a a a

Yrityksen perustaminen - liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- tai ammatinharjoittajana toimimiseen ei tarvita erillistä lupaa tai sopimusta. Toiminnan aloittamisesta on kuitenkin tehtävä ilmoitus Verohallinnolle sekä tarvittaessa kaupparekisteriin.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja vai liikkeen- tai ammatinharjoittaja?

Luonnollinen henkilö harjoittaa omissa nimissään elinkeinotoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Termi yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole yleiskielessä vakiintunut. Yleiskielessä luonnollisen henkilön harjoittamasta elinkeinotoiminnasta käytetään usein nimityksiä yksityisliike, ammatinharjoittaja, toiminimi tai jotain muuta vastaavaa. Näillä Verohallinnon sivuilla käytetään yksityisestä elinkeinonharjoittajasta nimitystä liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Kuka voi olla liikkeen- tai ammatinharjoittaja?

Suomessa liikkeen- tai ammatinharjoittajana eli yksityisenä elinkeinonharjoittajana voi toimia henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella (ETA). Myös alle 18-vuotias voi toimia liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Siihen tarvitaan yleensä huoltajan (tai muun edunvalvojan) suostumus. Tällaisessa tilanteessa perustamisilmoituksen Y3 allekirjoittavat sekä alaikäinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja itse että hänen huoltajansa. Jos huoltaja tai edunvalvoja harjoittaa elinkeinotoimintaa alaikäisen puolesta ja hänen lukuunsa, tarvitaan maistraatin lupa.

Perustamistoimet

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei ole yhtiö, vaan hän toimii omissa nimissään ja vastaa taloudellisesti itse sitoumuksistaan. Hänen ei tarvitse tehdä elinkeinotoiminnastaan erityisiä yhtiöoikeudellisia asiakirjoja, kuten yhtiöjärjestystä tai yhtiösopimusta.

Toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus perustamisilmoituslomakkeella Y3. Ilmoituksen tiedot välittyvät Verohallinnolle ja tarvittaessa myös Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään kaupparekisteriin.

EU-kansalaisilta ei yleensä vaadita erillistä elinkeinolupaa. Joillakin aloilla on kuitenkin pätevyysvaatimuksia tai muita erityisiä ehtoja, joiden vuoksi elinkeinotoimintaan tarvitaan lupa. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi taksiliikenne, sähköurakointi, lääkkeiden ja alkoholin valmistus sekä pankki- ja vakuutustoiminta.

Jos erillistä lupaa ei tarvita, toiminnan voi yleensä aloittaa heti, kun perustamisilmoitus Y3 on tehty. Ennen toiminnan aloittamista kannattaa avata erillinen pankkitili elinkeinotoiminnan rahaliikennettä varten, järjestää kirjanpitoasioiden hoito, ottaa tarvittavat vakuutukset sekä huolehtia muista käytännön asioista.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja harjoittaa elinkeinotoimintaa omissa nimissään. Jos aviopuolisot harjoittavat yritystoimintaa yhdessä, yritys perustetaan toisen puolison nimiin. Liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnassa tekemät sitoumukset sitovat häntä henkilökohtaisesti. Hän vastaa niistä itse kaikella varallisuudellaan.

Lue lisää liikkeen- tai ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan aloittamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen sivulta www.prh.fi kohdasta Yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Lue lisää elinkeinotoiminnan luvanvaraisuudesta www.yrityssuomi.fi sivulta kohdasta Yrityksen luvat.

PerustamisilmoituslomakeY3 täyttöohjeineen on sivulla www.ytj.fi kohdassa Y-lomakkeet.

Ilmoittautuminen rekistereihin

Perustamisilmoituslomakkeen Y3 tiedot välittyvät sekä kaupparekisteriin että Verohallintoon. Samalla lomakkeella voi ilmoittautua ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja työantajarekisteriin.

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa perustamisilmoituksen perusteella Y-tunnuksen. Liikkeen- tai ammatinharjoittajalla voi olla vain yksi Y-tunnus. Jos hän on aikaisemminkin harjoittanut elinkeinotoimintaa ja aloittaa toiminnan uudelleen, hänen on käytettävä samaa Y-tunnusta kuin aiemmin. Toiminnan lopettamisesta ja aloittamisesta uudelleen on annettava lopettamis- tai muutosilmoitus lomakkeella Y6.

Perustamisilmoituslomake Y3 postitetaan osoitteeseen PRH - Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki.

Ennakkoperintärekisteri

Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin sellaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan, joka aikoo harjoittaa elinkeinotoimintaa. Kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin, hänen on huolehdittava veroistaan maksamalla ennakkoveroa. Silloin asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä liikkeen- tai ammatinharjoittajalle maksamistaan työ- tai käyttökorvauksista.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteri

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja on arvonlisäverovelvollinen, jos hän myy Suomessa tavaroita tai palveluita osana liiketoimintaa ja tilikauden liikevaihto on yli 8 500 euroa. Tällaisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Työnantajarekisteri

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava Verohallinnon työnantajarekisteriin, kun hän aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Ilmoittautuminen on tehtävä, jos palveluksessa on kalenterivuoden aikana vakituisesti vähintään kaksi työntekijää. Myös silloin on ilmoittauduttava, jos työssä on vuoden aikana vähintään kuusi palkansaajaa, vaikka heidän työsuhteensa ei kestäisi koko kalenterivuotta.

Kaupparekisteri

Lue lisää yrityksen perustamisesta, kaupparekisteristä, rekisteriin ilmoittautumisesta ja rekisteröintimaksusta sivulta www.prh.fi.

Ennakkoverojen määrääminen

Perustamisilmoituslomakkeella Y3 liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi ilmoittaa ensimmäisen tilikauden arvioidun liikevaihdon, arvion verotettavasta tulosta sekä muut tulot kalenterivuonna. Verohallinto laskee niiden perusteella tilikauden ennakkoveron määrän ja lähettää liikkeen- tai ammatinharjoittajalle ennakkoveron maksulomakkeet.

Ennakkoveron määräämiseen vaikuttavat kaikki liikkeen- tai ammatinharjoittajan kalenterivuoden aikana saamat tulot. Jos liikkeen- tai ammatinharjoittaja saa tuloja useasta eri paikasta, on suositeltavaa täyttää Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus -lomake (5010).

Lue lisää ennakkoveroista sivulta Ennakkoverot - liikkeen- tai ammatinharjoittaja.

Yritystoiminnan aloittaminen Suomessa - ulkomainen yritys

Yrityksen on annettava perustamisilmotus yrityksen rekisteröimistä varten, jotta yritys voi aloittaa toiminnan Suomessa.

Kirjanpito, tilikausi ja verovuosi

Liikkeen- ja ammatinharjoittajilla on kirjanpitovelvollisuus toiminnastaan.


Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Muualla verkossa

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 20.12.2010