a a a
Home > Foreigners Working at Shipyards > Välismaalastest töötajad laevatehastes

Välismaalastest töötajad laevatehastes

Tere tulemast Soome Maksuameti lehekülgedele ”Laevatehastes töötavad välismaalased”!

Soomes töötavate välismaalaste üldist maksukohustust reguleeritakse samade õigusaktide ja samade põhimõtete alusel nagu Soome kodanikest töötajate puhul. Välismaalastest töötajate osas võib maksuleping (verosopimus) siiski seada mõningaid maksuõiguslikke piiranguid.

Üldist välismaise tööjõu maksustamisest

Kui välismaalane töötab Soomes alla 6 kuu ja tema tööandjaks on Soome ettevõte (või tööandjal on Soomes alaline tegevuskoht), peetakse tema palgast Soomes kinni 35% suurune tuluallikamaks (lähdevero). Tööandja peab tulumaksu kinni palga maksmisel. Tuluallikamaks peetakse kinni ka juhul, kui töötaja ei esita tööandjale tuluallikamaksukaarti (lähdeverokortti). Maksja saab enne maksu kinnipidamist teha palgalt ja lisatasudelt maksusoodustust, kui maksusoodustuse kohta on märge tuluallikamaksukaardil. Maksusoodustus on 510 €/k, või kui palka makstakse lühema aja eest kui kuu, 17 €/p.

Kui välismaalane töötab Soomes alla 6 kuu ja tema tööandjaks on välismaine ettevõte (tööandja ei ole soomlane ning tal puudub alaline tegevuskoht Soomes), tema palka ei maksustata reeglina Soomes (erandiks nt. Balti riikidest, Põhjamaadest, Poola ja riikidest, kellega Soomel puudub maksuleping, saabuv välismaine renditööjõud).

Kui välismaalane töötab Soomes üle 6 kuu, maksab ta oma palgalt maksud Soome riigile. Välismaalasest töötaja tulude maksustamisel rakendatakse samu põhimõtteid ja õigusakte kui Soome alaliste elanike tulude maksustamisel. Töötaja peab hankima endale maksuametist tulumaksukaardi (verokortti) või taotlema tulumaksu kinnipidamist ettemaksena (ennakkovero)!

Kui tööandja ei ole soomlane või kui tal puudub Soomes alaline tegevuskoht ning tööandja ei ole kantud tööandjate registrisse, ei ole ta kohustatud andma Soome riigile üle palkadelt kinnipeetud tulumaksu ning ka tulumaksukaarti pole sel juhul tarvis. Sel juhul on oluline, et töötaja taotleb maksuametilt tulumaksu kinnipidamist ettemaksena (ennakkovero). Kui ettemakse jääb määramata, võetakse töötajalt tulumaks tagantjärele pärast maksuaasta lõppu (jäännösvero). Tagantjärele võetud tulumaksule lisandub intress.

Maksuleping võib piirata Soome maksustamisõigust juhtudel, mil välismaalane töötab Soomes alla 183 päeva kalendriaasta (nt. Saksa, Ungari) või järjestikuse 12 kuu (nt. Venemaa, Eesti, Läti, Leedu, Poola) jooksul, ning tema tööandja ei ole soomlane ning tal puudub alaline tegevuskoht Soomes.

Juhiseid soome keeles:

Juhiseid teistes keeltes:

Tulumaksu kinnipidamise (ennakkovero) taotlemine

Soomes maksukohustuslik (üle 6 kuu viibiv) töötaja, kes on kohustatud maksma oma töötasudelt tulumaksu Soome riigile ning kelle

 • tööandja ei ole soomlane ning
 • tööandjal puudub Soomes alaline tegevuskoht ning
 • tööandja ei ole kantud tööandjate registrisse,

peab ise hoolitsema oma tulumaksu maksmise eest, kuna sellistel juhtudel ei ole tööandja kohustatud tema palgalt Soome tulumaksu kinni pidama. Töötaja peab taotlema tulumaksu kinnipidamist oma elukohajärgsest maksuametist. Tulumaksu kinnipidamise taotlemiseks tuleb täita ettemakse avalduse/muutuse blankett (5010) ja anda see maksuametisse. Renditöötajaid puudutavad juhised tulumaksu kinnipidamise taotlemiseks leiate siit.

