Veroilmoituksen antaminen - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Kuuluu kokonaisuuteen: Veroilmoitus

Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen ei tarvitse antaa veroilmoitusta tiettyjen edellytysten täyttyessä. Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on kuitenkin aina annettava veroilmoitus.

Ei-keskinäisen kiinteistöyhtiön on aina annettava veroilmoitus

Kiinteistöyhtiön, jonka osakkeet yhtiöjärjestyksen mukaan eivät oikeuta minkään tietyn huonetilan hallintaan (ns. ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö), on aina annettava veroilmoitus. Tiedot ilmoitetaan veroilmoituksella 6B.

Esimerkki:

Yhteisöillä voi olla elinkeinotoiminnan tulolähteen lisäksi ns. henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, esimerkiksi huoneiston tai kiinteistön vuokratuloja, jos huoneisto tai kiinteistö on vuokrattu ulkopuoliselle.

6B-veroilmoituksen paperilla antavat yhteisöt laskevat henkilökohtaisen tulolähteen tuloksen ensin lomakkeella 7A. Tuottojen ja kulujen yhteismäärät siirretään lomakkeelle 6B. Lomakkeelle 6B merkitään tällöin vain veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten kulujen yhteismäärät.

Jos yhteisöllä on vain henkilökohtaisen tulolähteen tuloja, ei 6B-lomakkeen tuloverolaskelmalla ilmoiteta muita tietoja (6B-lomakkeen sivut 2–3).

Muiden asunto- ja kiinteistöyhteisöjen ilmoittamisvelvollisuutta on rajoitettu

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, asunto-osuuskunnan ja muun yhteisön, jonka osakkeet tai osuudet oikeuttavat määrätyn huoneiston hallintaan, ei tietyissä tilanteissa tarvitse antaa veroilmoitusta. Veroilmoitusta ei tarvitse antaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Asunto- tai kiinteistöyhteisössä jokainen osake tai osuus yksin tai toisten osakkeiden kanssa oikeuttaa vain vakituiseen asuinkäyttöön tarkoitetun huoneiston tai asumiseen liittyvän tilan hallintaan (asumiseen liittyvä tila tarkoittaa esim. autotallia, jonka hallintaan oikeuttavat osakkeet asukas omistaa). Vaikka yhteisön omistamassa rakennuksessa olisi myös muuhun kuin vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja asumiseen liittyviä tiloja, veroilmoitusta ei tarvitse antaa, kunhan näihin tiloihin oikeuttavat osakkeet ovat muun kuin asunto- tai kiinteistöyhteisön hallinnassa.
   
 2. Asunto- tai kiinteistöyhteisö on saanut vain yhtiövastikkeita, käyttökorvauksia (esim. autopaikkojen vuokria) tai rahoitustuottoja, ja rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on enintään 5 000 euroa. Huom! Rahoitustuottojen määrää laskettaessa ei oteta huomioon pääomavastikkeita.
   
 3. Verotettava tulo edellisten vuosien tappioiden vähentämisen jälkeen on alle 30 euroa. Asunto- tai kiinteistöyhteisö vähentää itse tappioitaan ja tarkistaa, että verotettava tulo on alle 30 euroa.
   
 4. Kyseessä ei ole yhtiön ensimmäinen tilikausi.

Veroilmoitus voidaan jättää antamatta vain, jos kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Vaikka asunto- tai kiinteistöyhteisön ei tarvitsisikaan antaa veroilmoitusta, se on kuitenkin aina kirjanpitovelvollinen.

Asunto- tai kiinteistöyhteisön ei tarvitse antaa veroilmoitusta verovuoden tappion vahvistamista varten, jos ilmoitusta ei muutoin tarvitse antaa. Tappio voidaan ottaa myöhemmin huomioon, vaikka sitä ei olisikaan erikseen vahvistettu. Veroilmoitusta ei myöskään tarvitse antaa pelkästään asuintalovarauksen muodostamisen tai käyttämisen vuoksi.

Milloin asunto- tai kiinteistöyhteisön on annettava veroilmoitus?

