Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Kuuluu kokonaisuuteen: Arvonlisäverotus

Yrityksen harjoittama vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja määräytyy 12 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihdon perusteella. Jos liikevaihto on enintään 10 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa), ei yritys ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Yritys voi kuitenkin halutessaan hakeutua alv-velvolliseksi.

Arvonlisäverotukseen liittyvä vähäisen liiketoiminnan alaraja nousee vuonna 2016. Muutos koskee tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Verovelvollisuuden uusi alaraja on 10 000 euroa. Aiempi raja oli 8 500 euroa. Tässä ohjeessa käytetään uutta rajaa.

Liikevaihtoa ja 10 000 euron rajan täyttymistä tarkastellaan aina 12 kuukauden mittaisen tilikauden ajalta. Jos yrityksen tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on tilikauden liikevaihto muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Vähäisen liiketoiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittääkö myynti tilikauden aikana 10 000 euron rajan vai ei. 10 000 euron rajaa laskettaessa otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen verolliset myynnit sekä arvonlisäverolaissa mainitut verottomat myynnit, kuten vientimyynti ja yhteisömyynti. Käyttöomaisuuden myyntihintoja ei kuitenkaan lasketa mukaan.

Jos rajan arvioidaan ylittyvän, tulee yrityksen ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin Y-lomakkeella. Jos kyseessä on uusi yritys, on käytettävä perustamisilmoituslomaketta. Jos yrityksellä on jo Y-tunnus, käytetään muutosilmoituslomaketta.

Jos vähäisen toiminnan 10 000 euron raja ylittyy kesken tilikauden

Jos tilikauden myynnin on arvioitu jäävän alle 10 000 euron rajan, mutta myynti ylittääkin sen, on vero suoritettava koko tilikauden myynnistä. Kun rajan huomataan ylittyvän, on yrityksen ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Verohallinto rekisteröi alv-velvolliseksi takautuvasti tilikauden alusta. Jos verollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, alv-velvolliseksi rekisteröidään toiminnan aloittamispäivästä.

Takautuvan rekisteröinnin yhteydessä on maksettava arvonlisävero viivästyskorkoineen ja annettava kausiveroilmoitukset kohdekausittain. Määräpäivän jälkeen annetuista kausiveroilmoituksista menee myöhästymismaksu. Onkin hyvin tärkeää, että tilikauden myyntien määrä arvioidaan realistisesti, kun arvioidaan, ylittyykö 10 000 euron raja vai ei.

Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti

Halutessaan yritys voi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka tilikauden liikevaihto jäisi alle 10 000 euron. Vapaaehtoinen hakeutuminen voi olla perusteltua silloin, kun liiketoimintaan liittyy menoja, joihin sisältyy arvonlisävero. Arvonlisäverovelvolliseksi hakeudutaan Y-lomakkeella. Hakeutuja merkitään alv-verovelvolliseksi aikaisintaan perustamisilmoituksen tai muutosilmoituksen saapumispäivästä lähtien.

Alv-velvolliseksi voidaan merkitä vain yritys, jonka toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Liiketoimintana pidetään ansiotarkoituksessa tapahtuvaa, jatkuvaa, ulospäin suuntautuvaa ja itsenäistä toimintaa, johon sisältyy tavanomainen yrittäjäriski.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistaminen

Arvonlisäverollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä viipymättä ilmoitus Verohallinnolle yritysmuodon mukaan joko Y4-lomakkeella tai Y6-lomakkeella. Verohallinto voi poistaa ilmoituksen tekijän arvonlisäverovelvollisten rekisteristä aikaisintaan ilmoituksen saapumispäivästä lähtien. Tämä koskee myös niitä verovelvollisia, jotka ovat arvioineet tilikauden liikevaihtonsa ylittävän 10 000 euron rajan mutta joiden liikevaihto jääkin rajan alle.

Lue lisää sivultaSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2014