglov. Uppgifterna ska lämnas före slutsynen innan byggnaden tas i bruk. Läs mer skatt.fi/anmalningarombyggande.

Ändring som gäller beskattningen av begränsat skattskyldiga

Begränsat skattskyldigas beskattning ändrades fr.o.m. 1.1.2014. Begränsat skattskyldig kan välja:

  1. källbeskattning enligt 35 %, vilket är en förutsättning om man inte ansöker om skattekort
  2. källbeskattning enligt 35 % med beaktande av lättnaden enligt 6 § i källskattelagen som är 510 €/månad eller 17 €/dag – förutsätter en anteckning på källskattekortet
  3. beskattning enligt lagen om beskattningsförfarande vilket förutsätter att den skattskyldige ansöker om skattekort eller förskottsskatt

Källskattelagen innehåller fortsättningsvis lättnader bl.a. för konstnärer och idrottare.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 28.1.2014