Ennakkovero - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on maksettava toiminnastaan etukäteen ennakkoveroa. Verohallinto määrää ennakkoveron (ennakko) tilikauden arvioidun verotettavan tulon perusteella ja sen on vastattava mahdollisimman tarkoin tilikauden lopullista veroa. Jos ennakko ei riitä kattamaan lopullista tuloveron määrää, yhdistyksen ja säätiön on maksettava puuttuva määrä jäännösverona. Yhdistys tai säätiö voi hakea ennakkoon muutosta.

Miten ennakkovero määräytyy?

Ennakko määrätään yleensä viimeksi päättyneessä verotuksessa vahvistetun verotettavan tulon perusteella. Kun päättyneen tilikauden lopullinen vero lasketaan, samalla tarkistetaan ja tarvittaessa korotetaan kuluvan tilikauden ennakkoa sekä määrätään ennakko seuraavalle tilikaudelle.

Esimerkki: Jos yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, verovuoden 2015 verotus päättyy eli verotus vahvistetaan 31.10.2016. Vahvistetun verotuksen perusteella määrätään ennakko verovuodelle 2017. Lisäksi voidaan tarkistaa kuluvan verovuoden 2016 ennakkoa.

Uuden yhdistyksen tai säätiön ensimmäisen ja toisen tilikauden ennakko määrätään sillä perusteella, mitä yhdistys tai säätiö on arvioinut verotettavaksi tuloksi lomakkeella Yhteisön ennakkoveron hakemus tai muutos.

Yhdistys tai säätiö voi hakea ennakon korottamista, alentamista tai koko ennakon poistamista, jos tilikauden aikana osoittautuu, että ennakon laskennan perusteena olevat tulotiedot eivät vastaa asiakkaan arviota verotettavan tulon määrästä. Tarkempaa tietoa ennakon muuttamisesta on sivun alareunassa kohdassa Ennakon muutokset - yhdistys ja säätiö.

Ennakkoveron määrä kannattaa tarkistaa

Yhdistysten ja säätiöiden ennakko maksuunpannaan ja luetaan hyväksi tilikausittain. Yhdistyksen ja säätiön kannattaa tarkistaa ennakkoveron oikea määrä viimeistään silloin, kun veroilmoitus on annettava. Jos tilikauden tulos osoittaa, että ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan lopullista tuloveron määrää, yhdistys tai säätiö voi oma-aloitteisesti maksaa puuttuvan määrän eli jäännösveron ennakon täydennysmaksuna.

Jos riittävä ennakon täydennysmaksu on maksettu viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä eli neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymiskuukauden lopusta, Verohallinto ei peri jäännösverolle yhteisökorkoa. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa erissä ja myöhemminkin kuin veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä, mutta tällöin Verohallinto perii asiakkaalta yhteisökorkoa. Tilikauden lopullisessa verotuksessa otetaan huomioon verojen ja maksujen suorituksena vain ne ennakot ja ennakon täydennysmaksut, jotka on maksettu viimeistään kuukautta ennen verotuksen päättymistä.

Esimerkki: Yhdistyksen tilikausi on päättynyt 31.12.2015. Täydennysmaksun voi maksaa ilman yhteisökorkoa viimeistään veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä 30.4.2016. Verovuodelle hyväksi luettavaa täydennysmaksua voi maksaa yhdeksän kuukauden ajan tilikauden päättymiskuukauden lopusta lukien eli viimeistään 30.9.2016.

Jos ennakko on määrätty liian suureksi, on erittäin tärkeää pyytää Verohallintoa alentamaan ennakkoa sen sijaan, että jättäisi veron kokonaan maksamatta tai maksaisi vähemmän kuin on määrätty. Tarkempaa tietoa ennakon viivästysseuraamuksista on sivun alareunassa kohdassa Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen.

Jos ennakkoveroa on maksettu liian vähän?

Jos yhdistys tai säätiö on maksanut ennakkoa liian vähän, eikä puuttuvaa ennakkoa ole maksettu täydennysmaksunakaan, se joutuu maksamaan puuttuvan osan jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösverolle on lisäksi maksettava yhteisökorkoa. Yhteisökorko ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Koronlasku alkaa veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavasta päivästä ja korkoa lasketaan jäännösveron eräpäivään asti. Jäännösvero ja yhteisökorko on maksettava yhdessä erässä. Eräpäivä on verotuksen päättymistä seuraavan kuukauden 25. päivä. Tarkempaa tietoa yhteisökorosta on sivun alareunassa kohdissa Yhteisön ennakon täydennysmaksun maksaminen ja Yhteisön jäännösveron maksaminen.

