Varainsiirtoveron maksaminen

Kuuluu kokonaisuuteen: Asunnon osto

Varainsiirtoveroa maksetaan kiinteistön tai arvopaperien omistusoikeuden luovutuksesta. Varainsiirtoveron maksaa yleensä ostaja tai muu luovutuksensaaja. Varainsiirtovero on maksettava oma-aloitteisesti. Veroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos sen määrä olisi alle 10 euroa.

Kiinteistön tai arvopapereiden ostajan on laskettava varainsiirtoveron määrä ja maksettava vero. Varainsiirtovero maksetaan Verohallinnon tilille. Maksamiseen on käytettävä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta ja sen maksuohjetta. Viestitiedot on ilmoitettava. Viestitietoihin täytetään muun muassa ostajan henkilö- tai Y-tunnus. Viestitietojen täyttäminen oikein on erityisen tärkeää, koska niiden avulla Verohallinto kohdistaa suorituksen oikean maksajan hyväksi. Jos ostajia on useita, kukin maksaa oman osuutensa varainsiirtoverosta erillisellä tilisiirrolla ja ilmoittaa viestitiedoissa henkilötunnuksensa. Viitenumerokenttään ei tallenneta mitään tietoa.

Varainsiirtoveron maksaminen kiinteistökaupoissa

Kiinteistön ostajan pitää varainsiirtoveron maksamisen lisäksi hakea lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista.

Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Kiinteistön ostajan on maksettava varainsiirtovero ennen kuin lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista haetaan, viimeistään 6 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta. Hakijan on esitettävä kuitti tai muu tosite siitä, että varainsiirtovero on maksettu. Kiinteistön kaupasta ei tarvitse tehdä varainsiirtoveroilmoitusta Verohallinnolle.

Jos kiinteistöjä vaihdetaan, tapahtuu kaksi luovutusta. Kummankin luovutuksensaajan on maksettava varainsiirtovero saamastaan kiinteistöstä ja haettava saannolleen lainhuuto.

Muista hakea lainhuutoa kiinteistölle tai kiinteistön vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Huom. Jos lainhuutoa tai kirjaamista ei haeta ajoissa, varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Veroa korotetaan siinäkin tapauksessa, että vero on maksettu ajoissa. Korotus on sanktio lainhuudon tai vuokraoikeuden kirjaamisen hakematta jättämisestä.

Lue lisää:

Osakkeiden ja arvopaperien varainsiirtovero

Asunto-osakeyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta maksettava varainsiirtovero on 2 prosenttia kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Golf-yhtiöiden osakkeisiin sovelletaan kiinteistöyhtiöiden verokantaa. Vastikkeeseen luetaan kauppahinnan lisäksi myös luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista. Ostajan on maksettava vero 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä.

Omatoimisissa kaupoissa varainsiirtovero on maksettava ennen ilmoituksen lähettämistä.

Varainsiirtoveroilmoitus toimitetaan Verohallintoon kahden kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä.

Ilmoituksen voi tehdä verkossa:

Suomi.fi-palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella, verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla. Lomakkeen lähettämisen jälkeen tulostetaan vastaanottokuittaus. Omistus merkitään osakeluetteloon esittämällä vastaanottokuittauksella varustettu varainsiirtoveroilmoitus asuntoyhteisölle.

Omistuksen merkitsemiseksi osakasluetteloon voit tarvita muitakin asiakirjoja esim. saantokirjan ja siirtomerkinnällä varustetun osakekirjan. Lisätietoja tarvittavista asiakirjoista voit kysyä isännöitsijältä.

Sähköistä varainsiirtoveroilmoitusta ei saa käyttää ja tiedot on annettava paperilomakkeella seuraavissa tilanteissa:

  • ns. osaomistusasuntojen kaupoissa
  • luovutuksessa on kyse vaihdosta
  • jos ensiasuntoa ei oteta kokonaisuudessaan vakituiseen asumiskäyttöön
  • muiden kuin asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kaupoissa (ns. liikeosakkeiden kaupoissa)

Ilmoituksen voi toimittaa myös postitse tai henkilökohtaisesti oman kotikunnan verotoimistoon.

Paperi-ilmoituksen mukaan liitetään:

  • kopio kauppakirjasta
  • tosite veron maksusta.

Uudiskohteen luovutus

Jos kyse on uudiskohteen luovutuksesta, ostajan on maksettava varainsiirtovero 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Uudiskohteen luovutuksesta on kyse silloin, kun luovutus on tapahtunut rakentamisaikana tai sitä aikaisemmin. Uuden asunnon kaupasta on kyse silloin, kun perustajaosakas myy asunto-osakkeen rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaksi tai elinkeinonharjoittaja myy asunnon niin, että se otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa uudis- ja korjausrakentamisen jälkeen. Uuden asunnon kauppana pidetään myös sellaisen osakkeen kauppaa, joka oikeuttaa hallitsemaan muita asumiseen läheisesti liittyviä tiloja, kuten asuinrakennuksen yhteydessä olevia autotalleja tai varastotiloja. Edellytyksenä on, että kauppa tehdään samassa yhteydessä asuntokaupan kanssa.

