Etusivu > Syventävät vero-ohjeet > Arvonlisäverotus > Menettely (ilmoittaminen, maksaminen ja palautukset) > Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen antaminen ja ilmoituksen korjaaminen

Voimassaolo: Toistaiseksi

Yhteenvetoilmoituksen ovat velvollisia antamaan

1. myyjä yhteisömyynneistään (AVL 162 e § 1 mom. 1 kohta),

  • Yhteisömyyntiä on myös tavaran siirto (AVL 72 b § 6 mom.).

2. kolmikantakaupan toinen myyjä (AVL 162 e § 2 mom.) ja

3. myyjä sellaisista palvelumyynneistä, joista arvonlisäverovelvollisten välisiä myyntejä koskevan yleissäännön mukaan ostaja on verovelvollinen toisessa EU-maassa (AVL 162 e § 1 mom. 2 kohta).

  • Palvelun ostaja suorittaa veron käännetyn verovelvollisuuden perusteella siinä EU-maassa, johon palvelu luovutetaan.
  • Jos palvelun myynti on verotusvaltiossa vapautettu verosta, myyntiä ei ilmoiteta yhteenvetoilmoituksella.

Milloin yhteenvetoilmoitus on annettava?

Yhteenvetoilmoitus on annettava viimeistään kunkin kuukauden päättymistä seuraavan kuukauden 20. päivänä. Yhteenvetoilmoitus annetaan vain niiltä kuukausilta, jolloin on ollut tavara- tai palvelumyyntiä muihin EU-maihin.

Jos yhteenvetoilmoitusta ei anneta tai se annetaan vaillinaisena tai virheellisenä, laiminlyönnistä voidaan määrätä laiminlyöntimaksua vähintään 80 euroa ja enintään 1700 euroa.

Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti

Yhteenvetoilmoitus annetaan sähköisesti erikseen kultakin kalenterikuukaudelta. Yhteenvetoilmoituksen voi antaa joko Verotilipalvelussa, tiedostona Ilmoitin.fi-palvelussa tai verkkolomakkeella Tyvi-palvelussa (Ilmoittaminen sähköisesti).

Verovelvollinen, jolla ei ole käytännössä mahdollisuutta antaa ilmoitusta sähköisesti, voi hakea lupaa ilmoituksen antamiseen paperisena. Hakemuksessa on esitettävä ne syyt, miksi lupaa haetaan. Hakemus lähetetään osoitteeseen Verohallinto, Ilmoitusvalvonta, PL 6001, 00052 VERO.

Tavaran ja palvelun EU-myynnin kohdistaminen

Ilmoituksessa ilmoitetaan ne tavaran ja palvelun EU-myynnit, jotka kohdistetaan kyseiselle kuukaudelle.

Tavaran EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti tavaran toimituskuukautta seuraavalle kuukaudelle. Jos ostajalle on annettu tavaran toimituskuukautena lasku tai laskuna toimiva asiakirja, myynti kohdistetaan tavaran toimituskuukaudelle. Jos lasku on ennakkolasku, myynti kohdistetaan pääsäännön mukaisesti.

Esimerkki 1: Tavara toimitetaan toiseen jäsenvaltioon maaliskuussa 2011. Lasku myynnistä annetaan huhtikuussa 2011. Tavaran EU-myynti kohdistetaan huhtikuulle 2011 ja se ilmoitetaan huhtikuulta 2011 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki 2: Tavara toimitetaan toiseen jäsenvaltioon maaliskuussa 2011. Lasku myynnistä annetaan maaliskuussa 2011. Tavaran EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2011 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2011 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Palvelun EU-myynti kohdistetaan pääsääntöisesti palvelun suorittamiskuukaudelle. Jos kuitenkin vastike tai sen osa kertyy ennen palvelun suorittamista, veron suorittamisvelvollisuus syntyy ennakkomaksun kertymisajankohtana.

