Yle-vero – usein kysyttyä

Mikä on Yle-vero?

Yle-vero on korvannut tv-lupamaksun Ylen toiminnan rahoitustapana vuoden 2013 alusta lukien.

Yle-vero määrätään vuosittain henkilöille (henkilön yleisradiovero) ja yhteisöille (yhteisön yleisradiovero) muun tuloverotuksen yhteydessä.

Kenelle Yle-vero määrätään?

Yle-vero on henkilökohtainen vero ja sitä maksavat kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Velvollisuuteen maksaa Yle-veroa ei vaikuta se, omistaako henkilö television tai käyttääkö hän muutoin yleisradion palveluja vai ei.

Yle-veroa maksavat myös yhteisöt, jotka harjoittavat Suomessa liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta.

Yle-veroa eivät maksa henkilöt eivätkä yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, koska Ahvenanmaalla on oma televisiomaksu (televisionsavgift). Rajoitetusti verovelvolliset eivät myöskään maksa Yle-veroa.

Mistä tiedän vuotuisen Yle-veroni?

Yle-veron perusteena oleva tulo näkyy verokorteissa, jotka postitetaan jokaiselle joulu-tammikuussa. Yle-veron määrä on 0,68 prosenttia sen perusteena olevasta tulosta. Yle-vero näkyy myös esitäytetyn veroilmoituksen erittely-osassa.

Kuinka suuri on henkilön Yle-vero?

Yle-veron suuruus riippuu kunakin kalenterivuonna ansaittujen tulojen määrästä. Yle-vero on 0,68 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulon yhteismäärästä.

Vuonna 2015 ja 2016

Yle-vero on enintään 143 euroa. Jos Yle-veron määrä olisi alle 70 euroa (51 e vuonna 2015), sitä ei määrätä. Suurimmillaan vero on siis 143 euroa ja pienimmillään 70 euroa. Poikkeuksena on kansainvälisissä tilanteissa maksettava veron määrä, joka voi olla alle 70 euroa.

Esimerkkejä Yle-veron suuruudesta

  • Jos tulot ovat alle 10 294 euroa (eläkeläiset ja etuuden saajat) ja 10 914 euroa (palkansaajat) vuodessa, Yle-veroa ei peritä.
  • Jos tulot ovat vähintään 21 029 euroa, on Yle-veron määrä 143 euroa.
  • Jos ansiotulo verotuksessa on 8 000 euroa ja maatalousyrittäjän työtulo 25 000 euroa vuodessa, määräytyy Yle-vero työtulojen yhteismäärän mukaan ja on 143 euroa.

Yhteenlaskettujen ansio- ja pääomatulojen mukainen Yle-vero -taulukko:

 

1.1.2015 alkaen:

7500 e (eläkeläinen, etuuden saaja)

8120 e (palkansaaja)

 

 

51,00 e

51,00 e

8000 e 54,40 e
8500 e 57,80 e
9000 e 61,20 e
9500 e 64,60 e
10000 e 68,00 e

1.1. 2016 alkaen:

10294 e (eläkeläinen, etuuden saaja)

10914 e (palkansaaja)

 

71,00 e

71,00 e

11000 e 74,80 e
11500 e 78,20 e
12000 e 81,60 e
12500 e 85,00 e
13000 e 88,40 e
13500 e 91,80 e
14000 e 95,20 e
14500 e 98,60 e
15000 e 102,00 e
15500 e 105,40 e
16000 e 108,80 e
16500 e 112,20 e
17000 e 115,60 e
17500 e 119,00 e
18000 e 122,40 e
18500 e 125,80 e
19000 e 129,20 e
19500 e 132,60 e
20000 e 136,00 e
20500 e 139,40 e
20588e 140,00 e
21 029 e tai suurempi 143,00 e

Miten maksaminen käytännössä tapahtuu?

Vero määrätään vuosittain tuloverotuksen yhteydessä, ja vero sisältyy automaattisesti verokortissa olevaan ennakonpidätysprosenttiin tai ennakonkantona maksuunpantuun määrään. Esimerkiksi palkansaajan Yle-veron perusteena oleva tulo näkyy verokortissa - Yle-vero on 0,68 prosenttia tuosta tulosta.

