Arvonlisäverotus - yhdistys ja säätiö

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Arvonlisäverotukseen liittyvä vähäisen liiketoiminnan alaraja ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousevat vuonna 2016. Muutokset koskevat tilikausia, jotka alkavat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Verovelvollisuuden uusi alaraja on 10 000 euroa (aiempi raja oli 8 500 euroa) ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa (aiempi raja oli 22 500 euroa).

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Kun verovelvollinen hankkii tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten, hän saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron omien myyntiensä arvonlisäverosta. Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Yleishyödyllinen toiminta on arvonlisäverotonta

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei ole arvonlisäverovelvollinen sellaisesta toiminnasta, joka liittyy yleishyödylliseen tarkoitukseen. Silloin tavaran tai palvelun hintaan ei lisätä arvonlisäveroa. Yhdistys tai säätiö ei voi tällöin toisaalta myöskään vähentää ostoihinsa sisältyvää arvonlisäveroa.

Toiminnan yleishyödyllisyyttä arvioidaan tuloverolain säännösten pohjalta.

Lue lisää yleishyödyllisyydestä

Yleishyödyllinen yhteisö on kuitenkin arvonlisäverovelvollinen tietyistä toiminnoista: 

  • toiminnasta, jota pidetään tuloverotuksessa veronalaisena elinkeinotoimintana. Vähäinen toiminta (tilikauden liikevaihto alle 10 000 euroa / 31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa) on kuitenkin rajattu arvonlisäverotuksen ulkopuolelle.
  • tarjoilupalvelun ottamisesta omaan käyttöön.
  • kiinteistöhallintapalvelun ottamisesta omaan käyttöön.

Arvonlisäverollisesta toiminnasta on rekisteröidyttävä

Arvonlisäverollista tavaroiden tai palvelujen myyntiä harjoittavan yhdistyksen tai säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos yhdistyksen tai säätiön liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Yhdistys tai säätiö voi silloinkin halutessaan hakeutua rekisteriin, jos myynti tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yleishyödyllinen yhteisö voi hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, vaikka se ei harjoita veronalaista elinkeinotoimintaa. Sen harjoittaman toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Hakeutumisen kohteena oleva toiminta pitää voida luontevasti erottaa sen muusta toiminnasta. Hakeutumista ei silloin uloteta koskemaan hakijan muita hakeutumisen kohteena olevasta toiminnasta täysin erillisiä toimintoja. Metsän omistaminen ja siihen liittyvä liiketoiminta voi tyypillisesti olla toimintaa, josta voi hakeutua erikseen arvonlisäverovelvolliseksi.

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin arvonlisäverolaissa erikseen mainittuja toimintoja, esimerkiksi kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yhdistys tai säätiö myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluita, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Arvonlisäveron määrä

Myyjä saa selville tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän, kun hän kertoo veron perusteen tuotteen verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Lue lisää arvonlisäveron määrän laskemisesta

Tavaroiden ja palveluiden verokannat

yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut  24 %
alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut  14%
alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset  10 %

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yhdistyksen tai säätiön on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut on hoidettava yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Tilitettävän veron määrä lasketaan vähentämällä kohdekauden myyntien verosta saman kohdekauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero.

Lue lisää kausiveroilmoituksen antamisesta

Lue lisää verojen maksamisesta verotilille

Lue lisää ilmoitus- ja maksujaksoista

Jos arvonlisäverovelvollisen yhdistyksen tai säätiön toiminta on pienimuotoista, eli sen tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 22 500 euroa), se voi saada huojennusta (alarajahuojennusta) maksettavasta arvonlisäverosta.

Tilikauden aikana kausiveroilmoitukset annetaan ja arvonlisävero maksetaan normaalisti. Verovelvollinen laskee itse huojennukseen oikeuttavan veron määrän ja ilmoittaa tiedot tilikauden viimeisen kuukauden tai kalenterivuoden viimeisen kohdekauden kausiveroilmoituksella.

Lue lisää arvonlisäveron alarajahuojennuksesta

Ostajalle on annettava lasku

Arvonlisäverovelvollisen myyjän on yleensä annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät.

Verovelvollisen ostajan vähennysoikeuden edellytyksenä on, että hänellä on ostamastaan tavarasta tai palvelusta verovelvollisen myyjän antama arvonlisäverolain vaatimusten mukainen lasku tai muu laskuna toimiva tosite.

Lue lisää laskutusvaatimuksista arvonlisäverotuksessa

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Miten arvonlisäveron määrä lasketaan?

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saa selville, kun veron peruste kerrotaan voimassa olevalla verokannalla.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittava yritys saa vähentää toiselta verovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron.

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja on 10 000 euron vuosittainen liikevaihto.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus - yhdistys ja säätiö

Yhdistykselle ja säätiölle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun hän ei lain mukaan olisi alv-velvollinen.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön.

Arvonlisäverollisen toiminnan lopettaminen - yhdistys ja säätiö

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä lopettamisilmoitus Verohallinnolle.

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Yhdistys ja säätiö

Muualla verkossa

Arvonlisäverotuksen palvelunumero
029 497 014 (Tmi, Ay, Ky)
029 497 008 (Oy, yhdistys)

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2015