Jos ennakkoveroa on maksettu liikaa?

Jos yhdistys tai säätiö on maksanut ennakkoa liikaa, se saa veronpalautusta. Verohallinto maksaa veronpalautukselle yhteisökorkoa. Koronlasku alkaa veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää seuraavasta päivästä ja päättyy veronpalautuspäivää edeltävän kuukauden loppuun. Veronpalautus maksetaan yhdistykselle tai säätiölle verotuksen päättymiskuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 7. päivänä. Palautettava yhteisökorko ei ole veronalaista tuloa.

Ennakon muutokset - yhdistys ja säätiö

Jos ennakon laskennan perusteena olevat tulotiedot eivät vastaa asiakkaan arviota verotettavan tulon määrästä, asiakas voi hakea ennakkoon muutosta.

Yhteisöjen ennakkoveron maksaminen

Verohallinto lähettää ennakkoverosta yhteisölle päätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joiden mukaan verot maksetaan.

Yhteisön ennakon täydennysmaksun maksaminen

Jos ennakkoon maksetut verot eivät riitä kattamaan odotettavissa olevan veron määrää, yhteisö voi maksaa oma-aloitteisesti ennakon täydennysmaksua.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Yhdistys ja säätiö

Yhdistys harjoittaa päiväkotitoimintaa. Kaupunki on ostanut yhdistykseltä tehtäväänsä liittyviä päivähoitopalveluita, mutta yhdistys itse ei ole tuottanut niitä minkään lain velvoittamana. Yhdistyksen harjoittamaa päiväkotitoimintaa ei ole tuettu julkisin varoin, vaan kysymyksessä on kunnan ostama palvelusopimus. Päivähoitotoiminta ei ole olennaisesti alihintaista, vaan palvelut on pyritty hinnoittelemaan vähintään omakustannushintaan. Päiväkotitoimintaa harjoitetaan palkatulla henkilökunnalla, toiminta on suunnitelmallista, jatkuvaa ja ulospäin suuntautuvaa. Toimintaa harjoitetaan kilpailuolosuhteissa, koska päiväkotitoimintaa harjoittavat myös verollisesti toimivat yritykset. Edellä mainittujen seikkojen perusteella yhdistyksen harjoittaman päiväkotitoiminnan katsotaan täyttävän elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Kun yhdistyksen yleishyödyllisyyttä arvioidaan, kiinnitetään huomiota yhdistyksen sääntöihin ja tosiasialliseen toimintaan. Sekä sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan on täytettävä yleishyödyllisyyden edellytykset. Verohallinto arvioi yhteisön yleishyödyllisyyden aina kokonaisuuden perusteella. Verotuskäytännön mukaan yhteisöä, jonka tarkoituksena on sosiaalisen toiminnan harjoittaminen, ei pidetä yleishyödyllisenä, jos sen tosiasiallinen toiminta muodostuu yksinomaan elinkeinotoimintana pidettävästä sosiaalialan palvelutoiminnasta. Veroilmoitustietojen mukaan yhdistyksellä ei ole elinkeinotoimintana pidettävän päiväkotitoiminnan lisäksi muuta toimintaa. Näin ollen se ei ole toiminut tuloverolain (TVL) 22 §:n tarkoittamalla tavalla yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä. Nykyisen verotuskäytännön mukaan yhdistystä ei pidetä TVL 22 §:n mukaisena yleishyödyllisenä yhteisönä. Haluaisinkin tietää minkä vuoksi yhdistystä ei pidetä yleishyödyllisenä toimintana? Yhdistys ei itse pysty päättämään perimistään asiakasmaksuista, jolloin kilpailua muihin päiväkoteihin ei tule tapahtumaan. Budjetti pitää myös hyväksyä kaupungilla eikä voittoa saa tehdä yli tietyn rajan tai rahat täytyy palauttaa. Näin olleen omasta näkemyksestä päiväkodin on mahdoton harjoittaa elinkeinotoimintaa.

Yhdistysten ja säätiöiden palvelunumero
029 497 048

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 18.2.2016