Pitääkö kaikkien maksaa Yle-vero?

Kyllä, kaikkien 18-vuotiaiden tai vanhempien pitää maksaa Yle-vero riippumatta siitä, omistaako tai katsooko televisiota tai käyttääkö muita Ylen palveluja vai ei.

Poikkeus ovat henkilöt tai yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, koska Ahvenanmaalla on oma televisiomaksu (televisionsavgift). Myöskään rajoitetusti verovelvolliset eivät maksa Yle-veroa.

Myös valtio ja sen laitokset, kunnat ja kuntayhtymät, seurakunnat, muut uskonnolliset yhdyskunnat ja asunto-osakeyhtiöt on vapautettu yhteisöjen Yle-verosta. Yle-verosta on vapautettu myös tuloverosta vapaat yhteisöt kuten Suomen Pankki ja Yleisradio Oy.

Maksanko Yle-veroa, vaikka tuloni ovat niin pienet, etten maksa tuloveroa lainkaan?

Kyllä. Yle-vero on henkilökohtainen vero, jonka suuruus riippuu tulojen määrästä. Yle-vero lasketaan eri perusteesta kuin tulovero, joten Yle-veroa voi tulla maksettavaksi, vaikka vähennysten johdosta tuloveroa ei tarvitse maksaa. Yle-vero on 0,68 % ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä tai tätä suuremmasta yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulon yhteismäärästä. Koska verokortissa prosentit pyöristetään aina lähimpään ylempään puoleen tai täyteen prosenttiin, peritään Yle-veroa verokortin mukaan 1 prosenttia. Liikaa maksettu vero palautetaan veronpalautuksena palautuskorkoineen. Kuluvan vuoden veroprosentin voi myös tarkentaa hakemalla muutosverokortin syksyllä. Tällöin jo maksettu vero voi riittää kattamaan yleisradioveron määrän kokonaan tai lähes kokonaan, jolloin loppuvuoden veroprosentiksi voi muodostua 0,0 tai 0,5 prosenttia.

Kuinka paljon on takuueläkkeensaajan Yle-vero?

Esimerkiksi pelkkää kansaneläkettä tai takuueläkettä saavat eivät enää vuonna 2016 maksa Yle-veroa.

Kuinka suuri on yhteisön Yle-vero?

Yhteisöjen Yle-vero määräytyy verotettavan tulon mukaan. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verovuoden verotettava tulo on 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Yle-vero määrätään verotettavan tulon mukaan yhteisöille, jotka harjoittavat Suomessa liike- tai ammattitoimintaa tai maataloutta. Yle-veroa ei sovelleta yhteisöön, jonka kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.

Maksaako kuolinpesä Yle-veroa?

Kuolinpesä maksaa Yle-veroa vain kuolinvuodelta. Perusteena ovat tällöin vainajan ja kuolinpesän ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä tai tätä suurempi yrittäjän ja maatalousyrittäjän työtulon yhteismäärä sen mukaan kumpi on suurempi. Ulkomaiset kuolinpesät on vapautettu Yle-verosta.

Maksaako avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö Yle-veroa?

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ei ole yhteisö, eikä sen maksettavaksi tule Yle-veroa. Yhtiön osakkaalle määrätään henkilön Yle-vero, kuten muillekin henkilöille. Sitä määrättäessä otetaan huomioon hänen tulojensa yhteismäärä, myös yhtiöstä saadut tulot.

Maksanko Yle-veroa, vaikka asun tilapäisesti ulkomailla?

Yle-vero on maksettava myös tilapäisen ulkomailla asumisen ajalta, koska tilapäinen ulkomailla asuminen ei katkaise verovelvollisuutta.  Yle-vero lasketaan kuitenkin vain niiden tulojen perusteella, jotka verotetaan Suomessa. Jos ulkomailla asuessa saa tuloja, jotka ovat Suomessa verovapaita, ei niistä määrätä myöskään Yle-veroa. Tulojen määrää tarkastellaan kalenterivuosittain, ja Suomessa verotettavan tulon osalta määrätään Yle-vero.

