a a a

Zagraniczny pracownik stoczniowy

Obcokrajowiec pracujący na terenie Finlandii podlegający powszechnemu obowiązkowi podatkowemu musi przestrzegać tych samych przepisów i rozporządzeń w oparciu o te same przesłanki co pracownik fiński. Jednak w przypadku pracownika zagranicznego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może również ograniczać działanie fińskiego prawa podatkowego.

Ogólne ustalenia dotyczące opodatkowania pracownika zagranicznego

Jeśli obcokrajowiec przebywa w Finlandii przez okres krótszy niż 6 miesięcy, a jego pracodawcą jest fińska firma (lub pracodawca posiada stałą placówkę na terenie Finlandii), to wówczas z tytułu wynagrodzenia należy odprowadzić podatek potrącany u źródła w wysokości 35%. Podatek potrącany u źródła podlega pobraniu przez pracodawcę przy wypłacie wynagrodzenia. Podatek potrącany u źródła należy pobrać również w przypadku, gdy pracownik nie przedstawi pracodawcy karty podatku potrącanego u źródła. Przed opłaceniem podatku, płatnik może wykonać odliczenie od łącznej kwoty wynagrodzenia pieniężnego i dodatków w naturze, o ile na karcie podatku potrącanego u źródła istnieje odpowiedni wpis. Odliczenie wynosi 510€/miesiąc lub w przypadku naliczania wynagrodzenia za okres krótszy niż miesiąc 17€/dzień.

Jeśli obcokrajowiec przebywa w Finlandii przez okres krótszy niż 6 miesięcy i jego pracodawcą jest firma zagraniczna (pracodawca nie jest Finem ani nie posiada stałej placówki na terenie Finlandii), wynagrodzenie zasadniczo nie podlega opodatkowaniu na terenie Finlandii (przepis ten nie dotyczy pracowników najemnych pochodzących np. z byłych republik nadbałtyckich, krajów skandynawskich, Polska oraz tych krajów, z którymi Finlandia nie posiada podpisanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Jeśli obcokrajowiec przebywa w Finlandii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, odprowadza podatek od swojego wynagrodzenia na rzecz Republiki Finlandii. Pracownik zagraniczny podlega takim samym przepisom i rozporządzeniom podatkowym jak osoba zamieszkała na stałe w Finlandii. Pracownik jest zobowiązany samodzielnie pozyskać kartę podatkową lub należne rozliczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym!

Jeśli pracodawca nie jest Finem lub nie posiada stalej placówk na terenie Finlandii oraz nie ubiegał się o wpis do rejestru pracodawców, to wówczas nie podlega on obowiązkowi odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia do fińskiej administracji skarbowej, ani też nie ma potrzeby składania karty podatkowej. W takim przypadku istotnym jest, aby pracownik zwrócił się do Urzędu Podatkowego o wyznaczenie kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli kwota zaliczek nie zostanie wyznaczona, podatek zostanie pobrany od pracownika w formie podatku zaległego po zakończeniu roku obrachunkowego. Od kwoty podatku zaległego nalicza się odsetki.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania może jednak ograniczyć prawo do opodatkowania fińskiej administracji skarbowej w przypadku, gdy pobyt obcokrajowca na terenie Finlandii wyniósł mniej niż 183 dni w ciągu roku kalendarzowego (np. Niemcy, Węgry) lub trwał przez 12 kolejnych miesięcy (np. Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska), o ile pracodawca nie jest Finem i nie zakwalifikował się do posiadania stalej placówki na terenie Finlandii.

Instrukcje w języku fińskim:

Instrukcja w innych językach

Wystąpienie o wyznaczenie kwoty podatku dochodowego

Pracownik podlegający powszechnemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Finlandii (pobyt przekraczający 6 miesięcy), zobowiązany do odprowadzenia podatku z tytułu pracy na terenie Finlandii, którego

 • pracodawca nie jest Finem ani
 • nie posiada stalej placówki na terenie Finlandii ani
 • nie składał wniosku o wpis do rejestru pracodawców,

sam zajmuje się opłaceniem podatku, ponieważ w takim przypadku nie odprowadza podatku zaliczkowego do fińskiej administracji skarbowej. Wówczas pracownik wnioskuje o naliczenie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania. O naliczenie podatku dochodowego można się ubiegać wypełniając formularz wniosku/korekty (5010) i dostarczając go do Urzędu Skarbowego. Przepisy dotyczące sposobu naliczania podatku dochodowego pracowników najemnych możesz znaleźć tutaj.

Wniosek o kartę podatkową

Pracownik zagraniczny przybywający do Finlandii, którego

 • pracodawca jest Finem lub
 • zagraniczny pracodawca posiada stala placówke na terenie Finlandii lub
 • zagraniczny pracodawca nie posiada stałej placówki na terenie Finlandii, ale ubiegał się o wpis do fińskiego rejestru pracodawców,

jest zobowiązany do skorzystania z karty podatkowej w celu naliczenia zaliczek na podatek dochodowy. Kartę podatkową można otrzymać wypełniając wniosek o przyznanie karty podatkowej, który należy następnie złożyć w Urzędzie Skarbowym.

