Tuloverotus - osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat itsenäisiä verovelvollisia, joiden saama tulo verotetaan osakeyhtiön ja osuuskunnan tulona. Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotus ei vaikuta yksittäisen osakkaan tai osuuskunnan jäsenen verotukseen. Yhteisöjen tuloveroprosentti on 20 prosenttia.

Osakeyhtiön ja osuuskunnan verotettava tulo lasketaan siten, että veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on verotettavaa tuloa. Jos taas menot ovat suuremmat, yritykselle syntyy tappiota. Verotettavan tulon laskeminen perustuu kirjanpitoon, mutta kirjanpidon ja verotuksen eroavaisuuksien vuoksi verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon tuloksesta.

Osakeyhtiön tuloverotus

Tulolähteiden merkitys

Osakeyhtiöllä voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotulolähde, maatalouden tulolähde sekä henkilökohtainen tulolähde. Henkilökohtainen tulolähde voi muodostua esimerkiksi ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, joka ei liity elinkeinotoimintaan.

Osakeyhtiön kunkin tulolähteen verotettava tulo lasketaan erikseen siten, että verovuoden tulosta vähennetään aikaisemmilta verovuosilta vahvistetut saman tulolähteen tappiot. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan yhteen ja yhteismäärästä lasketaan yhteisön tulovero.

Esimerkki:

Yhteisöillä voi olla elinkeinotoiminnan tulolähteen lisäksi ns. henkilökohtaisen tulolähteen tuloa, esimerkiksi huoneiston tai kiinteistön vuokratuloja, jos huoneisto tai kiinteistö on vuokrattu ulkopuoliselle.

6B-veroilmoituksen paperilla antavat yhteisöt laskevat henkilökohtaisen tulolähteen tuloksen ensin lomakkeella 7A. Tuottojen ja kulujen yhteismäärät siirretään lomakkeelle 6B. Lomakkeelle 6B merkitään tällöin vain veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten kulujen yhteismäärät.

Jos yhteisöllä on vain henkilökohtaisen tulolähteen tuloja, ei 6B-lomakkeen tuloverolaskelmalla ilmoiteta muita tietoja (6B-lomakkeen sivut 2–3).

Tappiot voi vähentää

Osakeyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot vähennetään 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kun tuloa syntyy. Tappiot vähennetään sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet.

Yhtiö menettää tappion vähentämisoikeuden, jos sen osakkeista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ja vaihdos on tapahtunut muuten kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappion vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta.

Osakeyhtiön osakas

Osakeyhtiön osakkaita verotetaan vasta sitten, kun he nostavat tuloa osakeyhtiöstä esimerkiksi palkkana tai osinkona. Osingon jakaminen ei aiheuta veroseuraamuksia osinkoa jakavalle yhtiölle. Osakkaat eivät voi tehdä verovapaita yksityisottoja osakeyhtiön varoista.

Nettovarallisuus

Osakeyhtiön nettovarallisuus saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat. Osakeyhtiön nettovarallisuuteen lasketaan mukaan yhtiön kaikkien eri tulolähteiden varat ja velat: myös yhtiön maatalouden tulolähteeseen ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva varallisuus ja velat.

Varoja ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus. Varoihin ei lueta laskennallisia verosaamisia eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa.

Velkoja ovat erät, jotka on merkitty taseen vastattaviin vieraaseen pääomaan. Velkaa on myös pääomalaina silloin, kun se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa. Velkana ei pidetä laskennallisia verovelkoja.

Nettovarallisuuden perusteella lasketaan sekä osakkeen matemaattinen arvo että vertailuarvo. Kun vertailuarvoa lasketaan, yhtiön nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Vertailuarvo voi olla enintään 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vertailuarvo. Tieto muun kuin julkisesti noteeratun osakkeen vertailuarvosta on verotuksessa julkinen tieto. Osakkeen vertailuarvot ovat sivulla Muut julkiset tiedot. 

Osakkeen matemaattinen arvo

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan siten, että yhtiön tarkistettu nettovarallisuus jaetaan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Matemaattisen arvon laskenta perustuu tarkistettuun nettovarallisuuteen, joka on laskettu yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaan.Tämä verovuoden matemaattinen arvo on perusteena, kun saman verovuoden aikana saatu osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon.

Esimerkiksi 31.5.2014 päättyneen tilikauden perusteella lasketaan matemaattinen arvo verovuodelle 2015. Tämän arvon perusteella määräytyy osakkaan vuonna 2015 saaman osingon verovapaa osuus sekä pääomatulona ja ansiotulona verotettava osuus.

Yrittäjäosakkaan osakkeiden matemaattista arvoa oikaistaan ennen osinkojen jakamista pääomatulo- ja ansiotulo-osinkoihin. Osakkeiden arvosta vähennetään yrittäjäosakkaan tai hänen perheensä yhtiöstä ottama osakaslaina sekä osakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen asunnon arvo, jos asunto kuuluu yhtiön varoihin.

Yrittäjäosakas määritellään eri tavoin sen mukaan, kummasta vähennettävästä erästä on kyse. Osakaslaina vähennetään osakkeiden arvosta, kun osakas tai hänen perheensä omistaa vähintään 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Asunnon arvon vähentämistilanteessa yrittäjäosakkaasta on kyse, kun osakas ei työntekijäin eläkelain mukaan ole työsuhteessa osinkoa jakavaan yhtiöön.

Osuuskunnan tuloverotus

Osuuskuntaa verotetaan erillisenä verovelvollisena osakeyhtiön tavoin, jos se on merkitty kaupparekisteriin ennen tilikauden päättymistä.

Rekisteröimätöntä osuuskuntaa verotetaan samalla tavoin kuin elinkeinoyhtymää. Lisätietoa elinkeinoyhtymän verotuksesta on sivulla Tuloverotus - avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Osuuskunnalla voi olla eri tulolähteitä

Myös osuuskunnalla voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotulonlähde, maatalouden tulonlähde sekä henkilökohtainen tulonlähde.

Tappiot voi vähentää

Vahvistetut tappiot voi vähentää saman tulolähteen tuloksesta 10 seuraavan verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.

Osuuskunta menettää tappion vähentämisoikeuden, jos tappiovuoden aikana tai sen jälkeen

  • yli puolet osuuskunnan osuuksista on vaihtanut omistajaa muuten kuin perinnön tai testamentin kautta tai
  • yli puolet osuuskunnan jäsenistä on vaihtunut.

Tappionvähentämisoikeus menetetään silloinkin, kun osuuskunnan uusi jäsen merkitsee enemmän uusia osuuksia kuin mitä entisillä jäsenillä on ollut yhteensä huolimatta siitä, että uusi jäsen saisi vain yhden äänen.

Lisätietoa osuuskuntien verotuksesta on Verohallinnon ohjeessa Osuuskuntien verotuksesta (Dnro 983/345/2006, 14.6.2006)

Kirjanpito ja tilintarkastus – osakeyhtiö ja osuuskunta

Osakeyhtiö ja osuuskunta ovat aina kirjanpitovelvollisia toiminnan luonteesta riippumatta. Osakeyhtiön ja osuuskunnan on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2015