Esimerkki 3: Palvelu suoritetaan toiseen jäsenvaltioon maaliskuussa 2011 ja ostaja maksaa laskun maaliskuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2011 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2011 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Esimerkki 4: Palvelu suoritetaan toiseen jäsenvaltioon maaliskuussa 2011 ja ostaja maksaa laskun huhtikuussa. Palvelun EU-myynti kohdistetaan maaliskuulle 2011 ja se ilmoitetaan maaliskuulta 2011 annettavalla yhteenvetoilmoituksella.

Jatkuvana suorituksena myydyn palvelun kohdistamista koskevat erityissäännökset. Jatkuvaluonteisella suorituksella tarkoitetaan jatkuvaluonteista myyntiä, jossa vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella eli esimerkiksi vuokrauspalvelua. Kysymyksessä ei ole jatkuvaluonteinen suoritus, jos vastike suoritetaan useassa erässä, tai jos vastike perustuu toimitettuun määrään ajan kulumisen sijasta.

Esimerkiksi rakennusurakka ei ole jatkuvaluoteinen suoritus. Jatkuvana suorituksena tapahtuva palvelu kohdistetaan kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättymiskuukaudelle.

Esimerkiksi, jos vuokranmaksukausi on kolme kuukautta, myynti kohdistetaan kolmannelle kuukaudelle. Jos vuokranmaksukautena saadaan ennakkomaksu, myynti kohdistetaan ennakkomaksun osalta sen kertymiskuukaudelle.

Yli yhden vuoden pituisena jatkuvana suorituksena tapahtuva palvelumyynti, johon ei liity tilityksiä tai maksuja tämän ajanjakson aikana, katsotaan suoritetuksi kunkin kalenterivuoden päättyessä palvelun suorittamiseen asti. Palvelun myynti ilmoitetaan aina joulukuulta annettavalla yhteenvetoilmoituksella. Kalenterivuoden päättymisen jälkeinen myynti ilmoitetaan siltä kuukaudelta annettavalla yhteenvetoilmoituksella, jona palvelua suoritettiin viimeisen kerran.

Ostajalle annetut tavaran tai palvelun myyntiä koskevat vuosi- ja vaihtoalennukset, osto- ja myyntihyvitykset, ylijäämän palautukset yms. oikaisuerät ilmoitetaan sitä kuukautta koskevalla yhteenvetoilmoituksella, jolle ne hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjanpidossa kirjattava.

Yhteenvetoilmoitus täytetään asiakaskohtaisesti

Kaikki tavaran EU-myynnit yhdelle asiakkaalle ilmoitetaan yhteenlaskettuna omalla rivillään. Kaikki palvelun EU-myynnit yhdelle asiakkaalle ilmoitetaan yhteenlaskettuna omalla rivillään.

Poikkeus:
Jos ilmoittajalla on ollut samalle asiakkaalle sekä yhteisömyyntejä (kauppatapa tavaramyynti, ei koodia) että kolmikantakaupan toisen myyjän myyntejä (kauppatapa kolmikantakauppa, koodi 3), tulee nämä myynnit ilmoittaa erillisinä tietoina.

(010) Y-tunnus 
Yhteenvetoilmoituksen antajan Y-tunnus on aina ilmoitettava, jos sähköisessä lomakkeessa tai paperilomakkeessa on sille varattu kohta. Paperilomakkeella tieto ilmoitetaan väliviivan kanssa. Verotilipalvelussa Y-tunnusta ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

(053) Kohdekuukausi 
Kohdekuukausi on aina ilmoitettava. Kohdekuukaudet ilmoitetaan muodossa kuukausi/vuosi. Esimerkiksi tammikuulta 2011 annettavan yhteenvetoilmoituksen kohdekuukausi on 1/2011. Katso kohta Tavaran ja palvelun EU-myynnin kohdistaminen.

(102) Maatunnus 
Kohdassa ilmoitetaan ostajan arvonlisäverotunnisteen maatunnus.

