Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Verohallinnon ohjeet > 1999 > Jäsenvaltioiden väliseen matkustajaliikenteeseen liittyvän verovapaan myynnin päättyminen arvonlisäverotuksessa

Jäsenvaltioiden väliseen matkustajaliikenteeseen liittyvän verovapaan myynnin päättyminen arvonlisäverotuksessa

Antopäivä: 24.6.1999
Voimassaolo: Toistaiseksi

Tiedote 9/1999

Yleistä

Yhteisön sisäisiin matkustajakuljetuksiin liittyvän tavaran myynnin verottomuus päättyy 30.6.1999. Yhteisön sisäisellä lennolla tai merimatkalla taikka lentokentällä sijaitsevassa verottomien tavaroiden myymälässä toiseen jäsenvaltioon matkustavalle matkatavaroissa mukaan otettaviksi myytävät tavarat tulevat arvonlisä- sekä valmisteverollisiksi 1.7.1999. (Tullihallitus on antanut ohjeet valmisteveroa koskevista muutoksista.)

Yhteisömatka

Yhteisön sisäisellä matkalla tarkoitetaan kahden yhteisön sataman ja lentokentän välillä tehtävää matkaa, jossa ei poiketa kolmansissa maissa tai yhteisön ulkopuolella sijaitseviin välisatamiin tai tehdä välilaskua näissä maissa sijaitseville lentokentille. Tätä perussääntöä sovelletaan myös silloin kun ylitetään kansainvälisiä vesiä tai ilmatilaa. Yhteisön sisäisissä kuljetuksissa arvonlisäverotuksessa ei ole vaikutusta sillä, onko tuotteet myyty lähtöjäsenvaltion aluevesillä vai ilmatilassa taikka kansainvälisillä vesillä tai kansainvälisessä ilmatilassa.

Kuljetuksen lähtöpaikaksi katsotaan paikka, jossa kuljetusvälineeseen voi ensimmäisen kerran nousta matkustajia yhteisön alueella. Vastaavasti saapumispaikaksi katsotaan paikka, jossa viimeisen kerran yhteisön alueella kuljetusvälineestä voi poistua matkustajia. Meno-paluukuljetuksessa paluumatka katsotaan eri kuljetukseksi.

Yhteisökuljetuksen lähtö- ja saapumispaikkakunnan ei tarvitse sijaita eri jäsenvaltioissa. Yhteisökuljetukseksi katsotaan siten myös laivamatka, jos alus palaa lähtösatamaan käytyään lähtömaan aluevesirajan ulkopuolella. Edellytyksenä on kuitenkin, että alus ei matkan aikana pysähdy yhteisön veroalueen ulkopuolella säännösten edellyttämällä tavalla.

Arvonlisäverollinen myynti yhteisön sisäisellä matkalla

Verotusmaa määräytyy matkustajakuljetuksen lähtömaan perusteella. Lähtömaan verotusjärjestelmää sovelletaan yhteisön sisäisen matkustajakuljetuksen kaikilla osuuksilla.

Laivoilla ja lentokoneissa yhteisön sisäisellä matkalla matkustajille muuhun tarkoitukseen kuin välittömään kulutukseen luovutettujen tavaroiden myynti verotetaan lähtöjäsenvaltiossa sovellettavien edellytysten mukaisesti ja niistä on maksettava kyseisessä valtiossa sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero. Muuhun kuin välittömään kulutukseen tarkoitettujen tavaroiden myynnillä tarkoitetaan matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myyntiä.

Tämän mukaisesti esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivien laiva- ja lentoyhtiöiden on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi ja tilitettävä myynnistä arvonlisävero Suomeen niillä matkoilla, jotka suuntautuvat Suomesta Ruotsiin. Vastaavasti vero tilitetään Ruotsiin niistä tavaroista, jotka myydään Ruotsista Suomeen suuntautuvilla paluumatkoilla.

Matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myyntiin sellaisella toiseen jäsenvaltioon suuntautuvalla matkalla, johon liittyy pysähtyminen kolmannessa jäsenvaltiossa, sovelletaan lähtömaan verotussäännöksiä kaikkien matkan osuuksien aikana, jos matkan voidaan katsoa muodostuvan yhdestä kuljetuksesta. Yhteisön sisäisellä matkalla kyseessä on yksi kuljetus, jos kuljetusväline on sama, eikä ole pysähdystä Yhteisön ulkopuolella.

Esimerkiksi Suomesta Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin suuntautuvalla lentomatkalla, johon liittyy välilasku Tanskassa, sovelletaan Suomen arvonlisäverolakia kaikkien matkan osuuksien aikana. Käytännössä yhdeksi kuljetukseksi katsottava matka määräytyy esimerkiksi lennon numeron perusteella. Lennon numero osoittaa, kuinka kauan on kyse samasta matkasta. Jos lennon numero muuttuu, on kyse eri matkasta. Mikäli lennon numero säilyy samana, mutta kone vaihtuu, kysymyksessä ei kuitenkaan olisi yksi kuljetus, vaan vero suoritettaisiin kunkin matkaosuuden osalta erikseen. Poikkeuksena on force majeure tyyppinen tilanne.

Esimerkkejä verotusmaan määräytymisestä:

Esimerkiksi Suomesta Yhdistyneisiin Kuningaskuntiin suuntautuvalla lentomatkalla, johon liittyy välilasku Tanskassa, jolloin kone vaihtuu, suoritetaan veroa Suomeen Suomi - Tanska - osuuden aikana myydyistä tavaroista.