Tulumaksukaardi (verokortti) taotlemine

Soome tööle asuv välismaalasest töötaja, kelle

 • tööandja on soomlane või
 • välismaalasest tööandjal on alaline tegevuskoht Soomes või
 • välismaalasest tööandjal ei ole alalist tegevuskohta Soomes, kuid tööandja on Soomes kantud tööandjate registrisse,

vajab tulumaksu kinnipidamiseks tulumaksukaarti (verokortti). Tulumaksukaardi saamiseks tuleb täita tulumaksukaardi taotlus ning anda see maksuametisse.

Tulumaksukaardi taotlused soome keeles:

Tulumaksukaardi taotlused inglise keeles:

Üldjuhul sõltub maksukohuslase tulumaksu suurus tulude suurusest. Tulumaksukalkulaatori abil saab arvutada kinnipeetava tulumaksu suuruse. Soomes on maksuaastaks kalendriaasta, seega määratakse maksustatav tulu kalendriaasta jooksul makstud palga ja lisatasude (töötajatele tehtud erisoodustused, näiteks auto, telefon, elukoht) põhjal.

Tulumaksukaardi jaoks läheb vaja Soome isikukoodi (henkilötunnus). Selle võivad saada ka Soome ajutiselt tööle asunud isikud. Vastava taotluse võib enamikul juhtudest esitada maksuametile koos tulumaksukaardi taotlusega ning isikukoodi ei ole vaja magistraati eraldi taotlema minna.

Maksuameti büroode kontaktandmed:

Satakunnan verotoimisto (Satakunta maksuamet)
Rauman toimipiste
Valtakatu 6
26100 RAUMA

Varsinais-Suomen verotoimisto (Varsinais-Suomi maksuamet)
Aninkaistenkatu 1 D
PL 921
20101 TURKU

Teiste maksuameti büroode kontaktandmed linnade/valdade kaupa.

Tuludeklaratsioon (Veroilmoitus)

Välismaalasest töötaja saab eeltäidetud tuludeklaratsiooni maksuaastale järgneva aasta aprillis, juhul kui talle on maksuaasta jooksul antud Soome isikukood. Eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmed tuleb üle kontrollida. Eeltäidetud tuludeklaratsioon tuleb maksuametisse tagastada vaid sel juhul, kui sellesse tehakse muudatusi või parandusi. Viimane tagastuspäev on märgitud deklaratsiooni esilehele.

Kui töötaja ei saa eeltäidetud tuludeklaratsiooni, peab ta täitma tühja deklaratsiooniblanketi ning esitama selle määratud tähtajaks maksuametile. Välismaalaste puhul võivad nt maksukohuslaseks registreerimise aeg või puudulikud aadressandmed olla põhjuseks, miks inimesele ei saadeta eeltäidetud tuludeklaratsiooni. Sellisel juhul tuleb ühendust võtta kohaliku maksuametiga või täita tühi deklaratsiooniblankett ning saata see maksuametisse.

Tuludeklaratsioon internetis (soome keeles):

Tuludeklaratsiooni täitmise juhiseid inglise keeles

Välismaine renditööjõud

Islandist, Norrast, Rootsist, Taanist, Lätist, Leedust, Eestist, Moldovast, Gruusiast, Poolast, Kasahstanist, Valgevenest, Mani saarelt, Kaimanisaartelt, Guernseylt, Bermudalt, Jerseyst või nendest riikidest, kellega Soomel ei ole maksulepingut saabunud, alla kuue kuu Soomes töötavate renditöötajate palgatulud maksustatakse Soomes. Palk maksustatakse Soomes samadel alustel töötajatega, kelle tööandjaks on Soome tööandja (vt eespool alla 6 kuu Soomes töötavad välismaalased).

Üle 6 kuu Soomes töötavad inimesed (nii renditöötajad kui muud) on Soomes maksukohuslased sõltumata sellest, mis riigist nad tulevad (vt eespool üle 6 kuu Soomes töötavad välismaalased).

Soomes saadud tuludeks loetakse siin tehtud renditöö eest makstav palk, ka siis, kui palga maksjaks on välismaalasest tööandja. Palga maksustamise aluseks on maksuleping, mis ei piira Soome maksustamisõigust.

