Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Osakeyhtiö ja osuuskunta > Tuloverotus > Kirjanpito ja tilintarkastus - osakeyhtiö ja osuuskunta

Kirjanpito ja tilintarkastus - osakeyhtiö ja osuuskunta

Kuuluu kokonaisuuteen: Tuloverotus

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat aina kirjanpitovelvollisia toiminnan luonteesta riippumatta. Kirjanpidon päätehtäviä ovat toiminnan tuloksen laskeminen, yrityksen ja sen omistajien rahavirtojen erillään pitäminen sekä tiedonanto yrityksen tilasta. 

Verotus perustuu kirjanpitoon

Yritysten verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan myyntitulojen perusteella ja tuloveroa kirjanpidon osoittamasta tuloksesta. Koska kirjanpidon ja verotuksen säädökset poikkeavat toisistaan, verotusta ei voida toimittaa suoraan kirjanpidon pohjalta vaan kirjanpidon osoittamaan tulokseen on tehtävä verolainsäädännön edellyttämät oikaisut.

Kahdenkertainen kirjanpito ja tositteet

Kirjanpito kuvaa yrityksen rahaliikennettä rekisteröimällä yrityksen rahan käytön ja rahan lähteet. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.

Kahdenkertaisessa eli suoriteperusteisessa kirjanpidossa jokainen liiketapahtuma kirjataan aina kahdelle tilille, toisen tilin debetpuolelle ja toisen kreditpuolelle. Periaatteena on, että kirjauksen debetpuoli yhteensä on yhtä suuri kuin kirjauksen kreditpuoli. Kirjanpidon perusteella osakeyhtiö ja osuuskunta laatii tilikauden tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen ja tase-erittelyineen.

Kirjausten perusteena olevien tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä. Käteismaksut tulee kirjata päivittäin. Muut kirjaukset saa tehdä kuukausittain tai muulla vastaavalla jaksotuksella viimeistään neljän kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi. Niitä ei saa poistaa eikä tehdä epäselväksi. Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitokirjat (esimerkiksi tasekirja, tase-erittelyt ja pääkirjat) sekä käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.Tilikauden tositteet sekä muu mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt. 

Tilintarkastus

Pienillä yhtiöillä ja osuuskunnilla ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta.  Tilintarkastusta ei tarvitse suorittaa, jos yhtiö täyttää tilintarkastuslaissa annetut pienyhtiön rajat. Tilintarkastus on sen sijaan suoritettava, jos pienyhtiön rajat ylittyvät tai jos yhtiöjärjestyksessä edellytetään yhden tai useamman tilintarkastajan valintaa. Osakeyhtiön perustamisasiakirjoissa ei tarvitse määrätä tilintarkastajista.

Tarkempaa tietoa esimerkiksi pienyhtiön rajoista on sivulla Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 21.1.2011