Kone lentää ns. kolmioreitillä esim. Helsinki - Kööpenhamina - Göteborg - Helsinki. Reittinumero ei muutu, eikä lentokone vaihdu reitin aikana. Koko reitin ajan verotusmaa on Suomi. Matkustaja lentää reitillä Kööpenhamina - Oulu, välilasku on Helsingissä. Lennon aikana ei reittinumero eikä kone vaihdu. Veroa ei suoriteta Suomeen miltään reitin osuudelta.

Kolmannen maan liikenne

Suomen ja kolmannen maan väliseen liikenteeseen liittyvät verovapaudet säilyvät muuttumattomina 30.6.1999 jälkeen. Tavaroiden maahantuonti on verollista siltä osin kuin tuontimäärät ylittävät verottomalle tuonnille asetetut rajat.

Ahvenanmaan maakuntaa pidetään arvonlisäverotuksessa kolmannen maan asemassa suhteessa muuhun Suomen alueeseen sekä suhteessa muihin EU:n jäsenvaltioihin. Verovapaan myynnin päättymiseen liittyvillä muutoksilla ei ole vaikutusta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisiin matkoihin. Vaikutusta ei ole myöskään Ahvenanmaan maakunnan ja muiden jäsenvaltioiden välisillä matkoilla eikä maakunnan kautta ulkomaille liikennöivillä aluksilla myytävien tavaroiden verottomuuteen. Ahvenanmaan liikenteessä olevissa aluksissa suoritettavien palvelujen ja kulutettavien tuotteiden myynti säilyy myös entisellään.

Jos yhteisön sisäisen matkan aikana laiva tai lentokone poikkeaa tai tekee välilaskun kolmanteen maahan tai yhteisön ulkopuolelle, niin että matkustajat voivat poikkeamisen aikana nousta alukseen tai poistua aluksesta, aluksella tapahtuva matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti on arvonlisäverotonta. Edellytyksenä on, ettei poikkeaminen ole luonteeltaan nimellistä. Reittiliikenteessä pysähtymiseksi EU:n ulkopuolelle riittää, että alukseen voi nousta ja siitä jäädä pois matkustajia.

Esimerkiksi jos yhteisön sisäisen matkan aikana Suomesta Ruotsiin laiva tai lentokone poikkeaa tai tekee välilaskun Tallinnaan tai Ahvenanmaalle niin, että alukseen voi nousta tai siitä jäädä pois matkustajia on aluksella tapahtuva matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti verotonta.

Kolmannen maan liikenteessä kaikki osakuljetukset käsitellään eri kuljetuksena. Reitillä Norja - Ruotsi - Suomi kyseessä on matka kolmanteen maahan välillä Norja - Ruotsi ja yhteisön sisäisestä kuljetuksesta välillä Ruotsi - Suomi. Tästä seuraa, että verovapaa tavaroiden myynti muuhun kuin välittömään kulutukseen aluksella on mahdollista ainoastaan reitin ensimmäisen kuljetusosuuden aikana, mutta ei toisen kuljetusosuuden aikana.

Esimerkki : Alus kulkee reitillä Helsinki - Marianhamina - Tukholma - Kööpenhamina. Ainoastaan osuudella Helsinki - Marianhamina - Tukholma matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti on arvonlisäverotonta.

Lentokentillä tapahtuva myynti

Tavaran myynti verottomassa myymälässä lentokentillä toiseen EU-jäsenvaltioon matkustavalle on verollista. Lentokentillä verottomassa myymälässä tapahtuva myynti on verotonta aina, kun ostajana on matkustaja, jolla on kuljetukseen oikeuttava asiakirja (boarding pass tai lentolippu) matkalle kolmanteen maahan.

Verovarastomenettely

Verovarastomenettelyä sovelletaan nykyiseen tapaan tavaroihin, jotka on tarkoitettu myytäviksi ulkomaille matkustaville vesi- ja ilma-aluksilla tai lentokentällä sijaitsevassa verottomien tavaroiden myymälässä. Tämä koskee myös tavaroita, jotka myöhemmin mahdollisesti myydään verollisena toiseen jäsenvaltioon matkustavalle. Saapuville matkustajille ei voida myydä tavaraa verovarastosta. Näille matkustajille myytävien tavaroiden tulee olla hankittu verollisina. Verovarastossa olevat ja verollisina hankitut tavarat on kirjanpidossa eriteltävä.

Alusten muonitus

Arvonlisäveroa ei suoriteta tavaroiden myynnistä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesi- tai ilma-aluksen varustamiseksi tai tällaisella aluksella tapahtuvaa myyntiä varten.

Arvonlisäveroton myynti

Seuraavat myynnit ovat edelleen arvonlisäverottomia :

  • Jäsenvaltioiden välisen matkustajakuljetuksen aikana tavaroiden myynti kulutettavaksi. 
  • Jäsenvaltioiden välillä liikennöivillä aluksilla myydyt palvelut, kuten tarjoilupalvelut.
  • Suomen ja kolmannen maan välillä liikennöivillä aluksilla tapahtuva tavaroiden ja palveluiden myynti.
  • Tavaroiden myynti yhteisön ulkopuolelle matkustaville lentokenttien verottomassa myymälässä. 
  • Tavaroiden myynti, yhteisöhankinta ja maahantuonti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten muonitusta varten.

 Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 20.3.2002