Jos työskentelet esimerkiksi 1.4.–31.10. ulkomailla ja maksat saamastasi tulosta veroa vain ulkomaille eikä sinulla ole saman vuoden aikana ollenkaan Suomessa verotettavia tuloja, ei sinulle määrätä Yle-veroa. Jos sinulla on kuitenkin ulkomaantulojen lisäksi myös Suomessa verotettavia tuloja, sinulle määrätään Yle-vero Suomessa verotettavien tulojen perusteella.

Jos sinulla on pääomatuloja Suomesta (esim. vuokratuloja), maksat Yle-veroa tuosta tulosta.

Maksaako Ruotsista eläkettä saava henkilö Yle-veroa?

Jos asuit Suomessa ja Ruotsin eläke alkoi ennen 4.4.2008: Yle-veron perusteena otetaan huomioon koko tulo, sekä Suomen että Ruotsin eläke. Vapautusmenetelmän perusteella vähennetään verosta se osuus, joka johtuu Ruotsin eläkkeestä.

Jos sinulla on pelkästään Ruotsin eläkettä, et maksa siitä Yle-veroa.

Jos muutit Suomeen tai Ruotsin eläke alkoi 4.4.2008 tai sen jälkeen: Yle-veron perusteena otetaan huomioon koko tulo, sekä Suomen että Ruotsin eläke. Hyvitysmenetelmän perusteella Ruotsiin maksettua veroa vähennetään myös Yle-verosta.

Lisätietoa Pohjoismaista saaduista eläkkeistä.

Maksaako Espanjassa asuva suomalainen eläkeläinen Yle-veroa?

Espanjassa asuva ja Suomesta pelkästään yksityissektorin eläkettä saava eläkeläinen ei maksa Yle-veroa. Ulkomaille muuttava Suomen kansalainen on Suomessa yleisesti verovelvollinen lähtökohtaisesti muuttovuoden ja sitä seuraavat kolme vuotta. Kuitenkin Suomen ja Espanjan välinen verosopimus estää Suomea verottamasta Espanjassa asuvan Suomesta saamaa yksityissektorin eläkettä. Kun verosopimus estää Suomea verottamasta eläkettä, siitä ei myöskään makseta Yle-veroa Suomeen. Sen sijaan Espanjassa asuva ja Suomesta julkisyhteisön eläkettä saava on eläkkeestään yleensä verovelvollinen Suomeen, tällöin yleisesti verovelvollinen eläkeläinen maksaa Suomeen kyseisestä eläkkeestä myös Yle-veroa.

Jos sinulla on pääomatuloja Suomesta (esim. vuokratuloja), maksat Yle-veroa tuosta tulosta.

Kun muutosta on kulunut muuttovuoden jälkeen kolme vuotta, henkilö on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollinen ei ole velvollinen maksamaan Suomeen Yle-veroa.

Maksaako laitoksessa asuva omaiseni Yle-veroa?

Laissa sanotaan, että Yle-veron maksaa jokainen riippumatta siitä, käyttääkö Yleisradion palveluja tai omistaako televisiota.

Maksaako ammatin- ja liikkeenharjoittaja Yle-veroa sekä yrittäjänä että henkilönä?

Yle-veroa ei määrätä yksityisen liikkeen- tai ammatinharjoittajan tai maatalouden harjoittajan toiminnasta, koska tällöin yrittäjä joutuisi maksamaan Yle-veron kahdesti: ensin yrityksen elinkeinotoiminnan tai maatalouden perusteella ja vielä erikseen henkilön Yle-veron perusteella. Yle-vero määrätään yksityiselle liikkeen- ja ammatinharjoittajalle ainoastaan henkilön Yle-verona. Sitä määrättäessä otetaan huomioon hänen tulojensa yhteismäärä, myös toiminimestä saadut tulot.

Maksaako yhdistys Yle-veroa?

Yleensä yhdistykset eivät maksa Yle-veroa, koska ne eivät harjoita elinkeinotoimintaa.  Esimerkiksi yhdistyksen saamat jäsenmaksutulot, osinkotulot, korkotulot, osakehuoneistojen vuokratulot, lahjoitukset ja avustukset eivät ole elinkeinotoiminnan tuloa eikä niistä makseta Yle-veroa. Jos yhdistys harjoittaa elinkeinotoimintaa, Yle-veroa määrätään vain, jos vuoden verotettava tulo on 50 000 euroa tai enemmän.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2016