Veroilmoitus 4 on annettava esimerkiksi, jos

 • yhtiössä on liike- tai konttorihuoneistoja tai ulkopuolisille vuokrattuja varastoja, joihin oikeuttavat osakkeet ovat yhtiön hallinnassa
 • yhtiö on saanut myyntituloja esim. maa-alueiden tai rakennusten myynnistä
 • yhtiö on saanut vuokratuloja
 • yhteisön saamien rahoitustuottojen yhteenlaskettu määrä on yli 5 000 euroa
 • yhtiön verotettava tulo on 30 euroa tai enemmän
 • kyseessä on yhtiön ensimmäinen tilikausi.

Jos asunto- tai kiinteistöyhteisön on jonakin vuonna annettava veroilmoitus, siihen on liitettävä jäljennökset tulolaskelmasta ja taseesta myös niiltä aikaisemmilta tilikausilta, joilta ilmoitusta ei ole annettu. Ei kuitenkaan pidemmältä ajalta kuin viideltä verovuotta edeltäneeltä tilikaudelta. Yhteisön on tällöin syytä liittää mukaan myös oma laskelmansa siitä, miten tappioita on vähennetty. Tiedot annetaan veroilmoituksen 4 liitteenä.

Veroilmoitus voidaan antaa sähköisesti

Verohallinto käsittelee yhteisöjen veroilmoitukset sähköisessä muodossa. Tämän vuoksi Verohallinto suosittelee, että veroilmoitus annetaan sähköisesti verkkolomakkeella tai taloushallinto-ohjelman tuottamana tiedostona. Veroilmoituksen antamista varten tarvitaan Katso-tunniste, jolla kirjaudutaan sähköisiin asiointipalveluihin.

Paperilla annetut veroilmoitukset muunnetaan Verohallinnossa sähköiseen muotoon. Lomakkeen kenttiin merkityt tiedot tunnistetaan koneellisesti. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että paperilla ilmoittavat noudattavat veroilmoituksen 4 täyttöohjeita.

Tarkempaa tietoa veroilmoituksen antamisesta on veroilmoituksen 4 täyttöohjeen lisäksi seuraavilla sivuilla:

Isännöitsijä ilmoittaa vastikkeettomat omistajanvaihdokset kuukausittain

Vuodesta 2016 alkaen isännöitsijä ilmoittaa Verohallinnolle vain vastikkeettomat omistajanvaihdokset taloyhtiössä eikä esitäytettyä lomaketta 102 lähetetä enää tarkistettavaksi. Vastikkeettomalla omistajanvaihdoksella tarkoitetaan ositukseen, perinnönjakoon, testamenttiin tai lahjaan perustuvia omistajanvaihdoksia.

Isännöitsijä ilmoittaa tiedot kuukausittain, viimeistään osakeluetteloon merkitsemistä seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi jos tieto merkitään osakeluetteloon 15.8.2016, ilmoitetaan omistajanvaihdos Verohallinnolle viimeistään 30.9.2016.

Asioi verkossa

Ilmoitus omistajanvaihdoksista asuntoyhteisössä (www.suomi.fi)

Jos ilmoitat verkossa, saantoasiakirjaa (esim. perinnönjakokirjaa tai osituskirjaa) ei tarvitse liittää ilmoitukseen.

Tiedot voi ilmoittaa myös paperilomakkeella (Ilmoitus omistajavaihdoksista asuntoyhteisössä, lomake 3072). Paperilomakkeeseen on liitettävä kopiot saantoasiakirjoista. Lähetä ilmoitus ja liitteet osoitteeseen:
Pääkaupunkiseudun verotoimisto
PL 400
00052 VERO 

Veroilmoitus 4 sähköisesti - asunto- ja kiinteistöyhteisö

Veroilmoituksen liitelomakkeineen voi antaa sähköisesti. Sähköisen veroilmoituksen lähettäjä saa vastaanottokuittauksen.

Verohallinto toimittaa kaikki rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot suoraan kaupparekisteriin

Verohallinto toimittaa kaikki yhteisöjen veroilmoitusten liitteenä annetut rekisteröitäväksi säädetyt tilinpäätöstiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Talon rakentaminen asunto-osakeyhtiömuodossa

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö on arvonlisäverovelvollinen, jos se maksaa teettämästään työstä palkkoja yli 50 000 euroa kalenterivuodessa.


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Osakeyhtiö ja osuuskunta

Palvelunumerot

Tuloverotus ja rekisteröinti: Osakeyhtiöt 029 497 006
Arvonlisäverotus 029 497 008
OmaVero 029 497 060

Katso-tunnistautumisen palvelunumero
029 497 040

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 1.6.2016