Etusivu > Henkilöasiakkaat > Muutoksenhaku > Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Kuuluu kokonaisuuteen: Muutoksenhaku

Voit hakea perintö- tai lahjaverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on toimitettu. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Muutoksenhaun määräaikoihin on tullut muutoksia vuoden 2017 alusta. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen, eli perinnön tai lahjan saaja.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus lomakkeella Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimus (3625). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • mihin verotuspäätökseen haet muutosta (merkitse päätösnumero)
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus ja liitteet osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisupyynnöt
PL 761
00052 VERO
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä?

Muutoksenhaun määräaikoihin on tullut muutoksia vuoden 2017 alussa. Määräaika riippuu siitä, milloin lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut. Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Oikaisuvaatimuksen määräajat

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 5 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.
Perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuosi

 Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

 2011 2.1.2017
 2012 2.1.2018
 2013 31.12.2018
 2014 31.12.2019
 2015 31.12.2020
 2016 31.12.2021
 2017 * 2.1.2023
* Lahja on saatu tai perinnönjättäjä on kuollut vuonna 2016, mutta perintö- tai lahjaverotus on toimitettu vuonna 2017.

Esimerkki 1: Armi sai verotettavan lahjan 31.1.2016. Armi teki lahjaveroilmoituksen Verohallinnolle 20.4.2016. Verohallinto toimitti Armin lahjaverotuksen 20.6.2016. Armi sai lahjaverotustaan koskevan verotuspäätöksen, jossa hän huomasi virheen. Armin lahjaverotus on toimitettu vuonna 2016, joten oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 2: Petri sai 15.12.2016 lahjan, josta hän teki lahjaveroilmoituksen 2.3.2017. Lahjaverotus toimitetaan 20.6.2017. Koska lahja on saatu vuoden 2016 puolella, siihen sovelletaan vanhaa muutoksenhakuaikaa (5 vuotta). Lahjaverotus toimitetaan vuonna 2017, joten oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään 2.1.2023.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

Vuodesta 2017 alkaen perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymisestä. Verovuodella tarkoitetaan perintöverotuksessa perinnönjättäjän kuolinvuotta ja lahjaverotuksessa lahjan saantivuotta.

Esimerkki: Armi on saanut verotettavan lahjan 31.1.2017. Armi antaa lahjaveroilmoituksen 20.4.2017. Armi saa 20.6.2017 lahjaveropäätöksen, jossa hän huomaa virheen. Koska lahja on saatu vuonna 2017, oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Vain määräajassa tehty oikaisuvaatimus tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Valituksen määräajat

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2016 tai aiemmin

 Valitusaika hallinto-oikeuteen on viisi vuotta perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Perinnönjättäjä on kuollut tai lahja on saatu vuonna 2017 tai sen jälkeen

 Valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 vuorokautta siitä, kun olet saanut tiedoksi oikaisulautakunnan päätöksen.

Valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Verovuotta 2016 ja sitä aikaisempia vuosia koskevan valituksen voi toimittaa valitusajassa joko hallinto-oikeudelle tai Verohallinnolle.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet (www.oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen.

Lue tarkemmin tuomioistuinten maksuista (www.oikeus.fi).Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017