Verotili-palvelu ja kausiveroilmoitus ovat poistuneet käytöstä vuoden 2017 alusta.

Ilmoitukset arvonlisäverosta, työnantajasuorituksista sekä muista oma-aloitteisista veroista on annettava verkossa esimerkiksi OmaVero-palvelussa.

Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja > Yritys työnantajana

Yritys työnantajana

Työnantajalla on erilaisia palkanmaksuun liittyviä velvollisuuksia: työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen ja maksaa palkan perusteella työnantajan sairausvakuutusmaksun (aiemmin sosiaaliturvamaksu). Molemmat suoritukset tilitetään Verohallinnolle. Lisäksi työnantajan pitää ottaa työntekijälle eläkevakuutus ja muut pakolliset vakuutukset.

Yritys työnantajana -sivuilla olevat ohjeet koskevat kaikkia työnantajana toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.

Työstä maksettava korvaus

Toiselle tehdystä työstä maksettava korvaus on yleensä joko palkkaa tai yrittäjälle maksettavaa työkorvausta. Korvauksen laatu on tunnistettava, koska maksajan työnantajavelvollisuudet määräytyvät verotuksessa sen mukaan, kummasta on kyse.

Palkkaa on korvaus, joka on maksettu työ- ja virkasuhteessa tehdystä työstä. Lisäksi eräät seuraavat ennakkoperintälaissa luetellut palkkiot ovat palkkaa, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan:

 • kokouspalkkiot
 • henkilökohtaiset luento- ja esitelmäpalkkiot
 • hallintoelimen jäsenyydestä saatu palkkio
 • toimitusjohtajan palkkio
 • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehen nostama palkka sekä
 • luottamustoimesta saatu korvaus.

Työnantaja voi antaa työntekijälle rahapalkan lisäksi myös palkkana pidettäviä luontoisetuja (esimerkiksi auto-, ravinto- ja puhelinetu).

Työkorvausta on sellainen työstä, tehtävästä tai palveluksesta maksettava korvaus, joka ei ole palkkaa.

On tärkeää tunnistaa tehdäänkö työtä työ- vai toimeksiantosuhteessa

Maksajan velvollisuuksien kannalta on ratkaisevaa, tehdäänkö työtä työ- vai toimeksiantosuhteessa.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Jo sopimusta laadittaessa on syytä ottaa huomioon näiden sopimustyyppien tunnusmerkit ja varmistaa, että sopimuksen tyyppi ja sisältö sekä tosiasiallinen toiminta vastaavat osapuolten tarkoitusta. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa ratkaistaan sopimustyyppien tunnusmerkkien perusteella tehtävällä kokonaisarviolla, onko suoritus palkkaa vai työkorvausta.

Tarkempaa tietoa työsuhteen tunnistamisesta sekä palkan ja työkorvauksen eroista

Maksajan velvollisuudet

Palkan maksaja (työ- tai virkasuhde sekä erikseen palkaksi säädetyt suoritukset)

 • toimittaa ennakonpidätyksen
 • maksaa yleensä työnantajan sairausvakuutusmaksun
 • ottaa työntekijöille työeläkevakuutuksen
  • myös tapaturmavakuutus, työttömyysvakuutus ja ryhmähenkivakuutus, jos tietyt edellytykset täyttyvät
 • antaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoituksen)
 • antaa vuosi-ilmoituksen
 • säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja ilmoittautuu Verohallinnon työnantajarekisteriin.

Työkorvauksen maksaja (ei työsuhdetta)

Työkorvauksen maksaja (ei työsuhdetta) huolehtii seuraavista velvollisuuksista, ellei työkorvauksen saajaa ole merkitty ennakkoperintärekisteriin: 

 • toimittaa ennakonpidätyksen
 • antaa veroilmoituksen työnantajasuorituksista (aikaisemmin kausiveroilmoitus)
 • antaa vuosi-ilmoituksen.

Verohallinnon työnantajarekisteri

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Jos työnantaja maksaa säännöllisesti palkkoja, työnantajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin säännölliseksi työnantajaksi. Työnantajarekisteriin ilmoittaudutaan joko verkossa yritys- ja yhteisötietojärjestelmän verkkopalvelussa (ytj.fi) tai Y-lomakkeella. Yritysten rekisteritiedot voi myös tarkistaa YTJ-yrityshausta (ytj.fi). Palvelu on maksuton. Tietoja voi hakea joko yrityksen nimellä tai Y-tunnuksella.

Yritys on säännöllinen työnantaja,

 • jos se maksaa vakituisesti palkkaa vähintään 2 tai useammalle palkansaajalle tai
 • jos se maksaa palkkaa samanaikaisesti vähintään 6 palkansaajalle, vaikka heidän työsuhteensa ovat tilapäisiä ja tarkoitettu lyhytaikaisiksi.

Ellei satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja itse halua, häntä ei merkitä työnantajarekisteriin.

Yritys on satunnaisesti palkkoja maksava työnantaja, jos sillä on palveluksessaan

 • vain 1 vakituinen työntekijä tai
 • 1–5 työntekijää, joiden työsuhde ei kestä koko kalenterivuotta.

Verohallinnolle maksettavat ja ilmoitettavat työnantajasuoritukset

Työnantajasuorituksia ovat ennakonpidätykset työntekijän palkasta (tai muusta suorituksesta) sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu. Työnantajan on ilmoitettava ja tilitettävä työnantajasuoritukset Verohallinnolle.

Työnantajan eläke- ja vakuutusmaksut

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva ottamalla heille työeläkevakuutus.

Yrittäjän eläketurva

Yrittäjät huolehtivat omasta eläketurvastaan ottamalla eläkevakuutuksen.

Työyhteenliittymän verotus

Työyhteenliittymän voivat muodostaa vähintään kaksi elinkeinotoimintaa harjoittavaa verovelvollista. Työyhteenliittymän voi muodostaa vain ennalta sovitun rakennustyöprojektin tai muun siihen rinnastettavan projektiluontoisen työn toteuttamista varten.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Maatalousyrittäjä ja metsänomistaja

Muualla verkossa

Työnantajana toimiminen, ennakonpidätyksen toimittaminen -palvelunumero
029 497 012

Palkka.fi-palvelun palvelunumero
029 497 034
Maatalous- ja metsäverotuksen palvelunumero
029 497 016

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017