Perintö

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa, jos perinnönjättäjä tai perinnön- tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa.

Toimita kopio perukirjasta Verohallintoon

Verohallinto saa tiedon kuolemantapauksesta väestötietojärjestelmästä. Kuolemasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa. Kuolinpesän osakkaiden velvollisuus on järjestää perunkirjoitus 3 kuukauden kuluessa kuolemasta ja toimittaa kopio perukirjasta Verohallintoon 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää yleensä enintään12 kuukautta.

Lähetä kopio perukirjasta ja sen liitteistä postitse osoitteeseen:

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760
00052 VERO

Tarvittaessa voit tuoda asiakirjat myös verotoimistoon.

Lue lisää perunkirjoituksesta ja perukirjasta.

Alle 20 000 euron perinnöstä ei makseta veroa

Perintöveroa maksavat perilliset ja mahdolliset testamentinsaajat. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen, ja veron määrä riippuu kunkin perillisen perintöosan suuruudesta. Perintöveron määrään vaikuttaa myös perinnön- tai testamentinsaajan ja vainajan välinen sukulaisuussuhde. Alle 20 000 euron suuruisesta perintöosasta ei tarvitse maksaa veroa. Perinnönjättäjän tavanomainen koti-irtaimisto on verovapaata 4 000 euroon asti.

Perintövero määräytyy perinnön arvon ja sukulaisuussuhteen perusteella seuraavasti:

I veroluokka 1.1.2015 alkaen, voimassa myös vuonna 2016

 Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
 20 000 - 40 000         100     8
 40 000 - 60 000      1 700   11
 60 000 - 200 000      3 900   14
 200 000 - 1 000 000    23 500   17
 1 000 000 -  159 500    20

I veroluokka 1.1.2013 - 31.12.2014

 Perinnön arvo Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
 20 000 - 40 000      100 7
 40 000 - 60 000   1 500 10
 60 000 - 200 000   3 500 13
 200 000 - 1 000 000  21 700 16
 1 000 000 - 149 700 19
  • perinnönjättäjän aviopuoliso
  • suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen (lapsi, lapsenlapsi, vanhempi, isovanhempi jne.)
  • aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen
  • perinnönjättäjän kihlakumppani, jolle annetaan perintökaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettu avustus.

Aviopuolisona pidetään myös perinnönjättäjän kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää henkilöä, joka on aikaisemmin ollut avioliitossa perinnönjättäjän kanssa tai jolla on tai on ollut yhteinen lapsi perinnönjättäjän kanssa. Ottolapset ja -vanhemmat ovat verotuksellisesti samassa asemassa biologisten sukulaisten kanssa.

II veroluokka 1.1.2015 alkaen

 Perinnön arvo  Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
 20 000 – 40 000      100 21
 40 000 – 60 000    4 300 27
 60 000 – 1 000 000    9 700 33
 1 000 000 - 319 900 36

II veroluokka 1.1.2013 - 31.12.2014

 Perinnön arvo  Vero alarajan kohdalla Veroprosentti ylimenevästä osasta
 20 000 – 40 000       100 20
 40 000 – 60 000    4 100 26
 60 000 – 1 000 000    9 300 32
 1 000 000 - 310 100 35
  • muut sukulaiset sekä suvun ja perheen ulkopuoliset henkilöt

Arvioi perintöveron määrä laskurilla (vero.fi/perintoverolaskuri).

Esimerkki: Vainajalla on kolme aikuista lasta. Hän ei ollut tehnyt testamenttia. Kaikki lapset perivät yhtä suuren osan (1/3) vainajan omaisuudesta. Omaisuuden arvo on perukirjan perusteella 150 000 euroa. Kun omaisuudesta vähennetään vainajan velat ja muut kuolinpesän maksettavaksi kuuluvat, perintöverotuksessa vähennettävät kulut (esim. hautauskustannukset), jää omaisuutta jaettavaksi perillisille 90 000 euroa. Jokainen lapsi perii yhtä suuren osan (1/3), eli 30 000 euroa. Lapset maksavan kukin 900 euroa perintöveroa (vuosi 2015).

Lue lisää perinnön arvon määräytymisestä.

Verohallinto lähettää verotuspäätöksen

Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää yleensä enintään12 kuukautta. Kun perintöverotus on tehty, perillisille lähetetään verotuspäätökset perintöveron määrästä. Verotuspäätöksestä näkyy, onko perukirjaan merkitty omaisuuden arvo ja vähennykset hyväksytty perintöverotuksen perusteeksi. Ellei perintöveroa määrätä, verotuspäätös voidaan toimittaa myös ainoastaan perukirjaan merkitylle asianhoitajalle.

Verotuspäätös kannattaa säilyttää yhdessä perukirjan kanssa. Päätöksestä ilmenevää perintöverotusarvoa voi tarvita myöhemmin, jos perittyä omaisuutta myydään. Verotusarvoa käytetään perityn omaisuuden hankintahintana, kun luovutusvoittoa tai -tappiota lasketaan.

Lue lisää perintöveron maksamisesta.

Verotuspäätökseen voi hakea muutosta

Perintöverotukseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä Verohallinnolle 5 vuoden kuluessa perintöverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Perintövero täytyy kuitenkin maksaa määräaikana.

Lue lisää muutoksenhausta.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoitus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Jäljennös perukirjasta on toimitettava verotoimistoon 1 kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Perinnön arvo

Perinnön arvona pidetään perintöverotuksessa sitä omaisuuden käypää arvoa, joka omaisuudella oli vainajan kuolinhetkellä. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä myyntihintaa.

Perintöverotus kansainvälisissä tilanteissa

Perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on aina maksettava veroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjän tai -saajan asuinvaltio olisi ulkomailla.

Perinnönjättäjältä saadut lahjat

Perinnönjättäjän perillisilleen antamat lahjat voivat olla joko ennakkoperintöä tai tavallisia lahjoja.

Perintö- ja lahjaveron maksaminen

Verohallinto lähettää perinnön tai lahjan saajalle verotuspäätöksen ja tilisiirrot, joihin on merkitty maksettava veron määrä ja eräpäivä sekä muut maksun yksilöintitiedot.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Asioi verkossa

Henkilöasiakkaat

Ennakkoratkaisu

TULOSTEKOOSTE

Tulostekoosteeseen on koottu samaan aiheeseen liittyviä vero.fi-sivuja.

Perintö- ja lahjaverotuksen palvelunumero
029 497 018

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 21.12.2015