Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi

Kuuluu kokonaisuuteen: Tuloverotus

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien on pidettävä elinkeinotoiminnastaan kirjanpitoa.

Kirjanpito

Elinkeinotoiminnasta on kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitovelvollisuus koskee kaikkia liikkeen- ja ammatinharjoittajia. Kirjanpitoa pidetään liike- tai ammattitoiminnasta (elinkeinotoiminnasta). Liikkeen- tai ammatinharjoittaja merkitsee kirjanpitoon vain ne tapahtumat, jotka liittyvät hänen elinkeinotoimintaansa. Kirjanpidon eräs tehtävä on pitää erillään liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminta ja yksityistalous. Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa ja -asetuksessa. Kirjanpidossa on noudatettava myös hyvää kirjanpitotapaa.

Verotus perustuu kirjanpitoon

Elinkeinotoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon. Arvonlisäveroa maksetaan elinkeinotoiminnan myyntitulojen perusteella. Tuloveroa maksetaan kirjanpidon osoittamasta elinkeinotoiminnan tuloksesta, johon on tehty verolakien mukaiset oikaisut. Verohallinnon lisäksi myös muut viranomaiset (esimerkiksi avustusten ja tukien myöntäjät) käyttävät kirjanpidon tietoja päätöstensä tukena. Tietoja elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilasta tarvitsee tietysti myös yrittäjä itse. Kirjanpidosta huolehtiminen on usein hyvä jättää osaavan kirjanpitäjän tehtäväksi.

Kahdenkertainen kirjanpito vai yhdenkertainen kirjanpito?

Normaalisti kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista, suoriteperusteista kirjanpitoa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa jokaisesta liiketapahtumasta merkitään sekä rahan lähde että rahan käyttö. Kirjaukset kertovat sekä syyn rahan liikkeeseen että käytetyn kirjanpidon tilin. Kaikki kirjaukset tehdään ainakin kahdelle kirjanpidon tilille.

Kirjanpitolaissa on ammatinharjoittajan kirjanpitoa koskeva poikkeus, jonka mukaan ammatinharjoittajalla on mahdollisuus pitää niin sanottua yhdenkertaista kirjanpitoa. Tilikauden on silloin oltava kalenterivuosi. Kirjanpitoon merkitään liiketapahtumina maksetut menot, korot sekä verot sekä saadut tulot. Myös tavaroiden ja palvelujen oma käyttö on merkittävä liiketapahtumina kirjanpitoon. Yhdenkertainen kirjanpito on aina maksuperusteista.

Kirjanpito perustuu kuitteihin ja tositteisiin

Kirjanpidon tapahtumista on oltava kuitti tai muu tosite. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Liiketapahtumat on kirjattava aikajärjestyksessä. Käteismaksut on kirjattava päivittäin. Muut kirjaukset saa tehdä kuukausittain tai muulla vastaavalla jaksotuksella. Kirjaukset on tehtävä 4 kuukauden kuluessa kalenterikuukauden tai jakson päättymisestä. Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi: merkinnät eivät saa olla epäselviä eikä niitä saa poistaa.

Tilinpäätös on laskelma tilikauden tuloksesta ja varoista sekä veloista

Tilinpäätös laaditaan tilikausittain elinkeinotoiminnan kirjanpidon perusteella. Tilinpäätös koostuu muun muassa tuloslaskelmasta, taseesta liitetietoineen ja tase-erittelyistä. Kahdenkertaista kirjanpitoa pitävän on laadittava tilinpäätös 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan tilinpäätökseen sisältyvät tuloslaskelma ja eritellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta ammattia varten hankituista vaihto- ja käyttöomaisuudesta, saamisista, veloista ja varauksista. Tilinpäätöksestä ei tarvitse laatia tasetta, vaan edellä esitetty luettelo varoista ja veloista riittää. Yhdenkertaisen kirjanpidon pitäjän on laadittava tilinpäätös 2 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

Kirjanpitokirjat sekä käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Kirjanpitokirjoja ovat esimerkiksi tasekirja, tase-erittelyt, pääkirjat ja päiväkirjat sekä muut kirjanpitokirjat.

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Verohallinto ei ota kantaa kirjanpidollisiin kysymyksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan tehtävänä on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamisesta.

Tilikausi

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta

Kirjanpitoa pidetään tilikausittain. Tilikausi on normaalisti 12 kuukautta. Kahdenkertaisen kirjanpidon pitäjällä tilikausi voi olla muukin 12 kuukauden jakso kuin kalenterivuosi. Kun toimintaa aloitetaan tai lopetetaan tai tilinpäätöksen ajankohtaa muutetaan, tilikauden pituus voi olla pitempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Tilikauden enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta. Jos kirjanpitovelvollisella on useita liikkeitä, tulee kaikilla liikkeillä olla sama tilikausi.

Yhdenkertaista kirjanpitoa pitävän ammatinharjoittajan tilikausi on normaalisti kalenterivuosi. Kun ammatinharjoittaja aloittaa tai lopettaa ammattitoiminnan, tilikausi voi olla muukin jakso kuin kalenterivuosi. Tilikauden pituus voi silloin tilapäisesti olla lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta. Enimmäispituus on kuitenkin 18 kuukautta.

Tilikauden pituus otetaan huomioon pääomatulon osuutta laskettaessa. 12 kuukautta pitempi tilikausi lisää pääomatulon osuutta ja tätä lyhyempi tilikausi pienentää sitä.

Tilikautta voi myös muuttaa. Lue lisää sivulta Muutokset yrityksen toiminnassa.

Verovuosi

Verotus toimitetaan verovuosittain. Verovuosi on kalenterivuosi. Jos tilikautena ei ole kalenterivuosi, verovuosi on se tai ne tilikaudet, jotka ovat päättyneet kalenterivuoden aikana. Veroa maksetaan verovuonna saadusta tulosta.

Esimerkki:

Leena Liikkeenharjoittajan normaali tilikausi on 1.4. - 30.3. Koska Leenan tilikausi 1.4.2013 - 30.3.2014 päättyy kalenterivuoden 2014 aikana, verovuosi 2014 muodostuu tästä tilikaudesta.

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2011