Suomalaisen yrityksen kansainväliset tilanteet

Suomalaisella yrityksellä voi olla verotukseen liittyviä velvoitteita erilaisissa kansainvälissä tilanteissa.

Suomalaisen yrityksen toiminta ulkomailla

Suomalaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamastaan tulosta. Ulkomailta saatuun tuloon sovelletaan Suomen verotuksessa Suomen verolakeja, ja kirjanpidossa on noudatettava Suomen kirjanpitolakia.

Jos yritykselle muodostuu toiseen valtioon kiinteä toimipaikka, kiinteän toimipaikan tulot verotetaan tässä valtiossa tämän valtion verosäännösten mukaan. Myös kiinteän toimipaikan kirjanpidossa noudatetaan sen valtion säännöksiä, jossa toimipaikka on.

Osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus määräytyy kansainvälisissä tilanteissa yleensä Suomen ja tulon maksajan kotivaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. Verosopimukset vaikuttavat myös suomalaisen yrityksen maksamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotukseen.

Jos samasta tulosta maksetaan vero sekä Suomeen että ulkomaille, yritys voi vaatia kaksinkertaista verotusta poistettavaksi. Kaksinkertaisen verotuksen poistamista vaaditaan yrityksen veroilmoituksella. Jos ulkomailta saadusta tulosta on tulon lähdevaltiossa peritty veroa verosopimuksen vastaisesti, liikaa perityn veron palauttamista on haettava lähdevaltiosta.

Kun sopimuskumppanina on ulkomainen yritys

Suomalainen yritys voi joutua perimään lähdeveron ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa. Lähdeveroa on perittävä, jos ulkomainen yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin eikä esitä työn teettäjälle lähdeverokorttia, jonka veroprosentti on 0 %.

Kun Suomessa käytetään ulkomaista vuokratyövoimaa, työn teettäjällä voi olla vuokratyövoimasta ilmoitusvelvollisuus. Työn teettäjän tulee antaa ilmoitus jokaisesta ulkomaisesta yrityksestä, jolta työvoimaa on vuokrattu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden palkka voidaan verosopimuksen mukaan verottaa Suomessa sekä niistä maista tulevat vuokratyöntekijät, joiden kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Lue lisää suomalaisen yrityksen kansainvälisistä tilanteista alla olevista ohjeista.

Suomessa toimivan yrityksen ulkomaisten työntekijöiden verotus

Yritys voi palkata ulkomaisen työntekijän suoraan omaan palvelukseensa tai vuokratyövoimaksi.

Ulkomaisen vuokratyövoiman käyttäminen

Kun Suomessa käytetään ulkomaista vuokratyövoimaa, työn teettäjällä voi olla velvollisuus antaa ilmoitus vuokratyövoimasta sekä periä lähdevero maksetusta työkorvauksesta.

Suomalainen työntekijä ulkomaille

Kun suomalainen työntekijä lähetetään ulkomaankomennukselle, työnantajan on selvitettävä, mihin valtioon työntekijä maksaa veronsa ja onko palkka Suomessa verovapaata ns. kuuden kuukauden säännön perusteella.

Työn teettäminen ulkomaisella yrityksellä

Suomalaisen yrityksen on perittävä lähdevero ulkomaiselle yritykselle maksamastaan työkorvauksesta, jos työ on tehty Suomessa.

Liiketoiminnan harjoittaminen ulkomailla

Kun suomalainen yritys laajentaa liiketoimintaansa ulkomaille, yritys voi joutua maksamaan veroja ja maksuja myös siinä valtiossa, jossa toimintaa harjoitetaan. Mahdollinen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Osingot, korot ja rojaltit kansainvälisissä tilanteissa

Kansainvälisissä tilanteissa osinkojen, korkojen ja rojaltien verotus määräytyy yleensä Suomen ja tulon maksajan kotivaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. Verosopimukset vaikuttavat myös suomalaisen yrityksen maksamien osinkojen, korkojen ja rojaltien verotukseen. Osinkojen, korkojen ja rojaltien määritelmät sisältyvät verosopimuksiin.

Yritysten ulkomaan tulojen kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa

Suomalaisten yritysten on maksettava Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamastaan tulosta. Ulkomailta saatu tulo on usein verotettavaa tuloa myös siinä valtiossa, josta tulo on saatu. Jos samasta tulosta maksetaan vero sekä Suomeen että ulkomaille, syntyy kaksinkertainen verotus. Kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa.

Verosopimuksen vastainen verotus ulkomailla

Ulkomailta saadusta tulosta on voitu tulon lähdevaltiossa periä veroa verosopimuksen vastaisesti. Liikaa perityn veron palauttamista on haettava tulon lähdevaltiosta.

Katso myösSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2015