Ennakkovero - yritykset ja yhteisöt

Ennakkoveroa maksetaan yrityksen tai yhteisön toiminnan tulon perusteella. Seuraa tulon määrää vuoden aikana. Korjaa ennakkoveron perusteena olevaa arviota tarvittaessa. 

Ennakkoveroa (ennakko) maksetaan etukäteen tulosta, jonka saat elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai muusta tulonhankkimistoiminnasta, kuten vuokraustoiminnasta. Ennakkoveroa maksetaan myös omaisuuden luovutusvoitosta. 

Uusi yritys tai yhteisö - näin haet ennakkoveroa

Kun aloitat yritystoimintaa, sinun täytyy arvioida yritystoiminnasta saatavien tulojen ja kulujen määrät. Ilmoittamiesi tietojen perusteella saat Verohallinnolta ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksua varten. Myös yhdistys ja säätiö maksavat toiminnastaan ennakkoveroa.

Verohallinto määrää ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakkoveron sen perusteella, kuinka suureksi yritys tai yhteisö on ennakkoverohakemuksessaan arvioinut ensimmäisen tilikauden liikevaihdon ja verotettavan tulon. Seuraa arvion toteutumista ja hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroon.

Hae ennakkoveroa

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja sekä maatalouden harjoittaja

Arvioi tulosi ja hae ennakkoveroa:

Ennakkoveroa voi hakea myös paperilomakkeella

Ennakkoveroon vaikuttavat myös muut kuin yritystoiminnasta saadut tulot, kuten palkat ja starttirahat. Ilmoita ennakkoveroa hakiessasi myös verovähennykset, koska nekin vaikuttavat ennakkoveroon.

Jos yritystoiminta on säännöllisesti kausiluontoista (esim. kesäkioskin pito tai hiihto-opetus), voit hakea ennakkoveroa niille kuukausille, joiden aikana ansaitset tulosi.

Tarkista maksettavan veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies

Arvioi tulosi ja hae ennakkoveroa:

Ennakkoveroa voi hakea myös paperilomakkeella

Ennakkovero lasketaan elinkeinoyhtymän yhtiömiehelle sen perusteella, kuinka suureksi hän on arvioinut verotettavan tulonsa ennakkoveroa hakiessaan.

Jos toiminta on pienimuotoista, elinkeinoyhtymän tulot ja kulut voidaan huomioida yhtiömiehen palkkatuloa koskevan verokortin ennakonpidätysprosentissa. Silloin sinun ei tarvitse hakea erikseen ennakkoveroa. Tarvitset kuitenkin uuden verokortin, jossa on huomioitu myös elinkeinoyhtymän tulot.

Tarkista maksettavan veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö

Hae ennakkoveroa paperilomakkeella (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017)

Uuden yhteisön ennakkoveron perusteena käytetään yhteisön arvioimaa verotettavan tulon määrää. Arvio verotettavasta tulosta riittää, eikä uuden yhteisön tarvitse lähettää lomakkeessa mainittuja liitteitä. Lomakkeeseen ei myöskään tarvitse merkitä arvioituja tuottoja ja kuluja. 

Näin haet ennakkoveroon muutosta

Ennakkoveron määrä perustuu arvioon verotettavasta tulosta. Jos tulot ja kulut muuttuvat, arviota pitää täsmentää. Seuraa vuoden aikana, kuinka hyvin arvio tuloksesta toteutuu. Jos lopullinen tulos tulee poikkeamaan arviostasi, sinun kannattaa hakea ennakkoveron määrään muutosta. Näin vältyt maksamasta jäännösveroa sekä mahdollista jäännösveron korkoa tai yhteisökorkoa.

Ennakkoveroa voidaan muuttaa myös Verohallinnon aloitteesta.

Aiempi ennakkoveropäätös ja aiemmat tilisiirtolomakkeet ovat voimassa siihen saakka, kunnes saat uuden korvaavan ennakkoveropäätöksen tilisiirtolomakkeineen.

Muuta ennakkoveroa

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies sekä maatalouden harjoittaja

Muuta ennakkoveroa (vero.fi/verokortti)

Ennakkoveron muutosta voi hakea myös paperilomakkeella

Hae ennakkoveron korottamista tai alentamista jo saman kalenterivuoden aikana, jolloin ennakkovero on määrätty, viimeistään marraskuun puolivälissä. Jos ennakkovero on aiheeton, se voidaan poistaa vielä seuraavan vuoden elokuun loppuun mennessä.

Tarkista maksettavan veron määrä laskurilla (vero.fi/verolaskuri).

Osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö

Muuta ennakkoveroa lomakkeella (Yhteisön ennakkoveron hakemus/muutos, 5017)

Hakemuksen voi lähettää myös sähköisesti, jos annat sen sähköisen veroilmoituksen liitteenä. Lisätietoa sähköisestä hakemuksesta

Hae ennakkoveron korottamista hyvissä ajoin, viimeistään kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Kun tilikausi on päättynyt, ennakkoveroa ei voida enää korottaa. Ennakkoveron korottamiseksi riittää arvio verotettavan tulon määrästä.

Jos haluat alentaa ennakkoveron määrää, tee hakemus viimeistään silloin, kun veroilmoitus on annettava eli neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Jos haluat poistaa ennakkoveron kokonaan, tee hakemus viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli kaksi kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Jos ennakkoveron määrää muutetaan kesken tilikauden, muutos kohdistetaan ensisijaisesti tilikauden jäljellä oleviin kuukausiin.

Ennakkoveron maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoverosta päätöksen ja tilisiirtolomakkeet. Maksa ennakkovero niiden mukaisesti. Ennakkoveron eräpäivä on kuukauden 23. päivä.

Jos tilisiirtolomakkeesi ovat kadonneet, voit tilata uudet tilisiirtolomakkeet ennakkoveron maksamista varten. 

Tilaa tilisiirtolomakkeet

Jos ennakkovero jää maksamatta, saat Verohallinnolta maksumuistutuksen maksamattomasta erästä. Maksa siinä tapauksessa ennakkovero maksumuistutuksen tietojen mukaan. Jos ennakkoveroa on määrätty liikaa, hae ennakkoveron määrään muutosta.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies sekä maatalouden harjoittaja: 

Lue lisää ennakkoveron maksamisesta

Osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö: 

Lue lisää yhteisöjen ennakkoveron maksamisesta

Maksoitko liian vähän ennakkoveroa?

Jos tilikauden tulos osoittaa, että etukäteen maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullista tuloveron määrää, voit maksaa puuttuvan osan oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksuna.

Jos puuttuvaa ennakkoveron määrää ei ole maksettu ennakon täydennysmaksuna, puuttuva osa tulee maksettavaksi jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverosta on lisäksi maksettava jäännösveron korkoa tai yhteisökorkoa.

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömies sekä maatalouden harjoittaja: 

Lue lisää:

Osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys ja säätiö: 

Lue lisää

Maksoitko liikaa ennakkoveroa?

Jos olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat veronpalautusta. 

Jos ennakkovero on määrätty liian suureksi, voit pyytää Verohallintoa alentamaan ennakkoveroa sen sijaan, että jättäisit ennakkoveron kokonaan maksamatta tai maksaisit ennakkoveroa vähemmän kuin on määrätty.

Lue lisää verojen palauttamisesta

Miten ennakkovero määräytyy?

Verohallinto määrää ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakkoveron sillä perusteella, kuinka suureksi yritys tai yhteisö on ennakkoverohakemuksessaan arvioinut ensimmäisen tilikauden verotettavan tulon. Uusi yhteisö voi ilmoittaa ennakkoverohakemuksessa arvion sekä ensimmäisen että toisen tilikauden verotettavasta tulosta. Kun yritystoiminta jatkuu, ennakkoveron perusteena käytetään viimeksi päättyneen verotuksen tulotietoja tai ennakkoperinnän muutoslaskennan tietoja. 

Verohallinto määrää ennakkoveron ja lähettää niistä vuosittain ennakkoveropäätöksen ja tilisiirtolomakkeet postitse. 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan sekä maatalousyrittäjän ennakkoveron määrään vaikuttavat elinkeinotoiminnan ja maatalouden verotettavan tuloksen lisäksi kaikki muut yrittäjän verovuoden tulot vähennyksineen. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen ennakkoveron määrään vaikuttavat yhtymästä saatavan tulo-osuuden lisäksi myös kaikki muut yhtiömiehen verovuoden tulot vähennyksineen. Jos toiminta on tappiollista, ennakkoveroa ei yleensä tarvitse maksaa. Siinä tapauksessa ennakkoveroon kannattaa hakea muutosta.

Osakeyhtiö ja osuuskunta maksavat tuloveroa 20 % verotettavasta tulostaan. Yhdistys ja säätiö maksavat tuloveroa sen mukaan onko kyseessä yleishyödyllinen vai muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö. Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tulosta 20 % ja kiinteistöstä tai maataloudesta saadusta veronalaisesta tulostaan 6,07 %. Muu kuin yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö maksaa tuloveroa koko toiminnastaan 20 %.  

Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoverosta yhteisölle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joiden mukaan verot maksetaan.

Yhteisön ennakon täydennysmaksun maksaminen

Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevan veron määrää, yhteisö voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua.

Yhteisön jäännösveron maksaminen

Jos yhteisö on maksanut liian vähän veroa ennakkoon, verot on maksettava jälkikäteen jäännösverona. Jäännösverosta on maksettava myös yhteisökorkoa.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2017