Kui tööandjal puudub Soomes alaline tegevuskoht, ei ole tal kohustust töötajate palgatulult tulumaksu kinni pidada. Sellisel juhul peab töötaja ise taotlema maksuametist tulumaksu kinnipidamist (ennakkovero). Taotlus tuleb esitada hiljemalt töö alustamisele järgneva kuu lõpuks. Tulumaksu kinnipidamise taotluse mitteesitamine võib kaasa tuua suuremad maksud. Tulumaksu kinnipidamiseks peab töötajal olema Soome isikukood.

Taotlusblanketid:

 • Välismaal alaliselt elav isik, kes asub Soome tööle renditöötajana

 • Välismaal alaliselt elav isik, kes asub Soome tööle renditöötajana

Juhiseid soome keeles:

Juhiseid teistes keeltes:

Sotsiaalmaks

Kui välisriigi kodanik tuleb Soome tööle kauemaks kui 4 kuuks, võetakse tema palgast maha Soome tervisekindlustusmaks (sairaanhoitomaksu) (2013. aastal 1,30%) ja päevarahamaks (päivärahamaksu) (2013. aastal 0,74%), mis sisalduvad maksumääras. Lisaks arvab tööandja palgast maha töötaja poolt tasutava osa pensioni- ja töötuskindlustusmaksust. Eelnimetatud sotsiaalkindlustusmaksud arvatakse maha, kui töötajal ei ole ette näidata kohaldatava seaduse valiku tõendit (lainvalintatodistus) ehk lähetatud töötaja tõendit E101 või E102/A1 või Kela (Soome pensioniamet) tõendit selle kohta, et isik ei ole Soomes sotsiaalkindlustatud.

Maksuvabad reisikulude hüvitised

Soome maksukohuslastele makstavad reisikuluhüvitised on teatud tingimustel tulumaksuvabad kuni ülempiirini, mis kinnitatakse igal aastal eraldi. Reisikuluhüvitisteks on kilomeetrihüvitised, sise- ja välislähetuste päevarahade ning toitlustus- ja majutuskulude hüvitised. Välismaalasest Soomes töötavale isikule võidakse maksuvabalt hüvitada Soome-sisese täispäevaraha suurune summa (2013. aastal 38 eurot), kui maksuvabade kuluhüvitiste väljamaksmiseks nõutavad eeldused on täidetud.

Juhiseid soome keeles:

Juhiseid inglise keeles:

Soomes töötavatele piiratud maksukohustusega isikutele võidakse kompenseerida Soomes kehtestatud päevarahad, majutuskulud vastavalt majutusettevõtte poolt antud maksedokumendile ning sõidukulud vastavalt transpordiettevõtte poolt antud maksedokumendile (sõidupiletile), ilma et neid hüvitisi arvataks palga hulka.

Eellahenduse hankimine

Enamikus maksustamist puudutavates küsimustes võib saada siduvat eelinfot selle kohta, missuguseid maksustamispõhimõtteid mingil konkreetsel juhul rakendatakse. Selliseid siduvaid eellahendusi antakse välja vabas vormis koostatud kirjaliku avalduse põhjal. Eellahenduse võib taotleda kas maksuametist või maksude keskkomisjonist (keskusverolautakunta).
Eelinfo ja -lahenduste koostamine on tasuline. Tasu sõltub taotlejast ja maksuliigist ning on vahemikus 120 – 3 470 eurot. Palgast kinnipeetavat tulumaksu või tööandja sotsiaalmaksu puudutavad maksuameti koostatud eellahendused maksavad 120 eurot. Tavalisemad üksikisiku tulumaksustamist puudutavad eellahendused maksavad 350 eurot.

Juhend soome keeles:

Kui välismaalasest töötaja lahkub Soomest, tasub silmas pidada järgmisi seiku:

 • Kolimisteade ning teade uutest kontaktandmetest välismaal tuleb esitada magistraadile (maistraatti), kuid soovitatav on saata eraldi teade ka maksuametile.
 • Jooksva aasta võimaliku tuludeklaratsiooni saab esitada ka riigist lahkumisel.
 • Kui isikule on määratud ettemaksena kinnipeetavad maksud, tuleks esitada avaldus ettemaksete lõpetamiseks, et vältida põhjendamatuid kinnipidamisi.
 • Teade uue pangakonto kohta võimalike tulumaksutagastuste tarbeks (seda võib teha ka tuludeklaratsiooni esitamisel).
Last Update: 4/13/2012