Yrityksen maksujärjestelyt

Kuuluu kokonaisuuteen: Maksuvaikeudet

Veron maksuun voi hakea lisäaikaa tilapäisten maksuvaikeuksien vuoksi. Maksuaikaa pyydetään Verohallinnolta. Maksujärjestelyä voit pyytää veron eräpäivän jälkeen tai sen jälkeen, kun vero on siirretty verotililtä perintään, jos edellytykset maksujärjestelyn tekemiselle täyttyvät. Lisäajalta peritään viivekorkoa. Vuonna 2016 viivekorko on 7,5 %.

Oma-aloitteisia veroja (arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut) koskevia maksujärjestelyjä ei tehdä joulukuussa. Oma-aloitteisia veroja koskevat maksujärjestelypyynnöt tulee tehdä viimeistään 23.11.2016, jotta ne ehditään käsitellä marraskuun aikana. Maksujärjestelypyynnön voi tehdä verkkopalvelussa tai puhelimitse (p. 029 497 028). Jäännös-, kiinteistö- tai ennakkoveroja koskevat maksujärjestelypyynnöt käsitellään normaalisti myös joulukuussa.

Verotilin maksamattomat verot ilmoitetaan verotiliotteella

Jos verotilin saldo on miinuksella eli veroja on maksamatta, veroista ei lähetetä erillistä maksumuistutusta. Verohallinto ilmoittaa maksamattomista veroista verotiliotteella. Tiliotteella näkyy joko saldohuomautus tai ilmoitus siitä, että vero poistetaan verotililtä ja siirretään perittäväksi. Jos yritys ei pysty maksamaan verotilillä olevia veroja viimeistään sinä päivänä, jolloin verot siirretään perintään, yritys voi ottaa yhteyttä Verohallintoon sopiakseen maksujärjestelystä. Perittäväksi siirron määräpäivän voi tarkistaa verotilin tiliotteelta. Jos verot on siirretty perintään, niitä ei voi enää maksaa verotilille, vaan maksuohjeet pitää pyytää Verohallinnolta.

Huom. Jos yrityksen maksamattomista veroista on tehty maksujärjestely, verotilin alijäämä (verovelka) siirretään perintään tavallista nopeammin. Tällöin verotilin alijäämästä ei enää anneta saldohuomautuksia, vaan verotilin tiliotteelle tulee suoraan ilmoitus siitä, että alijäämä (verovelka) siirretään perintään.

Kun verot siirretään perintään, Verohallinto voi lähettää ne ulosottoon. Maksamatta jätetyt arvonlisäverot ja työantajasuoritukset voidaan myös julkaista luottolehtien protestilistoilla.

Yritys, elinkeinonharjoittaja tai elinkeinotoimintaa harjoittava kuolinpesä merkitään verovelkarekisteriin, jos verovelkaa on vähintään 10 000 euroa, eikä asiakkaalla ole Verohallinnon kanssa tehtyä maksujärjestelyä.

Verotilin ulkopuolisista veroista lähetetään maksumuistutus

Muista kuin verotilille ilmoitettavistaVerohallinto lähettää erillisen maksumuistutuksen. Esimerkiksi jäännösverosta, ennakkoverosta, kiinteistöverosta ja varainsiirtoverosta lähetetään eräpäivän jälkeen maksumuistutus. Maksumuistutus voidaan kuitenkin jättää lähettämättä esimerkiksi silloin, kun yritykselle on jo tehty muita perimistoimia.

Maksumuistutukseen on laskettu veron määrä ja viivästysseuraamukset maksumuistutuksen eräpäivään asti. Maksumuistutuksen eräpäivän jälkeen maksamaton vero voidaan lähettää ulosottoon.

Miten maksujärjestelyä haetaan?

Maksujärjestelyä voi pyytää vain yrityksen nimenkirjoittamiseen oikeutettu tai valtakirjalla yhtiön erityisesti valtuuttama henkilö.

Voit pyytää maksujärjestelyä verkkolomakkeella Maksujärjestelypyyntö  (vero.fi/maksujärjestely).

Maksujärjestelyä voit pyytää myös

  • soittamalla palvelunumeroon 029 497 028 (Maksujärjestelyt ja perintä, puhelun hinta pvm./mpm.)
  • vapaamuotoisella kirjeellä, kts Yhteystiedot/Postia Verohallinnolle/Perintä

Maksujärjestelyn esteet

Maksujärjestelyä ei tehdä, jos

  • veroja on ulosotossa perittävänä
  • kaikkia lakisääteisiä veroilmoituksia ei ole annettu Verohallinnolle
  • erääntynyttä yhteisön ennakkoveroa on maksamatta
  • Verohallinnon kanssa aikaisemmin tehdyn maksujärjestelyn veroja on edelleen maksamatta.

Huom. Maksujärjestelyä ei voi saada ennakkoverolle. Jos ennakot on määrätty liian suurina, yrityksen pitää hakea ennakkoveron muutosta Verotoimistosta.

Maksujärjestely käytännössä

Verohallinto laatii ja lähettää asiakkaalle maksuaikataulun, jonka mukaan maksujärjestelyyn kuuluvat verot on maksettava. Maksujärjestelyn mukana lähetetään myös tilisiirtolomakkeet. Vaikka veron maksupäivä siirtyy maksujärjestelyn vuoksi, viivekorko lasketaan silti alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään. Viivekorkoprosentti tarkistetaan vuosittain. Vuosina 2015 ja 2016 viivekorko on 7,5 %.

Maksuerät on maksettava viimeistään niille määrättyinä eräpäivinä. Maksujärjestelyn voi maksaa myös sovittua aikataulua nopeammin.

Verohallinto ei lähetä maksujärjestelyyn kuuluvaa veroa ulosottoon. Voimassa oleva maksujärjestely estää myös yrityksen poistamisen ennakkoperintärekisteristä, verovelan julkaisemisen verovelkarekisterissä ja verovelan julkaisemisen protestilistalla.

Jos yritys on hakenut muutosta verotukseen (esimerkiksi veronoikaisua), yrityksen ei kannata pyytää maksujärjestelyä, vaan hakea täytäntöönpanon keskeytystä tai kieltoa. Asiasta saa lisää tietoa verotoimistosta.

Jäännösverolle Verohallinto voi tehdä maksujärjestelyn verotuksen valmistuttua. Vuoden 2015 verotus valmistuu 31.10.2016. 

Milloin maksujärjestely voi raueta?

Maksujärjestely raukeaa, jos

  • yritys ei noudata maksujärjestelyn aikataulua
  • maksujärjestelyn aikana syntyy uutta verovelkaa
  • yritys ei anna lakisääteisiä ilmoituksia määräaikana.

Maksujärjestelyn raukeamisesta lähetetään ilmoitus asiakkaalle. Jos maksujärjestely raukeaa, Verohallinto lähettää maksamatta jääneet verot ulosottoon. Verohallinto voi ryhtyä myös muihin perintätoimiin. Yritystoiminnan harjoittajan verovelka voidaan lisäksi julkaista verovelkarekisterissä.

Maksujärjestelyn vaikutus veronpalautukseen

Jos yritys saa maksujärjestelyn aikana veronpalautusta, Verohallinto käyttää veronpalautuksen  maksujärjestelyssä mukana olevan veron suoritukseksi (veronkuittaus).


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 25.10.2016