Skattenummer

Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett skattenummer. Du får skattenumret av skattebyrån. Om du redan har skattenummer, be att det registreras i skattenummerregistret.

Aktuellt

Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett fotoförsett personkort. Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett skattenummer som registrerats i skattenummerregistret på sitt fotoförsedda personkort.

Skattenumret fås från Skatteförvaltningen

Finska byggarbetare

Personkunderna har fått ett skattenummer i samband med skattekortet. Yrkesutövarna har fått sitt skattenummer i samband med förskottsdebetsedeln. Om du inte har något skattenummer eller om du tappat det, får du numret på vilken som helst skattebyrå.

Ansökan om registrering i skattenummerregistret

Även om arbetstagaren har tilldelats ett skattenummer blir han eller hon inte automatiskt införd i skattenummerregistret, utan man ska begära om anteckning i registret separat. En arbetstagare eller en yrkesutövare kan själv begära att bli införd i det offentliga registret genom att ringa skattenumrets servicenummer 029 497 070 eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Utländska byggarbetare

Hämta en personbeteckning och ett skattenummer på skattebyrån. Du kan fylla i en registreringsanmälan (6150r) redan i förväg.

Du ska ha med dig dokument från vilka du kan identifieras och från vilka förutsättningarna för registreringen kan kontrolleras.  De dokument som du behöver ha med dig är beroende av det land från vilket du kommer till Finland.

Du är en medborgare i ett EU- eller EES-land

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

  • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort från Schengenområdet. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
  • om det redan gått över tre månader sedan du anlände till Finland, måste du även ta polisens intyg över registrering av uppehållsrätten med dig. Ytterligare information om registreringen finns på Polisens webbadress: www.polisen.fi.
  • arbetsavtalet eller en skriftlig utredning om de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.

Du inte är en medborgare i ett EU- eller EES-land

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

  • ett giltigt pass. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
  • ett gällande uppehållstillstånd för arbetstagare.
  • arbetsavtalet eller en skriftlig utredning om de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.

En person som inte är en medborgare i ett EU- eller EES-land har rätt att arbeta i Finland i byggarbeten utan uppehållstillstånd endast i ett sådant fall att han eller hon kommer till Finland för att här utföra tillfälligt underleveransarbete i egenskap av ordinarie arbetstagare hos ett företag som är etablerat i en annan stat i Europeiska unionen eller i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och han eller hon i nämnda stat har tillstånd som berättigar till vistelse och arbete och som är i kraft efter det att arbetet i Finland har upphört. Arbetet får pågå i högst tre månader under en period av sex månader. Hämta en personbeteckning och ett skattenummer på skattebyrån.

Skatteförvaltningen kan ge en utlänning en personbeteckning oberoende av vistelsens längd. För att få en personbeteckning måste du besöka ett behörigt kontor inom Skatteförvaltningen. Alla kontor tilldelar inte personbeteckningar.


 

Skattebyråer som tilldelar personbeteckningar till utländska arbetstagare

Ålands skattebyrå: Mariehamn
Västra Finlands skattebyrå: Närpes, Vasa, Karleby, Jakobstad, Seinäjoki, Ylivieska
Sydöstra Finlands skattebyrå: Imatra, Villmanstrand, Kotka, Kouvola, Lahtis,Nyslott
Östra Finlands skattebyrå: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Iisalmi, Kuopio, Varkaus
Norra Finlands skattebyrå: Brahestad, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Uleåborg
Centrala Finlands skattebyrå: Tammerfors, Tavastehus
Huvudstadsregionens skattebyrå: Helsingfors (Alexandersgatan 9)
Nylands skattebyrå: Träskända, Lojo, Borgå
Sydavästra Finlands skattebyrå: Salo, Åbo, Raumo, Björneborg

Skattebyråernas kontaktuppgifter

Kommer du att stanna permanent i Finland?

Om du stannar i Finland för över ett år, kommer magistreten att reda ut förutsättningarna för hemkommun samt avgör om det för dig också antecknas en hemkommun i befolkningsdatasystemet. (www.maistraatti.fi)

Mer information om beskattning

Arbetsgivaren kan beställa sina anställdas skattenummer hos Skatteförvaltningen

Skattenummer för flera arbetstagare

Arbetsgivaren kan beställa sina arbetstagares skattenummer centraliserat från Skatteförvaltningen genom att lämna in arbetstagarnas personbeteckningar till skattebyrån. Skatteförvaltningen skickar arbetstagarnas skattenummer sedan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ber samtidigt om registrering av de anställda i byggbranschens skattenummerregister.

Arbetsgivaren kan skicka begäran om skattenummer till Skatteförvaltningen också i de fall då arbetsgivaren redan har arbetstagarnas skattenummer men han eller hon vill att arbetstagarna införs i skattenummerregistret.

Anvisningar och postbeskrivning: arbetsgivarens skattenummerbegäran (på finska, työnantajan veronumeropyynnöt).

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats. På så sätt kan vi komma överens om hur vi ska gå tillväga i ärendet.

Du får en bekräftelse om att blanketten har skickats. Skatteförvaltningen kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Även studerande och lärare behöver ett skattenummer på byggarbetsplatsen

Studerande och lärare inom byggbranschen behöver ett skattenummer om de vistas på bygget. Skattenumret kan antecknas på skolans kort som då kan användas som personkort.

Skolan kan beställa skattenummer för studerandena

Skolan kan göra en lista över studerande som behöver ett skattenummer. Listan ska innehålla namnet och personbeteckningen på den studerande som ska ha ett skattenummer och dennes underskrift.

Av dokumentet ska också framgå vem av skolans anställda har befullmäktigats att på studerandes vägnar beställa skattenummer och be om registrering i skattenummerregistret för att uppgifterna om skattenummer ska kunna skickas till denna person med skolans adress.

 

Skattenummerregistret

Skattenumren av dem som arbetar på byggplatser kan antecknas i ett offentligt skattenummerregister för byggbranschen.Ordlista

De centralaste beskattningsbegreppen finns i ordlistan.

A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Y   Å   Ä   Ö

Sidan har uppdaterats senast 5.9.2016