EU:n jäsenmaiden maatunnukset ovat

NL     Alankomaat
BE    Belgia
BG    Bulgaria
ES    Espanja
IE      Irlanti
GB    Iso-Britannia
IT      Italia
AT    Itävalta
EL    Kreikka
HR    Kroatia
CY    Kypros
LV    Latvia
LT     Liettua
LU    Luxemburg
MT    Malta
PT    Portugali
PL    Puola
FR    Ranska
RO   Romania
SE   Ruotsi
DE   Saksa
SK   Slovakia
SI     Slovenia
DK   Tanska
CZ    Tsekki
HU    Unkari
EE    Viro

(103) Asiakkaan arvonlisäverotunniste 
Kohdassa ilmoitetaan ostajan ilmoittama arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Tunniste kirjoitetaan ilman pisteitä ja tyhjiä välejä. Eri EU-maiden arvonlisäveron tunnisteiden rakenteen voit tarkistaa sivulta EU-maiden arvonlisäverotunnisteet.

(210) Myynti EU-maihin 
Kohdassa ilmoitetaan erikseen kohdekuukauden yhteisömyyntien, kolmikantakaupan toisen myyjän myyntien tai palvelun EU-myyntien yhteenlaskettu arvo.

EU-myyjä ilmoittaa asiakaskohtaisesti vastikkeiden yhteismäärän kaikista kuukauden aikana tapahtuneista myynneistä. Vastike on myyjän ja ostajan sopima hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät. Vastikkeeseen luetaan myös ne tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka myyjä on veloittanut ostajalta.

Myynnistä EU-maihin saadaan vähentää ilmoituskuukaudelle kohdistettavat ostajalle annetut alennukset yms. oikaisuerät. Jos myynti EU-maihin on oikaisuerän vuoksi negatiivinen, sen eteen merkitään miinusmerkki.

Elinkeinonharjoittaja, joka siirtää tavaran toiseen jäsenvaltioon ilmoittaa:

  1. ostetun tavaran ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan (ilman veron osuutta);
  2. itse maahantuodun tavaran arvonlisäverolain 9 luvussa tarkoitetun veron perusteen tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan;
  3. itse valmistetun tavaran valmistamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset.

(104) Kauppatapa/Koodi 

Tavaran myyjä valitsee kauppatavaksi Tavaramyynnin (ei koodia).

Kolmikantakaupan toinen myyjä valitsee kauppatavaksi Kolmikantakaupan (koodinumero 3).

Palvelun myyjä valitsee kauppatavaksi Palvelumyynnin (koodinumero 4).

Yhteenvetoilmoituksen korjaaminen
Yhteenvetoilmoituksen korjausilmoitus tulee antaa, jos aikaisemmin ilmoitetuissa tiedoissa on jokin virhe tai puutteellisuus esim. asiakkaan arvonlisäverotunniste, myynnin määrä tai koodi on ilmoitettu virheellisesti.

Kohdassa aikaisemmin ilmoitetut tiedot ilmoitetaan kohdekuukausi ja vuosi, ostajan maatunnus, ostajan arvonlisäverotunniste, myynti EU-maihin ja kauppatapa (mahdollinen koodi) sellaisina, kuin ne oli ilmoitettu aikaisemmassa ilmoituksessa.

Kohdassa korjatut tiedot ilmoitetaan korjatussa muodossa kohdekuukausi ja vuosi, maatunnus, ostajan arvonlisäverotunniste, myynti EU-maihin ja kauppatapa (mahdollinen koodi).

Jos yhteenvetoilmoituksesta puuttuu kokonaan jokin myynti asiakkaalle ja kauppatavalle, korjausta ei tehdä yhteenvetoilmoituksen korjausilmoituksella. Puuttuva myynti ilmoitetaan antamalla toinen yhteenvetoilmoitus kohdekaudelle (aiemmin ilmoitettuja myyntejä ei ilmoiteta uudelleen).

For materials edited in English on this subject, go to page How to submit VAT EU Recapitulative Statement; how to submit correctionsSanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Arvonlisäverotuksen palvelunumero
029 497 014 (Tmi, Ay, Ky)
029 497 008 (Oy, yhdistys)
Sivu on viimeksi päivitetty 10.1.2013