Yritys työnantajana

Työnantajalla on erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia: työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa palkan perusteella työnantajan sosiaaliturvamaksun. Molemmat suoritukset tilitetään Verohallinnolle. Lisäksi työnantaja ottaa työntekijälle eläkevakuutuksen ja muut pakolliset vakuutukset.

Yritys työnantajana -sivuilla olevat ohjeet koskevat kaikkia työnantajana toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

Työstä maksettava korvaus

Toiselle tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä joko palkkaa tai yrittäjälle maksettavaa työkorvausta. Työstä maksettavan korvauksen laatu on tunnistettava, koska maksajan työnantajavelvollisuudet määräytyvät verotuksessa sen mukaan, kummasta on kyse.

Palkkaa on korvaus, joka on maksettu työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä. Lisäksi eräät ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan. Tällaisia ovat

 • kokouspalkkiot
 • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
 • hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio
 • toimitusjohtajan palkkio
 • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä
 • luottamustoimesta saatu korvaus.

Työnantaja voi antaa työntekijälle rahapalkan lisäksi myös palkkana pidettäviä luontoisetuja (esimerkiksi auto-, ravinto- ja puhelinetu).

Työkorvausta on työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettava korvaus, joka ei ole palkkaa.

On tärkeää tunnistaa tehdäänkö työtä työ- vai toimeksiantosuhteessa

Maksajan velvollisuuksien kannalta on tärkeää tunnistaa, tehdäänkö työtä työ- vai toimeksiantosuhteessa.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Näitä sopimustyyppejä koskevat tunnusmerkit on syytä ottaa jo sopimusta laadittaessa huomioon ja näin varmistaa, että sopimuksen tyyppi, sisältö ja tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ratkaistaan sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehtävällä kokonaisarviolla, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta.

Tarkempaa tietoa työsuhteen tunnistamisesta sekä palkan ja työkorvauksen eroista

Maksajan velvollisuudet

Palkan maksaja (työ- tai virkasuhde sekä erikseen palkaksi säädetyt suoritukset)

 • toimittaa ennakonpidätyksen
 • maksaa yleensä työnantajan sosiaaliturvamaksun
 • ottaa työntekijöille työeläkevakuutuksen
  • tiettyjen edellytysten täyttyessä vaaditaan myös tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus
 • antaa kausiveroilmoituksen
 • antaa vuosi-ilmoituksen
 • säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja ilmoittautuu Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Työkorvauksen maksaja (ei työsuhdetta)

 • toimittaa ennakonpidätyksen, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin
 • antaa kausiveroilmoituksen, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin
 • antaa vuosi-ilmoituksen, jos suorituksen saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Verohallinnon työnantajarekisteri

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Jos työnantaja maksaa säännöllisesti palkkoja, sen on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi. Työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan Y-lomakkeella. Lomakkeita saa osoitteesta www.ytj.fi.

Yritys on säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja,

 • jos se maksaa vakituisesti palkkaa kahdelle tai useammalle palkansaajalle tai
 • jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Ellei satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja itse halua, häntä ei merkitä työnantajarekisteriin.

Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, jos sillä on palveluksessaan

 • vain 1 vakituinen työntekijä tai
 • 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Verohallinnolle maksettavat ja ilmoitettavat työnantajasuoritukset

Työnantajan on tilitettävä ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut verotilille. Niistä on myös annettava kausiveroilmoitus ja vuosi-ilmoitus Verohallinnolle.

Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva ottamalla heille työeläkevakuutus.

Yrittäjän eläketurva

Yrittäjät huolehtivat omasta eläketurvastaan ottamalla eläkevakuutuksen.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 4.4.2016