Arvonlisäverotus

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Katso tarkempi ohjeistus maatalousyrittäjien ja metsänomistajien tai yhdistysten ja säätiöiden omilta sivuilta:

Arvonlisäverotukseen liittyvä vähäisen liiketoiminnan alaraja ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousivat vuonna 2016. Muutokset koskevat tilikausia, jotka alkoivat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Verovelvollisuuden uusi alaraja on 10 000 euroa (aiempi raja oli 8 500 euroa) ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon uusi yläraja on 30 000 euroa (aiempi raja oli 22 500 euroa).

Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä sekä sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa ja muuta niihin verrattavaa energiahyödykettä. Palvelulla tarkoitetaan kaikkea muuta, mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta, kun tavara tai palvelu myydään. Myyjä lisää arvonlisäveron tavaran tai palvelun hintaan ja tilittää myyntiensä arvonlisäverot Verohallinnolle. Kun yrittäjä hankkii tavaran tai palvelun verollista liiketoimintaansa varten, yrittäjä saa vähentää ostohintaan sisältyneen arvonlisäveron omien myyntiensä arvonlisäverosta. Edellytyksenä on, että sekä myyjä että ostaja ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveron maksaa siis viime kädessä kuluttaja, ja lopullisiin kuluttajahintoihin sisältyy näin vain yhdenkertainen vero.

Arvonlisäverollisesta toiminnasta on rekisteröidyttävä

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittavan yrityksen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Ilmoittautumista ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos yrityksen liikevaihto jää tilikauden (12 kk) aikana alle 10 000 euron (31.12.2015 saakka raja oli 8 500 euroa). Yritys voi silloinkin halutessaan hakeutua rekisteriin, jos se harjoittaa liiketoimintaa.

Jos yrityksen tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on tilikauden liikevaihto muunnettava vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa (kerrotaan luvulla 12 ja jaetaan tilikauden todellisten, täysien kuukausien määrällä).

Lue lisää arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä

Arvonlisäveron määrä

Myyjä saa selville tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän, kun hän kertoo veron perusteen tuotteen verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Lue lisää arvonlisäveron määrän laskemisesta

Tavaroiden ja palveluiden verokannat

yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut 24 %
alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %
alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset 10 %

Arvonlisäveron ilmoittaminen ja maksaminen

Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityn yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntiensä mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut on hoidettava yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Tilitettävän veron määrä lasketaan vähentämällä kohdekauden myyntien verosta saman kohdekauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero.

Lue lisää kausiveroilmoituksen antamisesta

Lue lisää verojen maksamisesta verotilille

Lue lisää ilmoitus- ja maksujaksoista

Arvonlisäverovelvollinen yritys voi saada huojennusta (alarajahuojennusta) maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) liikevaihto ilman arvonlisäveron osuutta on alle 30 000 euroa (31.12.2015 saakka raja oli 22 500 euroa).

Lue lisää arvonlisäveron alarajahuojennuksesta

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävä toiminta

Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle on jätetty joitakin arvonlisäverolaissa erikseen mainittuja toimintoja. Niihin liittyvistä hankinnoista ei voi myöskään vähentää arvonlisäveron osuutta. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa:

  • kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti ja vuokraus
  • terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt koulutuspalvelut
  • rahoitus- ja vakuutuspalvelut
  • arvonlisäverolaissa erikseen määritellyt tekijänoikeuksista ja esiintymisistä saadut korvaukset
  • postin yleispalvelut

Jos yritys myy ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja, se ei ole arvonlisäverovelvollinen, eikä sen tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi.

Ostajalle on annettava lasku

Arvonlisäverovelvollisen myyjän on yleensä annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät.

Jotta ostaja voi vähentää ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron, tulee hänellä olla ostamastaan tavarasta tai palvelusta myyjän antama arvonlisäverolain vaatimusten mukainen lasku tai muu laskuna toimiva tosite.

Lue lisää laskutusvaatimuksista arvonlisäverotuksessa

 

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Liikkeen- ja ammatinharjoittajan on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi Verohallinnon rekisteriin, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverolain 4 luvussa tarkoitetusta arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen - yhdistys ja säätiö

Yhdistyksen ja säätiön on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa eikä kyse ole arvonlisäverottomasta toiminnasta.

Ulkomaankaupan arvonlisäverotus

Ulkomaankauppaa harjoittavan yrityksen on selvitettävä, miten myynti ja osto käsitellään arvonlisäverotuksessa: esimerkiksi onko myynnistä maksettava Suomen vai jonkun toisen valtion arvonlisävero.

Miten arvonlisäveron määrä lasketaan?

Tuotteen hintaan lisättävän arvonlisäveron määrän saa selville, kun veron peruste kerrotaan voimassa olevalla verokannalla.

Ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverollista toimintaa harjoittava yritys saa vähentää toiselta verovelvolliselta ostamansa tavaran tai palvelun hintaan sisältyvän veron.

Vähäinen liiketoiminta on arvonlisäverotonta

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen toiminnan raja on 10 000 euron vuosittainen liikevaihto.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen eli vapaaehtoinen verovelvollisuus

Yritykselle on eräissä tilanteissa annettu mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi silloinkin, kun hän ei lain mukaan olisi arvonlisäverovelvollinen.

Yksityisten sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus

Kotipalvelujen ja niiden tukipalvelujen myynnit sosiaalihuollon tarpeessa olevalle henkilölle voivat olla sosiaalihuoltopalveluina arvonlisäverottomia.

Tavaran tai palvelun ottaminen omaan käyttöön

Arvonlisäverollisena myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön.

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011. Tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteessa verovelvollinen on ostaja eikä myyjä.

Arvonlisäverollisen toiminnan päättyminen

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan päättymisestä on tehtävä lopettamisilmoitus Verohallinnolle.

Ajoneuvon hankinta, käyttö ja myynti arvonlisäverotuksessa

Tavaran tai palvelun arvonlisäveron saa yleensä vähentää, jos tavara tai palvelu on ostettu verollista liiketoimintaa varten toiselta verovelvolliselta. Ajoneuvojen arvonlisäveron vähentämiseen liittyy kuitenkin rajoituksia.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (Mini One Stop Shop)

Vuoden 2015 alusta lähtien kuluttajille myydyt tele-, radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut verotetaan siinä maassa, johon ostaja on sijoittautunut.

Ulkomaalaispalautus

Suomen alv-rekisteriin merkitty yritys voi hakea takaisin toisesta maasta hankkimiensa tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvän alv:n. Ulkomainen yritys voi hakea vastaavaa alv-palautusta Suomesta. 

Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä)

EU:n ulkopuolella asuvalle henkilölle voidaan Suomessa myydä tavaroita matkailijamyyntinä. Matkailijamyynti eli tax-free-myynti tarkoittaa, että tavaroiden hintaan sisältyvä arvonlisävero voidaan palauttaa ostajalle, jos tavarat viedään käyttämättömänä pois Suomesta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Liikkeen- ja ammatinharjoittaja

Asioi verkossa

Muualla verkossa

Arvonlisäverotuksen palvelunumero
029 497 014 (Tmi, Ay, Ky)
029 497 008 (Oy, yhdistys)

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 17.2.2016