Vuosi-ilmoituksen antaminen

Työnantajien ja muiden ilmoitusvelvollisten on annettava Verohallinnolle vuosittain ilmoitus maksamistaan palkoista ja muista suorituksista. Nämä tiedot annetaan vuosi-ilmoituksella. Verohallinto saa vuosi-ilmoituksista laajasti tietoja henkilöasiakkaiden verotukseen vaikuttavista tuloista, vähennyksistä ja varallisuudesta. Esimerkiksi esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot perustuvat työnantajien antamiin vuosi-ilmoitustietoihin. Myös kotitalous on velvollinen antamaan vuosi-ilmoituksen maksamistaan palkoista.

Tämän sivun ohjeet koskevat kaikkia, joilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle.

Asioi verkossa

Jos palkanlaskennassa on käytetty pientyönantajien Palkka.fi-palvelua, vuosi-ilmoitukset lähtevät automaattisesti palvelusta.

Vuosi-ilmoitukset voi antaa myös verkkolomakkeilla. Tutustu sähköisen ilmoittamisen eri tapoihin.

Vuosi-ilmoitus on annettava sähköisesti, jos tulonsaajia on viisi tai enemmän

Maksuvuodesta 2016 alkaen työnantajan tai muun suorituksen maksajan on annettava tiedot sähköisesti, jos vuosi-ilmoitus koskee viittä tai useampaa tulonsaajaa. Velvollisuus antaa tiedot sähköisesti ei kuitenkaan koske luonnollista henkilöä eikä kuolinpesää. Muutos koskee seuraavia vuosi-ilmoituksia:

 • Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus
 • Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista
 • Vuosi-ilmoitus eläkkeistä ja etuuksista
 • Vuosi-ilmoitus osingoista
 • Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä
 • Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista ja jälkimarkkinahyvityksistä
 • Puun ostajan vuosi-ilmoitus

Jos vuosi-ilmoitus annetaan paperilomakkeella, se lähetetään postitse lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen.

Lue lisää

Milloin vuosi-ilmoitus annetaan?

Vuosi-ilmoitus on annettava kerran vuodessa, yleensä suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Sillä ei ole merkitystä, miltä ajalta palkkaa tai muuta suoritusta on maksettu.

Esimerkiksi 3.1.2016 maksettu palkka merkitään vuoden 2016 vuosi-ilmoitukseen, vaikka työ olisikin tehty vuonna 2015.

 Seuraavilla vuosi-ilmoituksilla on kuitenkin poikkeava jättöaika:

 • Jos työnantajan vuosi-ilmoitus, vuosi-ilmoitus osingoista, vuosi-ilmoitus osuuskuntien ylijäämistä tai vuosi-ilmoitus välitetyistä ulkomaisista osingoista annetaan sähköisesti, ne pitää antaa viimeistään 3.2.2017.
 • Korkotulon lähdeveronalaisista koroista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 15.2.2017.
 • Ammattiyhdistysjäsenmaksuista ja työttömyyskassamaksuista sekä työttömien korvauspäivistä on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 20.2.2017.
 • Osakaslainoista on annettava vuosi-ilmoitus viimeistään 24.2.2017.

Vuosi-ilmoituksen on oltava Verohallinnossa viimeisenä määräpäivänä. Sähköisesti annettu vuosi-ilmoitus katsotaan saapuneeksi Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut vastaanottokuittauksen. Jos ilmoituksen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, ilmoituksen on oltava Verohallinnossa seuraavana arkipäivänä. Verohallinto voi yksittäistapauksessa hakemuksesta myöntää lykkäystä vuosi-ilmoituksen antamisaikaan. Lisäaikaa voidaan myöntää, jos pyyntöön on erityinen syy.

Vuosi-ilmoituksen korjaaminen on muuttunut

Ilmoituksen antajan on korjattava vuosi-ilmoituksessa olevat virheet oma-aloitteisesti ja mahdollisimman pian. Vuosi-ilmoituksen korjaamiseen pitää käyttää samaa ilmoitustapaa ja samaa ohjelmistoa, jolla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Paperilla annetut ilmoitukset voi kuitenkin korjata myös sähköisesti verkkolomakkeella.

Kalenterivuonna 1.1.–31.12.2016 maksettujen palkkojen ja muiden suoritusten virheelliset tiedot korjataan antamalla uusi, korvaava ilmoitus. Tämä muutos koskee vain osaa vuosi-ilmoituksista, muiden vuosi-ilmoitusten korjaaminen säilyy ennallaan.

Katso lisätietoja:

Laiminlyöntimaksu

Jos vuosi-ilmoitus annetaan myöhässä tai väärällä tavalla, ilmoittajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu (laki verotusmenettelystä 22 a §). Tarkempaa tietoa laiminlyöntimaksusta on Verohallinnon ohjeessa

Vuosi-ilmoitukset ryhmiteltynä

Tässä kohdassa on lueteltu kaikki vuosi-ilmoitukset suorituksen luonteen mukaan ryhmiteltynä.

Vuosi-ilmoituksen on vastattava oma-aloitteisista veroista annettavan veroilmoituksen tietoja

Palkoista ja muista oma-aloitteisista suorituksista sekä niistä perityistä ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista on aina annettava sekä veroilmoitus oma-aloitteisista veroista (aiemmin kausiveroilmoitus) että vuosi-ilmoitus.

Vuosi-ilmoituksen antamisajan pidennys

Verohallinto voi yksittäistapauksissa myöntää vuosi-ilmoituksen antamiseen lisäaikaa.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 23.12.2016