Siirtohinnoittelu

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan hinnoittelua samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa. Siirtohinnoittelussa verotuksellisen arvioinnin kohteena ovat lähtökohtaisesti kaikki konserniyhtiöiden väliset liiketoimet, esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen kauppa, korvaus aineettoman omaisuuden hyödyntämisestä sekä rahoitus.

Tietoa kansainvälistyville yrityksille

Näillä sivuilla esitetty tieto on suunnattu ennen kaikkea kansainvälistymisvaiheessa oleville suomalaisyrityksille, joilla ei ole vielä merkittävästi kokemusta siirtohinnoitteluun liittyvissä asioissa. Tavoitteena on auttaa yrityksiä havaitsemaan, mitä siirtohinnoitteluun liittyviä asioita niiden tulisi huomioida omassa toiminnassaan. Siirtohinnoitteluun liittyvien kysymysten arviointi on kuitenkin aina vahvasti sidoksissa yrityksen liiketoimintaan ja tapauskohtaisiin olosuhteisiin.

Siirtohinnoittelun on oltava markkinaehtoista

Koska konserniyhtiöt ovat osa samaa kokonaisuutta, konsernin sisäisten liiketoimien ehdot eivät yleensä määräydy normaalin markkinakäyttäytymisen mukaisesti. Erilaisten liiketoimien hinnan ja muiden ehtojen asettaminen tapahtuu usein keskitetysti. Konsernin sisäisten liiketoimien ehtojen on kuitenkin oltava markkinaehtoisia. Konsernin sisäisissä liiketoimissa on siis käytettävä vastaavia hinnoittelu- ja muita ehtoja kuin sellaisissa liiketoimissa, jotka tehtäisiin samanlaisissa olosuhteissa riippumattomien yritysten välillä. Markkinaehtoperiaatteen noudattamisella pyritään siihen, että tulo kertyy ja vero maksetaan oikeassa valtiossa.

Markkinaehtoperiaatetta on noudatettava myös yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisissä toimissa. Näin ollen kaikki Verohallinnon siirtohinnoitteluun liittyvät ohjeet koskevat lähtökohtaisesti konserniyritysten välisten liiketoimien lisäksi yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisiä toimia.

Konserniyhtiöiden välisessä kaupanteossa ei sinänsä ole välttämätöntä määrittää yhtiöiden välistä hintaa samalla menetelmällä, jolla markkinaehtoisuutta arvioidaan verotusta varten. Verotusta varten yrityksen on kuitenkin hyväksyttyjä menetelmiä soveltamalla pystyttävä osoittamaan, että konsernissa käytetyt hinnat vastaavat riippumattomien osapuolten välisiä hintoja ja muita ehtoja. Siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden todentamiseksi on käytettävissä useita erilaisia menetelmiä, joita on kuvattu OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa. OECD:n ohjeet ovat kansainvälisesti hyväksytty, tärkeä tulkintalähde markkinaehtoperiaatteen soveltamisessa.

Tutustu tarkemmin OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin (www.oecd.org)

Konserniyhtiöitä arvioidaan verotuksessa erillisyhtiöperiaatteen mukaan

Markkinaehtoperiaatteen kulmakivi on erillisyhtiöperiaate. Erillisyhtiöperiaatteen mukaan konserniyhtiöitä arvioidaan verotuksessa kuin ne olisivat itsenäisiä yhtiöitä.

Ota yhteyttä Verohallintoon siirtohinnoitteluasioissa

Verohallinto suosittelee, että yritykset ottaisivat aktiivisesti yhteyttä Verohallintoon aina, kun esiin nousee siirtohinnoittelukysymyksiä, joissa yritys kaipaa tukea. Yhteydenottopyynnön tai kysymyksiä voi lähettää Verohallinnon sähköpostiosoitteeseen siirtohinnoittelu(at)vero.fi. Edellä mainittu sähköpostiyhteys ei ole suojattu sähköpostiyhteys. Suojatun sähköpostiyhteyden käyttöä voi pyytää sähköpostilla ennen varsinaisen sähköpostikirjeenvaihdon aloittamista. Verohallinnon Konserniverokeskukseen sijoitettu siirtohinnoitteluyksikkö vastaa yritysten siirtohinnoitteluun liittyviin kysymyksiin.

Maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta

Vuoden 2017 alusta kansainvälisten konsernien tulee antaa maakohtainen raportti ja ilmoitus selvitysvelvollisuudesta. Nämä tulee antaa Verohallinnolle sähköisesti. Raportointivelvollisuus koskee jo 1.1.2016 alkaneita tilikausia.

Tavarakaupan siirtohinnoittelu

Tavarakaupan siirtohinnoittelun keskeisin tavoite on varmistua siitä, että konsernin myyntiyhtiölle ja konsernin valmistusyhtiölle kertyy vastaava voitto, joka kertyisi riippumattomalle yhtiölle vastaavassa tilanteessa.

Palvelukaupan siirtohinnoittelu

Palvelukaupan siirtohinnoittelun keskeisin tavoite on varmistua siitä, että konserniyhtiöille kertyy vastaava voitto, joka kertyisi riippumattomille yhtiöille vastaavassa tilanteessa.

Valmistustoiminnan siirtohinnoittelu

Valmistustoiminnan siirtohinnoittelun keskeisin tavoite on varmistua siitä, että konserniyhtiöille kertyy vastaava voitto, joka kertyisi riippumattomille yhtiöille vastaavassa tilanteessa.

Konsernin sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu

Konsernin sisäiset rahoitustapahtumat ovat olennainen osa kansainvälisten yritysten toimintaa. Sovellettavien ehtojen tulee vastata ehtoja, joista toisistaan riippumattomat osapuolet olisivat sopineet ja rahoittajan tulee saada sijoitukselleen markkinaehtoinen tuotto.

Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelu

Aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelussa pyritään tapauskohtaisesti määrittämään liiketoimelle markkinaehtoinen hinta ottaen huomioon aineettoman omaisuuden erityispiirteet.

Siirtohinnoittelu liiketoiminnan muutostilanteissa

Muutostilanteissa osapuolten välillä voi siirtyä sellaista arvokasta omaisuutta, josta toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi maksettu korvaus. On tarpeen arvioida myös osapuolten välisiä liiketoimia muutosta seuranneessa uudessa asetelmassa.

Siirtohinnoitteluasioiden neuvonta ja menettely

Konserniverokeskuksen siirtohinnoitteluyksikkö opastaa Verohallinnon asiakkaita siirtohinnoittelukysymyksissä sekä antaa tietoa ja tukea niihin liittyvissä menettelyissä. Siirtohinnoitteluasioissa kannattaa kysyä Verohallinnolta neuvoa jo ennakolta.

Siirtohinnoittelun dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentoinnin tarkoitus on osoittaa etuyhteysosapuolten välisten liiketoimien markkinaehtoisuus.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 29.3.2016