Wniosek o kartę podatkową w języku fińskim:

 • 5042a, Hakemus verokortin saamiseksi, ulkomailla asuva tai asunut henkilö
  Pracownik zagraniczny, który przyjeżdża do Finlandii na okres ponad sześciu miesięcy, występuje za pomocą tego formularza o pierwszą kartę podatkową.
 • 5010, Verokorttihakemus ja ennakkoverohakemus
  Pracownik zagraniczny, który pracuje w Finlandii przez okres ponad sześciu miesięcy występuje za pomocą tego formularza o kartę podatkową inną niż pierwszą.

 • Pracownik zagraniczny, który przybywa do Finlandii na okres krótszy niż sześć miesięcy, za pomocą tego formularza występuje o kartę podatku potrącanego u źródła.

Podania o kartę podatkową w języku angielskim:

Procent podatku nakładanego na podatnika podlegającego powszechnemu obowiązkowi podatkowemu zależy od wysokości dochodów. Za pomocą kalkulatora można określić procentową wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy. W Finlandii rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tak że roczny dochód podlegający opodatkowaniu określany jest na podstawie wysokości wynagrodzeń i dodatków w naturze wypłaconych w ciągu roku kalendarzowego.

W celu uzyskania karty podatkowej potrzebny jest fiński numer identyfikacyjny PESEL. Pracownik, który przybywa do pracy tymczasowo może otrzymać fiński numer identyfikacyjny. W większości przypadków wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego można złożyć wraz z wnioskiem o przyznanie karty podatkowej w Urzędzie Skarbowym, tak aby interesant nie musiał osobno wybierać się do urzędu miejskiego

Dane kontaktowe Urzędów Skarbowych:

Urząd Skarbowy regionu Satakunta
Rauman toimipiste
Valtakatu 6
26100 RAUMA

Urząd Skarbowy regionu Varsinais-Suomi
Aninkaistenkatu 1 D
Skr.poczt. PL 921
20101 TURKU

Dane kontaktowe innych Urzędów Skarbowych według gmin.

Zeznanie podatkowe

Pracownik zagraniczny otrzymuje wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe w kwietniu roku następującego po roku obrachunkowym, o ile w trakcie roku obrachunkowego przyznano mu numer identyfikacyjny.      Należy sprawdzić dane na wstępnie wypełnionym formularzu zeznania podatkowego. Wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego należy odesłać tylko w przypadku konieczności uzupełnienia lub poprawy. Ostateczny termin zwrotu zeznania widnieje na pierwszej stronie części zgłoszeniowej.

W przypadku nie otrzymania wstępnie wypełnionego formularza zeznania pracownik ma obowiązek wypełnić pusty formularz zeznania podatkowego i przekazać go w ustalonym czasie do Urzędu Skarbowego. Ogólnie, w przypadku obcokrajowców przyczynę nieotrzymania wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego może stanowić niewłaściwa data rejestracji podatnika lub niepełne dane adresowe. W takim przypadku interesant może skontaktować się z Urzędem Skarbowym i wypełnić pusty formularz zeznania, a następnie zwrócić go do Urzędu Skarbowego.

Formularz zeznania podatkowego w internecie (wersja fińska):

Dołączana do formularza podatkowego instrukcja po angielsku

Zagraniczni pracownicy najemni

Przychód pracownika najemnego pochodzącego z Islandii, Norwegii, Szwecji, Dani, Łotwy, Litwy, Estonii, Moldawii, Gruzji, i Bialorusi, Wyspy Man, Guernsey, Bermudów, Jersey, Kajmanów a takze z tych krajów, które nie podpisały z Finlandią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. Białoruś), przebywającego w Finlandii przez maksymalny okres sześciu miesięcy, uiszczają podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia na terenie Finlandii. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na terenie Finlandii w takim s amym trybie jak w przypadku wykonywania pracy na rzecz pracodawcy fińskiego (patrz przebywający w F inlandii przez okres krótszy niż 6 miesięcy).

Pracownicy (zarówno najemni, jak i inni) przebywający w Finlandii przez okres ponad 6 miesięcy podlegają obowiązkowi odprowadzania podatku do fińskiej administracji skarbowej, niezależnie od kraju pochodzenia (patrz wcześniej przebywający w Finlandii przez okres dłuższy niż 6 miesięcy).

Za dochody uzyskane w Finlandii uważa się wynagrodzenie otrzymane za wykonaną pracę najemną, nawet jeśli wypłacający wynagrodzenie jest pracodawcą zagranicznym. Warunkiem opodatkowania wynagrodzenia jest istnienie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która nie ogranicza prawa Republiki Finlandii do nałożenia stosownego podatku.

