Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Betalningar och återbäringar > Dröjsmålspåföljderna från den 1 januari 2011

Dröjsmålspåföljderna från den 1 januari 2011

Har getts: 1.1.2010
Giltighet: 1.1.2011 - 31.12.2011

Anvisningen gäller dröjsmålspåföljder i samband med försenad skattebetalning.

1.1.2010 infördes skattekontoförfarandet. Skatter som skattekontoförfarandet omfattar är moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter, försäkringspremieskatten och lotteriskatten. På försenad skattebetalning beräknas i samband skattekontoförfarandet skattekontots dröjsmålsränta. Skattekontoförfarandet gäller inte för överlåtelseskatt, på vilken man i samband med försenad betalning beräknar skattetillägg.

På försenad betalning av debiterade skatter, liksom kvarskatten, fastighetsskatten, skogsvårdsavgiften, arvsskatten och gåvoskatten beräknas förseningsränta på samma sätt som tidigare.

1. SKATTER SOM INTE OMFATTAS AV SKATTEKONTOFÖRFARANDET

Förseningsränta

När debiterade skatter betalas efter förfallodagen räknas förseningsränta på skatten och på en eventuell skatteförhöjning.

Förseningsränta beräknas inte på skattetillägg.

Förseningsräntan är den i 12 § räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju (7) procentenheter.  Ränteprocenten för förseningsränta år 2011 är  8. Under 2010 var ränteprocenten 7,  under 2008 – 2009 var ränteprocenten 11,5, under 2007 var ränteprocenten 10 och under 2004 -2006 var ränteprocenten 9,5.

Förseningsräntan beräknas på debiterade obetalda skatter som förfallit till betalningen från dagen genast efter förfallodagen till den verkliga betalningsdagen, dessa båda dagar medräknade. Om förfallodagen är en helgdag eller helgfri lördag, får skatten utan förseningsränta betalas den första därpå följande vardagen.

Då räntedagarna räknas, anses en månad innehålla 30 dagar och ett år 360 dagar. Förseningsräntan räknas i euro med cent. Förseningsräntans minimibelopp är 3 euro.

Räkneformel för förseningsränta:

Ränteprocent x räntedagar x (skatt+skatteförhöjning)
100 x 360

Exempel:
Första raten av en debiterad kvarskatt är 520 €. Förfallodag är 1.12.2010. Skatten har betalts för sent 26.1.2011.

Förseningsränta för tiden 2.12.2010 – 26.1.2011

7 x 29 x 520 €
  100 x 360                 = 2,93 €

8 x 26 x 520 €
  100 x 360                 = 3,00 €

Förseningsräntan att betala är sammanlagt 5,93 €.

SKATTETILLÄGG

Skattetillägg beräknas på skatter som ska betalas självmant och som inte omfattas av skattekontoförfarandet, men som inte har betalats senast på den utsatta dagen. 

Skattetillägget är den i 12 § räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju (7) procentenheter.  Ränteprocenten på skattetillägget för år 2011 är 8. Under 2010 var ränteprocenten 7, under 2008 – 2009 var ränteprocenten 11,5, under 2007 var ränteprocenten 10 och under 2004 -2006 var ränteprocenten 9,5.

Skattetillägget beräknas från dagen som följer på skattens förfallodag till betalningsdagen, dessa båda dagar medräknade.  Om förfallodagen är en helgdag eller helgfri lördag, får skatten utan skattetillägg betalas den första därpå följande vardagen. 

Då räntedagarna räknas, anses en månad innehålla 30 dagar och ett år 360 dagar. Skattetillägget räknas i euro med cent. Skattetilläggets minimibelopp är 3 euro.

Räkneformel för skattetillägg:

Ränteprocent x räntedagar x skatt
100 x 360

Om skatten inte har betalats på eget initiativ före den dag då debiteringen av skatten avslutas, beräknas skattetillägg på den debiterade skatten upp till den utsatta förfallodagen, förfallodagen medräknad.

På webbplatsen www.skatt.fi finns en räknare för förseningsränta, med vilken man kan räkna ut förseningsräntan eller skattetillägget.

2. SKATTER PÅ SKATTEKONTO

Dröjsmålsränta på skattekontot

På obetald förpliktelse som ska deklareras med periodskattedeklarationen ska betalas dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta ska även betalas för obetald förseningsavgift, skatteförhöjning och försummelseavgift som Skatteförvaltningen har påfört.

Dröjsmålsränta beräknas inte på skattetillägg eller dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntan är den i 12 § räntelagen avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, förhöjd med sju (7) procentenheter. Ränteprocenten på skattekontots dröjsmålsränta år 2011 är 8. Under 2010 var ränteprocenten 7.

På obetald förpliktelse på skattekontot beräknas dröjsmålsränta från den dag som följer efter förfallodagen till och med valuteringsdagen för krediteringen som använts för betalning av förpliktelsen eller den dag då förpliktelsen har avförts från skattekontot.

Räkneformel för dröjsmålsränta:

Ränteprocent x räntedagar x förpliktelsens belopp
  100 x 365

Dröjsmålsräntan på skattekontot kan räknas med Skattekonto – tjänstens saldoräknare, mera information www.skatt.fi/skattekonto

Skattetilläggs

kattetillägg beräknas på de skattekontotiden föregående debiteringar, vilkas obetalda skatt borde ha erlagts på eget initiativ före 1.1.2010. På debiterad skatt påförs skattetillägg upp till 31.12.2009 och därefter beräknas dröjsmålsränta på skattekontot.

Förseningsränta

Referensränta beräknas på en obetald förpliktelse som har avförts från skattekontot.Förseningsränta betalas inte på skattetillägg och inte på dröjsmålsränta.

På en obetald förpliktelse som avförts från skattekontot beräknas förseningsränta från dagen efter den dag då förpliktelsen avfördes från skattekontot till betalningsdagen, dessa båda dagar medräknade. Den dag då förpliktelsen har avförts från skattekontot syns i skattekontots kontoutdrag.

(Tidigare Skatteförvaltningens publikation 330)Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 9.12.2010