Muutoksenhaku tuloverotuksessa

Voit hakea verotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia.

Muutoksenhaun määräaikoihin on tullut muutoksia vuoden 2017 alusta. Tarkista muutoksenhakuaika aina verotuspäätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Kuka voi hakea muutosta

Tuloverotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen sekä jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta.

Miten muutosta haetaan

Tee oikaisuvaatimus lomakkella Tuloveron oikaisuvaatimus (3308). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Oikaisuvaatimuksessa on aina ilmoitettava

  • muutoksenhakijan nimi ja henkilötunnus
  • minkä verovuoden verotukseen haetaan muutosta
  • miten verotusta vaaditaan muutettavaksi
  • mitkä ovat perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat, joihin vetoat, jollet ole niitä aikaisemmin toimittanut Verohallintoon. Jos haluat, että päätös toimitetaan valtuuttamallesi asiamiehelle, ilmoita tästä oikaisuvaatimuksellasi ja merkitse asiamiehen osoite prosessiosoitteeksi.  

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 1010
90101 OULU.
Voit myös jättää oikaisuvaatimuksen mihin tahansa verotoimistoon.

Milloin oikaisuvaatimus on tehtävä

Tuloverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä  5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuodesta 2017 alkaen määräaika oikaisuvaatimuksen tekemiselle on 3 vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tarkista verovuosi ja muutoksenhakuohje verotuspäätöksestä.

Katso oikaisuvaatimuksen määräajat verovuosittain

 Verovuosi

 Oikaisuvaatimuksen oltava perillä viimeistään

 2011  2.1.2018
 2012  31.12.2018
 2013  31.12.2019
 2014  31.12.2020
 2015  31.12.2021
 2016  2.1.2023
 2017  31.12.2020

Viranomaisaloitteisen oikaisupäätöksen muutoksenhakuaika voi olla lyhyempi

Verotustasi voidaan oikaista myös Verohallinnon aloitteesta, jos Verohallinto saa jälkikäteen verotukseesi vaikuttavia tietoja. Myös tällaiseen viranomaisaloitteiseen verotuksen oikaisupäätökseen voi hakea muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Tarkista muutoksenhakuaika aina päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta. Muutoksenhaun määräaika on joko 3 vuotta tai 5 vuotta riippuen siitä, onko päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Lue lisää Verohallinnon aloitteesta tehdyistä oikaisuista ja niiden muutoksenhausta.

Vain määräajassa tehdyt oikaisuvaatimukset tutkitaan

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Vero on maksettava, vaikka muutosta olisi haettu

Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, vero on maksettava määräaikana. Verohallinto voi kuitenkin hakemuksestasi kieltää veron ulosoton tai määrätä ulosoton keskeytettäväksi. Ulosoton kiellon tai keskeytyksen aikana verolle kertyy normaalisti viivekorkoa ja mahdollista veronlisäystä.

Valitus hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voi hakea muutosta tekemällä valituksen hallinto-oikeuteen.

  • Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä 5 vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.
  • Verovuodesta 2017 alkaen määräaika valituksen tekemiselle on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista.
  • Tarkista valitusaika aina saamasi päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Verovuodesta 2015 alkaen valitus on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuteen. Verovuotta 2014 ja sitä aikaisempia vuosia koskevan valituksen voi toimittaa valitusajassa joko hallinto-oikeudelle tai Verohallinnolle.

Tarkista hallinto-oikeuksien osoitteet(www.oikeus.fi).

Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voit hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävä valitus voi olla maksullinen. 

Lue tarkemmin tuomiosituinten maksuista (www.oikeus.fi).

Esimerkkejä muutoksenhaun määräajoista

Esimerkki 1: Verovuoden 2015 verotus valmistui 31.10.2016. Verovuotta 2015 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2021.

Esimerkki 2: Verovuotta 2017 koskevan oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään 31.12.2020.

Esimerkki 3: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2014 verotustasi 15.1.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 2.1.2018 mennessä.

Esimerkki 4: Verohallinto on oikaissut viranomaisaloitteisesti verovuoden 2013 verotustasi 22.3.2017. Tähän viranomaisaloitteiseen oikaisupäätökseen voi tehdä oikaisuvaatimuksen 60 päivän määräajassa päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Muutoksenhaku autoveroon

Jos et ole tyytyväinen saamaasi autoveropäätökseen, voit vaatia ensin oikaisua autoverotuspäätökseen Verohallinnolta.

Muutoksenhaku perintö- ja lahjaverotuksessa

Perintö- ja lahjaverotukseen voi hakea muutosta. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Muutoksenhaku kiinteistöverotuksessa

Voit hakea kiinteistöverotukseesi muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Maksetun varainsiirtoveron palautus

Verohallinto palauttaa aiheettomasti tai liikaa suoritetun veron. Pienin palautettava määrä on viisi euroa. Palautusta on haettava kirjallisesti.

Muutoksenhaku varainsiirtoverotuksessa

Varainsiirtoveroa koskevaan Verohallinnon päätökseen voi hakea muutosta. Tällaisia päätöksiä ovat varainsiirtoveron maksuunpanopäätös, päätös, jolla on määrätty veroa sekä palautushakemukseen annettu päätös.

Muutoksenhaku ennakkoperinnässä

Jos et ole tyytyväinen verokortista, lähdeverokortista tai ennakkoverosta saamaasi päätökseen, voit pyytää Verohallinnolta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Muutoksenhakukelpoiseen päätökseen voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Verotuksen oikaisu Verohallinnon aloitteesta

Verotusta voidaan oikaista Verohallinnon aloitteesta verotuksen päättymisen jälkeen. Verohallinto voi muuttaa verotusta sekä hyväksesi että vahingoksesi.Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2017