Sijoitukset

Myyntivoitto ja osingot verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 000 euroon saakka 30 % ja sen jälkeen 34 %. Kulut ja myyntitappion saa vähentää verotuksessa.

Sijoittamisella tarkoitetaan esimerkiksi osakkeiden, rahasto-osuuksien ja kiinteistöjen hankkimista ja kaupankäyntiä, jonka tarkoituksena on tehdä voittoa.

Myyntivoitto verotetaan pääomatulona

Sijoituksista saatava myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Pääomatulojen veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 % vuodesta 2016 alkaen.

Myyntitappio vähennetään pääomatuloista

Myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai pääomatuloja on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville viidelle vuodelle. Luovutustappion perusteella et voi saada alijäämähyvitystä ansiotulojen verotuksessa.

Myyntivoitto on verotonta, jos myyntihinnat alle 1 000 euroa

Jos kalenterivuoden aikana myyntihinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa, myyntivoitto on verotonta. Sama pätee myyntitappioon: tappiota ei voi vähentää, jos vuoden aikana myydyn omaisuuden hankintahinnat ovat olleet yhteensä enintään 1 000 euroa.

Pankin perimä lähdevero on lopullinen vero

Jos pankki perii sijoituksesta (esimerkiksi pankkitalletuksista) korkotulon lähdeveron (30 %), se on jo lopullinen vero. Tällaisia talletuksia ei siis tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Osuuskuntien jakamat ylijäämät

Osuuskunnan jakamasta ylijäämästä 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5 000 euroon saakka. Jos saamasi osuuskunnan ylijäämä ylittää 5 000 euroa, ylimenevästä määrästä on veronalaista pääomatuloa 85 %  ja verovapaata tuloa 15 %.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut saa vähentää pääomatuloista maksuvuonna. Verotettavaa tuloa syntyy vasta, kun vakuutukseen perustuvaa eläkettä aletaan maksaa.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus kuolemantapauksissa

Jos vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ottanut henkilö kuolee, kuolemanvaravakuutuksesta voidaan maksaa korvauksia lähiomaiselle, kuolinpesälle tai muille kuin lähiomaisille. Korvausten verotus riippuu siitä, kuka on korvauksen saaja ja milloin vakuutus on otettu.

Sijoitusrahasto-osuudet

Sijoitusrahasto-osuudelle maksettu vuotuinen tuotto verotetaan pääomatulona. Myös osuuksien myyntivoitto on pääomatuloa.

Osakkeet ja osingot

Osakkeista saatujen osinkotulojen verotus riippuu siitä, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä vai muusta, listaamattomasta osakeyhtiöstä. Osakkeiden myynnin verotukseen asia ei vaikuta.

Osuuskuntien ylijäämien verotus

Ylijäämää on esimerkiksi osuuspääoman korkona saatu voitonjako osuuskunnasta. Ylijäämän verotussääntöjä sovelletaan lähtökohtaisesti myös silloin, kun varoja on jaettu osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta.

Ilmoita tulot sijoituksista Verohallintoon

Ilmoita myyntivoitto ennakkoon ja maksa verot ennakkoveroina tai ennakon täydennysmaksuna. Näin vältyt jäännösverolta ja mahdolliselta jäännösveron korolta. Osingoista maksaja tekee ennakonpidätyksen.

Muistiinpanovelvollisuus

Arvopapereiden hankkiminen, omistaminen ja myyminen on sijoitustoimintaa, josta olet muistiinpanovelvollinen.

Ulkomailta saadut osingot ja arvopaperien luovutusvoitot

Ulkomailta saadut arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan tavallisesti vain Suomessa. Ulkomaisista osingoista taas peritään yleensä ulkomailla lähdevero. Se hyvitetään Suomen verosta.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017