a a a

Suomalainen työntekijä ulkomaille

Kuuluu kokonaisuuteen: Kansainvälinen toiminta

Kun suomalainen työntekijä lähetetään ulkomaankomennukselle, työnantajan on selvitettävä, kuuluuko työntekijä edelleen Suomen sosiaaliturvaan ja mihin valtioon työntekijä maksaa veronsa. Jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa palkka, palkka on yleensä Suomen verotuksessa verovapaata ns. kuuden kuukauden säännön perusteella.  

Jos ulkomaankomennus kestää alle 6 kk

Lyhyet ulkomaankomennukset ovat yleensä verotuksen kannalta selkeitä. Jos Suomesta oleva työntekijä on suomalaisen työnantajan palveluksessa ja työskentelee ulkomailla alle 6 kuukautta, palkka verotetaan Suomessa. Työnantaja toimittaa palkasta ennakonpidätyksen Suomeen verokortin mukaan, maksaa sosiaaliturvaan liittyvät maksut ja antaa normaalin vuosi-ilmoituksen. Työntekovaltiolla ei yleensä ole verotusoikeutta. Jos työntekijä työskentelee Pohjoismaissa, työnantajan kannattaa täyttää Pohjoismaissa käytössä oleva lomake NT1 ja palauttaa se Verohallintoon. Lomakkeella varmistetaan, ettei toinen Pohjoismaa vaadi veron ennakkoa.

Vaikka työskentely ulkomailla kestäisikin vain vähän aikaa, kannattaa yleensä hankkia Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistus. Jos suomalaiselle yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, työskentelyvaltio voi verottaa työntekijää lyhyenkin oleskelun perusteella.

Jos ulkomaankomennus kestää vähintään 6 kk

Kuuden kuukauden sääntö

Jos suomalainen yritys lähettää Suomesta olevan työntekijän toiseen valtioon vähintään kuuden kuukauden ajaksi, palkkaan saattaa soveltua ns. kuuden kuukauden sääntö. Jos työnantaja arvioi säännön soveltuvan, palkasta ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä Suomeen (lukuun ottamatta mahdollista ns. minipidätystä, josta on kerrottu jäljempänä kohdassa Sosiaaliturva). Vastuu säännön oikeasta soveltamisesta on työnantajalla. Jos ennakonpidätystä ei toimiteta, yrityksen tulee ilmoittaa asiasta Verohallinnolle lomakkeella NT2.

Milloin kuuden kuukauden sääntö soveltuu?

Palkka on kuuden kuukauden säännön perusteella Suomessa verovapaata, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. verosopimus ei estä työskentelyvaltiota verottamasta palkkaa (tai verosopimusta ei ole)
  2. kyseessä on vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti kestävä ulkomaantyöskentely
  3. työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukautta kohden.

Esimerkki 1: Työnantaja lähettää Kallen ulkomaille 9 kuukaudeksi. Kalle työskentelee tänä aikana useassa eri valtiossa: 2 kuukautta Belgiassa, 3 kuukautta Saksassa ja 4 kuukautta Italiassa. Työnantajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa missään näistä valtioista. Koska oleskeluaika kussakin työskentelyvaltiossa on alle 183 päivää, verosopimus estää työskentelyvaltioita verottamasta Kallea. Kuuden kuukauden sääntöä ei myöskään voida soveltaa. Palkasta toimitetaan ennakonpidätys Suomeen normaaliin tapaan. Ennen ulkomailla työskentelyn alkua työnantajan tulee olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen. Myös sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan Suomeen.

Esimerkki 2:Työnantaja lähettää Aulin Saksaan 1.8.2008–31.5.2009. Työnantajalla ei ole Saksassa kiinteää toimipaikkaa. Saksa kuuluu niihin valtioihin, joiden kanssa tehdyssä verosopimuksessa 183-päivän sääntö lasketaan kalenterivuoden ajalta. Koska Auli ei oleskele Saksassa yli 183 päivää vuonna 2008 eikä vuonna 2009, verosopimus estää Saksaa verottamasta. Palkasta toimitetaan normaali ennakonpidätys Suomeen Aulin verokortin mukaan. Ennen työskentelyn alkua työnantajan tulee hakea Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistus. Sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan Suomeen.

Esimerkki 3: Työnantaja lähettää Pekan Alankomaihin 10.1.–15.7. (187 pv). Työnantajalla ei ole Alankomaissa kiinteää toimipaikkaa. 10.1. alkaen täysiä työskentelykuukausia tulee kuusi. Alankomaiden työkomennuksen aikana Pekka oleskelee Suomessa 34 päivää. Hän ei siis oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä työskentelykuukautta kohden. Suomessa oleskelu aiheuttaa kuitenkin sen, että Pekka oleskelee Alankomaissa todellisuudessa vähemmän kuin 183 päivää. Sen vuoksi verosopimus estää Alankomaita verottamasta. Kuuden kuukauden sääntöä ei sovelleta, ja palkka verotetaan Suomessa normaaliin tapaan. Ennen työskentelyn alkua työnantajan tulee hakea Eläketurvakeskuksesta lähetetyn työntekijän todistus. Sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan Suomeen.

Sosiaaliturva

Työntekijän ulkomaille lähettävän yrityksen on syytä olla yhteydessä Eläketurvakeskukseen tai Kelaan ennen työn aloittamista. Eläketurvakeskus ja Kela selvittävät, säilyykö työntekijä ulkomaankomennuksen ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos näin on, suomalainen yritys maksaa edelleen työntekijän sosiaaliturvamaksut Suomeen.

Jos kuuden kuukauden sääntö soveltuu, työnantajan sosiaaliturvamaksu maksetaan vakuutuspalkasta. Vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten toimitetaan vakuutuspalkasta ns. minipidätys (2,01 % vuonna 2011).

Työskentelyvaltion verotus

Usein yrityksen kannattaa olla yhteydessä myös työskentelyvaltion veroviranomaisiin esimerkiksi asiamiehen kautta. Yhteyttä tulisi ottaa aina, jos kyse on rakennustoiminnasta tai pitkäaikaisesta työskentelystä.

Yleensä suomalaisella yrityksellä ei ole työskentelyvaltiossa työnantajavelvoitteita. Asia kannattaa kuitenkin aina varmistaa työskentelyvaltion viranomaisilta. Jos yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, se tuo tavallisesti mukanaan normaalit työnantaja- ja verovelvoitteet työskentelyvaltiossa. Velvoitteet kannattaa selvittää ja hoitaa ajoissa. Laiminlyönneistä voi aiheutua yritykselle lisäkustannuksia.Lataa

Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.4.2011