Etusivu > Henkilöasiakkaat > Muutoksenhaku > Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Kuuluu kokonaisuuteen: Muutoksenhaku

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta se, joka on verovelvollinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti

Käytä oikaisuvaatimuksen tekemiseen lomaketta 3625 (Perintö- tai lahjaverotuksen oikaisuvaatimus). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Oikaisuvaatimuksessa on aina oltava nämä tiedot:

  • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  • allekirjoitus.

Liitä oikaisuvaatimukseen kopiot niistä asiakirjoista, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus ja liitteet osoitteeseen:
Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisupyynnöt
PL 761
00052 VERO

Oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa

Perintö- ja lahjaverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä 5 vuoden kuluessa perintö- tai lahjaverotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta. Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon.

Lähetä asiakirjat Verohallintoon postitse. Jätä asiakirjat postiin niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Esimerkki: Armi on saanut isoisältään verotettavan lahjan 31.1.2015. Armi antaa lahjaveroilmoituksen Verohallinnolle 20.4.2015. Verohallinto toimittaa Armin lahjaverotuksen 19.6.2015. Armi saa lahjaverotustaan koskevan verotuspäätöksen, jossa hän havaitsee virheen. Koska Armin lahjaverotus on toimitettu 19.6.2015, oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka perintö- tai lahjaverotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin muutoksenhakijan hakemuksesta kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen. Valitus pitää tehdä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 25.11.2016