Ostajan on tehtävä varainsiirtoverosta ilmoitus Verohallinnolle. Ilmoituksen yhteydessä on esitettävä kuitti tai muu vastaava selvitys veron maksamisesta sekä kauppakirja. Ilmoitukseen tulee lisäksi liittää selvitys omistusoikeuden siirtymisen ajankohdasta, ellei se käy ilmi vaadittavasta kauppakirjasta. Menettely on sama, vaikka uudiskohteen luovutus tapahtuisi kiinteistövälittäjän välityksellä. Välittäjä ei ole vastuussa ilmoittamisesta, jos kyseessä on uudiskohde.

Ilmoituksen voi tehdä verkossa:

Muiden kuin asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtovero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Arvopapereiden ostajan on maksettava varainsiirtovero ja tehtävä varainsiirtoveroilmoitus Verohallinnolle. Sekä maksu että ilmoitus on tehtävä 2 kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Ilmoituksen yhteydessä ostajan on esitettävä kuitti tai muu selvitys veron maksamisesta sekä kauppakirja tai muu luovutussopimus.

Jos arvopapereita vaihdetaan, tapahtuu kaksi luovutusta. Kummankin luovutuksensaajan on maksettava varainsiirtovero saamistaan arvopapereista sekä tehtävä varainsiirtoveroilmoitus.

Kiinteistönvälittäjän välittämät osakekaupat

Jos luovutus on tapahtunut kiinteistönvälittäjän välityksellä, ostajan on maksettava varainsiirtovero kaupanteon yhteydessä. Kiinteistönvälittäjällä on vastuu siitä, että varainsiirtovero tulee maksetuksi. Kiinteistönvälittäjä täyttää kaupanteon yhteydessä ilmoituksen varainsiirtoverosta ja toimittaa sen Verohallintoon viimeistään kaupantekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivänä. Kiinteistönvälittäjän on annettava ostajalle kopio ilmoituksesta.

Varainsiirtoveroilmoituksen voi antaa myös sähköisesti. Sähköinen varainsiirtoveroilmoitus ohjeineen on Suomi.fi-palvelussa. Palveluun on tunnistauduttava Katso-tunnisteella, verkkopankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla.

Kiinteistönvälittäjä saa sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta vastaanottokuittauksen, jossa ilmoitetut tiedot näkyvät. Kiinteistönvälittäjä antaa ostajalle tulosteen vastaanottokuittauksesta. Se on ostajan todistus varainsiirtoveron maksamisesta.

Viivästysseuraamukset

Osakkeen ja arvopaperin luovutus sekä rakennuksen erillisluovutus

Jos varainsiirtoveroa ei makseta määräajassa, on maksettava myös veronlisäystä. Vuonna 2017 veronlisäys on 7 %. Veronlisäyksen vähimmäismäärä on 3 euroa. Veronlisäyksen määrän voi laskea viivekorkolaskurilla.

Kiinteistön kauppa

Jos asiakas ei ole maksanut varainsiirtoveroa eikä hakenut lainhuutoa tai vuokraoikeuden kirjaamista määräajassa, asiakas joutuu maksamaan tällöin sanktiona viivästyskorotusta. Jos lainhuutoa tai kirjaamista ei haeta ajoissa, varainsiirtoveroa korotetaan 20 prosentilla jokaiselta alkavalta kuudelta kuukaudelta. Veroa korotetaan kuitenkin enintään kaksinkertaiseksi. Tällaisissa tilanteissa ei peritä varainsiirtoveron maksun myöhästymisestä veronlisäystä.

Huom. Varainsiirtoveron maksamista koskeviin kysymyksiin vastataan maksuliikenteen palvelunumerossa 029 497 026 (pvm/mpm). Muissa varainsiirtoveroon liittyvissä kysymyksissä Verohallinto palvelee varainsiirtoverojen palvelunumerossa 029 497 022 (pvm/mpm).


Sanasto

Sanastosta löydät keskeisimmät verotuksen termit.

A   B   E   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   V   Y

Henkilöasiakkaat

Maksuliikenne, tili- ja viitenumerot, veronpalautusten maksaminen -palvelunumero
029 497 026
Varainsiirtoverotuksen palvelunumero
029 497 022

Tärkeät päivämäärät

Sivu on viimeksi päivitetty 8.3.2017