Jeśli pracodawca nie posiada stałej placówki na terenie Finlandii, to nie ma obowiązku pobierania potrącania podatku dochodowego z wynagrodzenia pracownika. W takim przypadku pracownik musi sam ubiegać się o naliczenie zaliczek na podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym. O nałożenie podatku należy ubiegać się do końca miesiąca następującego po rozpoczęciu pracy. Brak wystąpienia o naliczenie zaliczek na podatek dochodowy może skutkować podwyżką podatku W celu określenia kwoty należnych zaliczek na podatek dochodowy pracownik musi posiadać fiński numer identyfikacyjny.

Formularz zgłoszeniowy:


 • Osoba zamieszkała na stałe za granicą, która przybywa do Finlandii jako pracownik najemny
 • Välismaal alaliselt elav isik kes tuleb Soome, renditöötaja

Instrukcje w języku fińskim:

Instrukcja w innych językach:

Opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym

Jeśli pracownik pochodzący z zagranicy przybywa w celu podjęcia pracy w Finlandii na okres ponad 4 miesięcy, od jego wynagrodzenia uzyskanego na terenie Finlandii potrącana jest opłata na leczenie szpitalne (1,22% w roku 2012) i opłata dietowa [składka na ubezpieczenie od bezrobocia, choroby, urlop macierzyński i ojcowski] (0,82 v. 2011), które wchodzą w skład kwoty podatku. Oprócz podatku pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika składkę na ubezpieczenie emerytalne i od bezrobocia. Wymienione powyżej opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym podlegają potrąceniu, o ile pracownik nie posiada dokumentu potwierdzającego przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych w kraju jego wystawienia, tzn. świadectwa pracownika delegowanego E101/A1 lub E102, lub świadectwa fińskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych KELA potwierdzającego, że dana osoba jest ubezpieczona w Finlandii.

Instrukcja w innych językach:

 • (Instrukcja Zarządu Skarbowego z dnia 23.03.2006r.)

Zwroty kosztów podróży zwolnione z podatku

Zwroty kosztów podróży wypłacane podatnikowi podlegającemu powszechnemu obowiązkowi podatkowemu są zwolnione z podatku pod pewnymi warunkami aż do corocznie ustalanej kwoty maksymalnej. W skład zwracanych kosztów podróży wchodzą stawki kilometrowe, diety za podróże krajowe i zagraniczne, a także zwroty za posiłki i zakwaterowanie. Obcokrajowiec pracujący w Finlandii może bez obciążenia podatkiem uzyskać zwrot kosztów w postaci diety całodniowej (38 euro w roku 2013) dopełnieniu pozostałych warunków wypłacenia zwrotu kosztów zwolnionych z podatku.

Instrukcje w języku fińskim:

Instrukcje w języku angielskim:

Podatnik podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Finlandii może otrzymać zwrot m.in. w postaci diety odpowiadający kwocie diety w kraju zamieszkania, zwrot opłaty za zakwaterowanie w hotelu na podstawie rachunku i zwrot kosztów biletu podróżnego na podstawie rachunku wystawionego przez przewoźnika bez wliczania go w skład wynagrodzenia.

Wnioskowanie o decyzje skarbowe

W przypadku wielu zagadnień podatkowych można z wyprzedzeniem otrzymać wiążącą decyzję na temat

konsekwencji podatkowych wynikających z określonej sytuacji. Takie wiążące decyzje skarbowe wydawane są na podstawie otwartego pisemnego wniosku. O decyzję można się ubiegać w Urzêdu Skarbowego lub w Centralnej Komisji Skarbowej. Decyzje i orzeczenia skarbowe są płatne. Opłaty różnią się w zależności od wnioskodawcy i rodzaju podatku i wynoszą od 120 do 3 470 euro. Wydanie przez Urząd Skarbowy decyzji dotyczących potrącania zaliczek na podatek dochodowy oraz opłat na ubezpieczenia społeczne uiszczanych przez pracodawcę kosztuje 120 euro. Najprostsze decyzje skarbowe dotyczące opodatkowania dochodów osób fizycznych kosztują 350 euro

Instrukcja w języku fińskim:

Przy wyjeździe z Finlandii pracownik zagraniczny powinien wziąć pod uwagę kilka spraw:

 • Zgłoszenia przeprowadzki oraz zgłoszenia nowego adresu zamieszkania za granicą dokonuje się w urzędzie miejskim, ale dobrze jest wysłać osobne zgłoszenie do administracji skarbowej.
 • Ewentualne zeznanie podatkowe za bieżący rok można zostawić już w chwili wyjazdu.
 • Jeśli daną osobę obciążono zaliczkami na podatek dochodowy, warto złożyć podanie o jego unieważnienie, aby uniknąć bezpodstawnego uruchamiania procedury ściągania podatku.
 • Zgłoszenie nowego numeru rachunku bankowego w celu wpłacenia ewentualnego zwrotu podatku za granicą (informację można podać również na formularzu zeznania podatkowego).

UWAGA: Znajdujące się na tej stronie to ogólne wskazówki. Bardziej szczegó³owe informacje w jêzyku fiñskim i szwedzkim s¹ dostêpne na stronach internetowych Urzêdu Skarbowego (www.vero.fi).

Last Update: 4/13/2012